18. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

Vážení zástupcovia stredných škôl,

dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačného centra Europe Direct Prešov pozval na 18. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktoré sa uskutoční dňa 14.4.2023 v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove (miestnosť č. 103) so začiatkom o 9:00 hod.

Hlavným vyhlasovateľom súťaže je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastní max. 15 trojčlenných družstiev, zložených zo študentov druhých, tretích alebo štvrtých ročníkov stredných škôl, na základe elektronickej prihlášky doručenej organizátorovi súťaže prostredníctvom vyplnenia nasledovného elektronického formulára:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/mlady_european_2023

V prípade vyššieho počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených škôl, podľa termínu doručenia prihlášok. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí neboli účastníkmi súťaže v predošlých ročníkoch.

Viac informácii nájdete v dokumente ŠTATÚT A SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE „Mladý Európan“ platný pre rok 2023, ktorý je súčasťou prílohy. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Čítať ďalej...

Silnejšia a odolnejšia EÚ vďaka stratégii v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu

Komisia a vysoký predstaviteľ prvýkrát predkladajú spoločné oznámenie o európskej stratégii v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu.

Kozmické systémy a služby majú v Európskej únii zásadný význam pre fungovanie spoločnosti a hospodárstva, ako aj pre bezpečnosť a obranu. EÚ preto označuje vesmír za strategickú oblasť. V súčasnom geopolitickom kontexte, v ktorom mocnosti čoraz viac súťažia a hrozby sa zintenzívňujú, EÚ chráni svoje vesmírne prostriedky, bráni svoje záujmy, odrádza od nepriateľských činností vo vesmíre a posilňuje si strategické postavenie a autonómiu.

Stratégia predstavuje priame vykonávanie Strategického kompasu EÚ, ktorý bol prijatý takmer pred rokom. Spolu s kybernetickým a námorným priestorom sa v nej kozmický priestor definuje ako strategická oblasť, ktorá je predmetom sporov a jej bezpečnosť treba brániť. Stratégia stanovuje súbor opatrení v týchto oblastiach:

Spoločné chápanie vesmírnych hrozieb

V stratégii sú opísané vesmírne bojové kapacity, ako aj hlavné nebezpečenstvá hroziace v kozmickom priestore, ktoré sú rizikom pre kozmické systémy a ich pozemnú infraštruktúru, pričom sa vychádza zo spoločného vymedzenia kozmickej domény. Vysoký predstaviteľ vypracuje utajenú výročnú analýzu škály vesmírnych hrozieb na úrovni EÚ, ktorá bude vychádzať zo spravodajských informácií členských štátov. Jej cieľom bude zlepšiť spoločné chápanie hrozieb vo všetkých členských štátoch.

Odolnosť a ochrana kozmických systémov a služieb v EÚ

V stratégii sa navrhujú opatrenia na posilnenie odolnosti a ochrany kozmických systémov a služieb v EÚ. Komisia preto:

 • zváži navrhnutie aktu EÚ pre vesmír, ktorý vytvorí spoločný rámec pre zaistenie, bezpečnosť a udržateľnosť v kozmickom priestore s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup na úrovni celej EÚ,
 • zriadi stredisko pre výmenu a analýzu informácií (ISAC) pre potreby lepšej informovanosti a výmeny najlepších postupov medzi komerčnými a príslušnými verejnými subjektmi, pokiaľ ide o opatrenia zvyšujúce odolnosť vesmírnych kapacít,
 • začne pripravovať dlhodobý autonómny prístup EÚ do vesmíru, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a obranné potreby,
 • posilní technologickú suverenitu EÚ vďaka zníženiu strategických závislostí a zaisteniu bezpečnosti dodávok pre kozmický priestor a obranu v úzkej koordinácii s Európskou obrannou agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou.

Reakcia na vesmírne hrozby

V stratégii sa načrtávajú konkrétne opatrenia na mobilizáciu príslušných nástrojov EÚ s cieľom reagovať na vesmírne hrozby. Ide napríklad o tieto opatrenia:

 • rozšírenie existujúceho mechanizmu reakcie na vesmírne hrozby, ktorý sa v súčasnosti používa na ochranu systému Galileo, tak, aby pokrýval všetky kozmické systémy a služby v EÚ,
 • lepšie odhaľovanie a identifikovanie vesmírnych objektov vďaka prístupu k službám informovanosti o kozmickej doméne z príslušných národných veliteľstiev pre kozmický priestor s cieľom charakterizovať nevhodné správanie na obežnej dráhe a chrániť prostriedky EÚ,
 • vykonávanie vesmírnych cvičení, a to aj s partnermi, s cieľom testovať a ďalej rozvíjať reakciu EÚ na vesmírne hrozby a skúmať mechanizmy solidarity.

Využívanie kozmického priestoru na účely bezpečnosti a obrany

V stratégii sa navrhuje maximalizovať využívanie kozmického priestoru na bezpečnostné a obranné účely. Nakoľko vesmírne technológie prispievajú k rozvoju služieb dvojakého použitia, pri modelovaní vývoja vesmírnych programov EÚ treba zohľadniť požiadavky na obranné technológie. V stratégii sa navrhuje:

 • spustiť dva pilotné projekty: jeden na testovanie poskytovania počiatočných služieb informovanosti o kozmickej doméne s využitím kapacít členských štátov a druhý na testovanie novej vládnej služby pozorovania Zeme v rámci vývoja programu Copernicus,
 • lepšie prepojiť kozmický priestor, obranu a bezpečnosť na úrovni EÚ a zabezpečiť synergie a vzájomné obohacovanie, najmä pokiaľ ide o výskum a vývoj,
 • navrhnúť konkrétne opatrenia na podporu spolupráce medzi start-upmi pôsobiacimi v oblasti kozmického priestoru a obrany,
 • zlepšovať zručnosti súvisiace s rozvojom vesmírnych služieb pre bezpečnosť a obranu.

Partnerstvo za zodpovedné správanie vo vesmíre

EÚ sa bude viac zapájať na multilaterálnych fórach. Konkrétnymi a pragmatickými krokmi bude podporovať normy, pravidlá a zásady zodpovedného správania v kozmickom priestore. Stratégia prehĺbi existujúcu spoluprácu v oblasti vesmírnej bezpečnosti, najmä so Spojenými štátmi, a rozšíri výmeny s inými partnermi vrátane NATO, ako aj s inými podobne zmýšľajúcimi krajinami.

Ďalšie kroky

Komisia a vysoký predstaviteľ čoskoro načrtnú členským štátom prvé kroky ďalšieho postupu pri vykonávaní stratégie. Každoročne budú podávať Rade správy o dosiahnutom pokroku a možných ďalších opatreniach.

Súvislosti                                                                             

Vedúci predstavitelia EÚ vlani v Strategickom kompase označili kozmický priestor za strategickú oblasť a vyzvali na vypracovanie stratégie EÚ v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu.

Ďalšie informácie

Spoločné oznámenie k stratégii EÚ v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu

Otázky a odpovede

Webové stránky venované obrannému priemyslu a vesmíru  

Čítať ďalej...

Program LIFE: EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Komisia oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE. Finančnými prostriedkami sa podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku, aby mohli napĺňať svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje aj významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromne investície.

Projekty pomôžu Európe stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a úspešne vykonávať Európsku zelenú dohodu. Podporujú aj stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030akčný plán pre obehové hospodárstvo, akčný plán nulového znečistenia, právny predpis o obnove prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu.

Osem veľkých projektov v siedmich členských štátoch

Projekty sa vzťahujú na tieto oblasti:

Ochrana a obnova prírody: V Belgicku partneri v rámci programu B4B LIFE rozšíria chránené územia, zlepšia prepojenosť a vypracujú akčné plány pre kritické biotopy a druhy v celej krajine. Tím venujúci sa programu Wetlands Green LIFE v Poľsku bude pomáhať pri vykonávaní politiky EÚ týkajúcej sa chránených území a podporovaných biotopov a druhov. Dôraz sa bude klásť na močiare, rašeliniská a mokrade v rôznych lokalitách sústavy Natura 2000. Oba projekty podporujú aj vykonávanie smernice EÚ o vtákoch a o biotopoch. Smernice.

Kvalita vody a odpadové hospodárstvo: Program LIFE Living Rivers na Slovensku je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch. Tím, ktorý stojí za programom PlastLIFE, pomôže Fínsku s realizáciou plánu v oblasti plastov. Práca bude zahŕňať zníženie plastového odpadu, celkové obmedzenie odpadu a spotreby plastov a podporu recyklácie.

Adaptácia na zmenu klímy: Estónsky tím pôsobiaci v rámci projektu LIFE-SIP AdaptEs zvýši schopnosť tejto krajiny adaptovať sa na zmenu klímy tým, že pomôže pri vykonávaní jej plánu rozvoja pre adaptáciu na zmenu klímy. V Španielsku sa projektom LIFE eCOadapt50 zvýši informovanosť o adaptácii na zmenu klímy tým, že sa samosprávy a podniky zapoja do miestnych stratégií adaptácie na zmenu klímy. Partneri projektu LIFE Climax PO Taliansku budú na úrovni povodia testovať inteligentné vodné hospodárstvo so zameraním na klímu a zlepšia riadenie vodných zdrojov. Tieto tri projekty podporujú vykonávanie adaptačnej stratégie EÚ.

Zmiernenie zmeny klímy: tím programu LIFE AFTER COAL PL podporí v Poľsku realizáciu stratégie pre klimatickú neutralitu vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva do roku 2040 (RSCN), pričom sa osobitne zameria na sektor verejných služieb a dopravy. Tento projekt je v súlade s právnym predpisom EÚ v oblasti klímy.

Súvislosti

Strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty vychádzajú z úspechu integrovaných projektov programu LIFE, ktoré boli financované v rokoch 2014 až 2020.

Strategické projekty na ochranu prírody a strategické integrované projekty programu LIFE podporujú vykonávanie právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia a klímy na regionálnej, multiregionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. Strategické projekty a ochranu prírody pomáhajú krajinám EÚ začleniť ich ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a finančných nástrojov. Strategické integrované projekty prispievajú k národným, regionálnym alebo priemyselným/sektorovým stratégiám a zmierňovanie emisií skleníkových plynov a plánom nízkouhlíkového hospodárstva.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Od roku 1992 prináša do života zelené nápady a do dnešného dňa finančne podporil viac ako 5 500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Na obdobie 2021 – 2027 Európska komisia zvýšila financovanie programu LIFE takmer o 60 % až na 5,4 mld. eur a doplnila nový podprogram týkajúci sa prechodu na čistú energiu. Programu LIFE spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Čítať ďalej...

Ročný pracovný program Erasmus+ 2023: Komisia zvyšuje ročný rozpočet a zameriava sa na študentov a pracovníkov z Ukrajiny

Komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok bol revidovaný smerom nahor a nová celková suma predstavuje 4,43 miliardy eur. Ide o najvyšší ročný finančný balík, aký program Erasmus+ za svojej existencie dosiahol.

Zvýšený rozpočet celkovo posilní priority programu Erasmus+ týkajúce sa začlenenia, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Revidovaný pracovný program zahŕňa prostriedky vo výške 100 miliónov eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na podporu projektov, ktoré propagujú vzdelávacie činnosti a uľahčujú integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do ich nového vzdelávacieho prostredia, ako aj na činnosti na podporu organizácií, študentov a pracovníkov na Ukrajine. Vďaka predpokladaným finančným prostriedkom sa posilnia aktivity, ktoré sa začali realizovať pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, prostredníctvom dodatočnej podpory pre organizácie prijímajúce pomoc z programu Erasmus+. Financované aktivity môžu zahŕňať kurzy jazykovej a kultúrnej integrácie, nástroje na učenie sa jazykov určené pedagógom alebo študentom, či štipendiá alebo všeobecnú finančnú podporu vo všetkých sektoroch programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ sa posilnil najmä zvýšením rozpočtu o 31 miliónov eur, ktoré sa použijú na podporu projektov mobility a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v rámci podpory projektov medzinárodnej spolupráce. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie podporí aj projekt štrukturálnej reformy zameraný na vytvorenie otvoreného digitálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré by študentom zapísaným na ukrajinských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania ponúklo kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, a to najmä tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, alebo vnútorne vysídleným študentom. Na základe spolupráce medzi ukrajinskými univerzitami a inými európskymi univerzitami by sa poskytli aj príležitosti na vzdelávanie pre širšiu ukrajinskú komunitu v zahraničí. 

V roku 2023 bude program Erasmus+ v nadväznosti na Európsky rok mládeže 2022 naďalej zabezpečovať, aby mládež v Európskej únii i za jej hranicami mohla vyjadriť svoj názor. Na tento účel sa zvýši počet aktivít financovaných z jeho zdrojov, ktoré budú zamerané na mladých ľudí. Zároveň budú činnosti podporované v rámci programu Erasmus+ naďalej pomáhať pri napĺňaní záväzku EÚ týkajúcom sa zvyšovania zručností a rekvalifikácie, a tak významne prispejú k Európskemu roku zručností 2023.

Na základe otvorených výziev na predkladanie projektových žiadostí môže o financovanie požiadať každý verejný či súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pomoc pritom môžu poskytnúť národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

V rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov prebieha v rámci programu Erasmus+ niekoľko kôl žiadostí. Ďalšie kolo, ktoré bude zamerané na partnerstvá v oblasti spolupráce a v ktorom dodatočnou prioritou budú študenti, pedagógovia a pracovníci z Ukrajiny, sa otvorí 22. marca 2023.

Súvislosti

Program Erasmus+ vznikol pred viac ako 35 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo vyše13 miliónov ľudí. V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac účastníkov a nápadov v Európe i za jej hranicami.

Celý program Erasmus+ sa zameriava na štyri kľúčové priority: začlenenie a rozmanitosť, digitálna transformácia, životné prostredie a boj proti zmene klímy a účasť na demokratickom živote. Stredobodom programu Erasmus+ sú organizácie a účastníci s nedostatkom príležitostí. Program teda naďalej podporuje mechanizmy začleňovania účastníkov a vyčleňuje osobitné zdroje na odstraňovanie prekážok ich účasti.

Ďalšie informácie

Ročný pracovný program na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov Erasmus+ na rok 2023

Sprievodca programom Erasmus+ na rok 2023

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Čítať ďalej...

Bezpečnosť cestnej premávky: Komisia navrhuje aktualizované požiadavky na vodičské preukazy a lepšie cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky

Komisia predstavila návrhy na modernizáciu pravidiel o vodičských preukazoch. Patrí k nim aj zavedenie digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nové ustanovenia na uľahčenie cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky. Minulý rok prišlo na cestách v EÚ o život vyše 20 000 ľudí. Väčšina z nich boli chodci, cyklisti, kolobežkári a motorkári.

Nové pravidlá zlepšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Pomôžu tak EÚ zrealizovať „víziu nulovej úmrtnosti“ – teda do roku 2050 už nemať na cestách v EÚ žiadne obete na životoch.Vodičov lepšie pripravia na vozidlá s nulovými emisiami a na jazdu v meste, kde na cestách budú mať okolo seba bicykle a dvojkolesové vozidlá, ako aj veľký počet chodcov. Mladým šoférom povolia jazdu za sprievodu a umožnia im tak získavať skúsenosti: učiť sa šoférovať a získať vodičský preukaz budú môcť už od veku 17 rokov. Tí, ktorí získajú vodičský preukaz v 17 rokoch, budú môcť po dovŕšení 18. roku šoférovať bez sprievodu a pracovať ako profesionálny šofér hneď, ako to na konkrétnej pracovnej pozícii bude možné. Ide o jedno z riešení súčasného nedostatku vodičov.

Väčšia bezpečnosť na cestách a jednoduchší každodenný život vďaka modernizovaným pravidlám o vodičských preukazoch

Návrh o vodičských preukazoch mení existujúce právne predpisy EÚ. Vychádza z najlepších postupov, ktoré viaceré členské štáty už zaviedli.

Kľúčovým cieľom nových pravidiel je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, a to aj pomocou týchto opatrení:

 • Minimálne dvojročné skúšobné obdobie od zloženia skúšky v prípade nových šoférov a pravidlo nulovej tolerancie jazdy pod vplyvom alkoholu. Tieto podmienky sú dôležité preto, lebo hoci mladí vodiči tvoria len 8 % celkového počtu, na 2 z 5 smrteľných zrážok sa podieľajú vodiči alebo jazdci vo veku do 30 rokov.
 • Možnosť, aby mladí ľudia zložili vodičskú skúšku a začali jazdiť na osobných i nákladných autách so sprievodom už vo veku 17 a získavali tak šoférske skúsenosti.
 • Prispôsobiť výcvik vodičov i skúšky tak, aby ich lepšie pripravili na prítomnosť zraniteľných účastníkov premávky na cestách. Snahou je pomôcť zlepšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov, jazdcov na elektrických kolobežkách a elektrických bicykloch v čase, keď EÚ prechádza na udržateľnejšiu mestskú mobilitu.
 • Cielenejšie posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Zohľadňujú sa napríklad pokroky v liečbe chorôb ako cukrovka. Vodičom sa odporúča, aby aktualizovali svoje šoférske schopnosti a vedomosti, a držali tak krok s technologickým vývojom.

V snahe uľahčiť uznávanie vodičských preukazov medzi členskými štátmi Komisia navrhuje zaviesť svetovú novinku: digitálny vodičský preukaz. Bude sa oveľa jednoduchšie dať nahradiť, obnoviť alebo vymeniť, pretože všetky postupy budú online. Rovnako bude jednoduchšie pre občanov tretích krajín s porovnateľnými normami bezpečnosti cestnej premávky vymeniť svoj vodičský preukaz za únijný.

Aktualizované pravidlá skúšok zohľadnia prechod na vozidlá s nulovými emisiami. Posudzovať sa budú napríklad vedomosti a zručnosti potrebné pri moderných pomocných systémoch riadenia a iných automatizovaných technológiách. Súčasťou výcviku nových šoférov budú aj informácie o tom, ako štýl šoférovania ovplyvňuje množstvo ich emisií (napríklad moment preradenia). V neposlednom rade sa v prípade vozidiel na alternatívne palivo upraví prípustná celková hmotnosť vozidiel kategórie B, keďže vozidlá s nulovými emisiami poháňané batériou môžu byť ťažšie.

Účinné cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky týkajúce sa bezpečnosti 

Aktuálne pravidlá EÚ v oblasti cezhraničného presadzovania predpisov pomohli zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov, ktorí nemajú pobyt v danom členskom štáte, zostali anonymní. Napriek tomu zostalo v roku 2019 približne 40 % cezhraničných priestupkov nepotrestaných, buď preto, lebo sa páchateľa nepodarilo identifikovať alebo sa pokuta nevymohla.

V aktuálnom návrhu sa na riešenie tohto problému zavádza možnosť, aby trestné orgány získali prístup k vnútroštátnym registrom vodičských preukazov. Ďalej Komisia navrhuje posilniť úlohu zriadených vnútroštátnych kontaktných miest, aby mohli lepšie spolupracovať s trestnými orgánmi vyšetrujúcimi priestupky. Pomôžu tak riešiť aktuálne nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi pri vyšetrovaní priestupkov.

Okrem toho sa v súčasnosti predpisy vzťahujú na najčastejšie a najzrejmejšie priestupky, ako prekročená rýchlosť a jazda pod vplyvom alkoholu. Komisia navrhuje do ich rozsahu zahrnúť aj tieto dopravné priestupky:

 • nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami
 • nebezpečné predbiehanie
 • nebezpečné parkovanie
 • prejdenie jednej alebo viacerých plných bielych čiar
 • jazda v protismere
 • nedodržiavanie pravidiel využívania núdzových koridorov
 • jazda v preťaženom vozidle.

Doplnením týchto priestupkov sa pomôže predchádzať beztrestnosti a zlepšia sa možnosti členských štátov pokutovať vodičov z iných členských štátov za dopravné priestupky. Okrem toho sa tak zaručí rovnaké zaobchádzanie, bez ohľadu na to, kde má páchateľ pobyt.  

Aktualizované právne predpisy zaručia dodržiavanie práv ľudí obvinených z dopravných priestupkov. Občania s pobytom v inej krajine majú zaručené právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciu neviny a právo na obhajobu. Lepšiu záruku týchto práv budú predstavovať ustanovenia o zjednotenom obsahu a doručovaní oznámenia o pokute. Napríklad budú adresáti takýchto oznámení môcť overiť ich pravosť a poskytnutie informácií údajnému páchateľovi bude štandardnou požiadavkou.

Osobitný IT portál občanom umožní jednoduchý prístup k informáciám o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každom členskom štáte. V neskoršej fáze budú môcť prostredníctvom neho zaplatiť pokuty priamo.

Pravidlá sa zosúladia aj s novými pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR a LED).

Zákaz riadenia vozidla platný v celej EÚ, aby sa skoncovalo s beztrestnosťou pri vážnych priestupkoch

V snahe zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov zostali nepotrestaní, sa zavedie nový systémktorý umožní zákaz riadenia motorového vozidla platný v celej EÚ, keď sa členský štát rozhodne takýto zákaz vydať v prípade vodiča, ktorý sa dopustil priestupku na jeho území.

Pre bezpečnosť cestnej premávky má rozhodujúci význam, aby sa všetky osoby, ktoré sa spáchajú dopravný priestupok, sa museli zaň zodpovedať. Podľa aktuálnych pravidiel však nemožno zákaz riadenia vozidla v dôsledku vážneho dopravného priestupku presadzovať v celej EÚ, ak vodič, ktorý sa priestupku dopustil v jednom členskom štáte, má vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte.

Predmetný návrh sa vzťahuje na vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, ako aj dopravné priestupky, ktoré zapríčinia úmrtie alebo vážne zranenia. 

Ďalšie kroky 

Návrhy teraz posúdia Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Súvislosti 

Komisia v rámci EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 potvrdila svoj ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2050 na cestách v EÚ prakticky nulovú úmrtnosť a nulové vážne zranenia („vízia nulovej úmrtnosti a vážnych zranení“) a do roku 2030 znížiť počet úmrtí a vážnych zranení o 50 %. Aktuálne návrhy pomôžu tieto ciele dosiahnuť a Komisia ich oznámila v roku 2020 v stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Komisia minulý týždeň oznámila aktuálne údaje o bezpečnosti cestnej premávky. Vyplýva z nich, že počet úmrtí zostáva pod predpandemickou úrovňou, ale pokrok pri zlepšovaní situácie je pomalý.

Komisia v EÚ v oblasti šoférovania zavádza „bezpečný systém“. V rámci neho vyžaduje bezpečnú jazdu, bezpečnejšie vozidlá, bezpečnejšiu infraštruktúru, nižšie rýchlosti a lepšiu starostlivosť po nehodách.

Ďalšie informácie

Návrh revízie smernice o vodičských preukazoch

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Návrh smernice o celúnijnej platnosti určitých zákazov riadenia motorového vozidla

Otázky a odpovede: návrhy o vodičských preukazoch a cezhraničnom presadzovaní pravidiel pri dopravných priestupkoch

Prehľad: Prichádza nový vodičský preukaz EÚ – čo očakávať

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login