Akt o digitálnych službách: prelomové pravidlá EÚ pre online platformy nadobúdajú účinnosť

Akt o digitálnych službách, ktorý aktuálne nadobúda účinnosť, je novým prelomovým súborom pravidiel EÚ na vytvorenie bezpečnejšieho a zodpovednejšieho online prostredia. Akt o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové komplexné povinnosti pre online platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov v online prostredí a pre digitálne platformy buduje jedinečný nový rámec transparentnosti a zodpovednosti. Tieto pravidlá, ktoré boli navrhnuté ako ucelený a jednotný súbor pravidiel pre EÚ, poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na celom jednotnom trhu. Akt o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu a poslúži aj ako medzinárodné referenčné kritérium pre regulačný prístup k online sprostredkovateľom.

Nové povinnosti v oblasti digitálnych služieb

Aktom o digitálnych službách sa pre online sprostredkovateľské služby zavádza komplexný nový súbor pravidiel, podľa ktorého budú musieť navrhovať svoje služby a postupy. K novým pravidlám patria nové povinnosti na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu a nezákonných produktov v online prostredí, na zvýšenie ochrany maloletých, či na poskytnutie väčšieho výberu a lepších informácií používateľom. Povinnosti rôznych online aktérov zodpovedajú ich úlohe, veľkosti a vplyvu v online ekosystéme; prehľad je k dispozícii na tomto mieste.

Tento široký rozsah nových povinností týkajúcich sa transparentnosti, ktorých cieľom je zvýšiť zodpovednosť a posilniť dohľad, napríklad prostredníctvom nového mechanizmu označovania nezákonného obsahu, budú musieť dodržiavať všetci online sprostredkovatelia. Pre platformy s viac ako 45 miliónmi používateľov sa však zavádza osobitný režim: na tieto veľmi veľké online platformy alebo internetové vyhľadávače sa budú vzťahovať aj ďalšie povinnosti vrátane každoročného komplexného hodnotenia rizík, ktoré môžu v online prostredí ich služieb spôsobiť škody – napríklad možnosť, že používateľ príde do kontaktu s nezákonným tovarom alebo obsahom, či šírenie dezinformácií. V rámci aktu o digitálnych službách sa budú musieť zaviesť vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré budú predmetom nezávislého auditu služieb a zmierňujúcich opatrení.

Menšie platformy a startupy budú mať výhodu v podobe užšieho súboru povinností, osobitných výnimiek z určitých pravidiel, a čo je najdôležitejšie, aj v podobe zvýšenia právnej zrozumiteľnosti a istoty, pokiaľ ide o fungovanie na celom jednotnom trhu EÚ. 

Posilnené záruky v oblasti základných práv v online prostredí

Nové pravidlá chránia základné práva používateľov v EÚ aj v online prostredí. Nová ochrana slobody prejavu obmedzí rozhodnutia platforiem týkajúce sa svojvoľného moderovania obsahu a používateľom ponúkne nové možnosti pri prijímaní informovaných opatrení proti platformám, na ktorých k takémuto moderovaniu obsahu došlo. Napríklad používatelia online platforiem budú mať odteraz viacero možností, ako napadnúť rozhodnutia o moderovaní obsahu, a to aj vtedy, ak budú tieto rozhodnutia v súlade s podmienkami používania platnými na daných platformách. Používatelia sa budú môcť sťažovať priamo na danej platforme, vybrať si orgán mimosúdneho riešenia sporov alebo požiadať o nápravu na súdoch.

Nové pravidlá tiež vyžadujú, aby boli podmienky používania platforiem prezentované jasne a stručne a aby sa rešpektovali základné práva používateľov.

Veľmi veľké online platformy a internetové vyhľadávače budú okrem toho musieť vykonať komplexné posúdenie rizík, ktoré by mohli ohroziť základné práva vrátane slobody prejavu, ochrany osobných údajov, slobody a plurality médií v online prostredí, ako aj práv dieťaťa.

Nové právomoci Komisie v oblasti dohľadu 

Akt o digitálnych službách vytvára bezprecedentnú úroveň verejného dohľadu nad online platformami v celej Únii, a to na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ. Komisia má právomoc vykonávať priamy dohľad nad veľmi veľkými online platformami a veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi, t. j. spoločnosťami, z ktorých každá má zákaznícku základňu predstavujúcu viac než 10 % obyvateľstva EÚ, čo je približne 45 miliónov ľudí. Okrem toho bude musieť každý členský štát určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý bude vykonávať dohľad nad inými subjektmi v rozsahu pôsobnosti aktu o digitálnych službách a v prípade nesystémových otázok aj nad veľmi veľkými online platformami a veľmi veľkými internetovými vyhľadávačmi. Vnútroštátni koordinátori a Európska komisia budú spolupracovať prostredníctvom Európskeho výboru pre digitálne služby. Tento celoúnijný mechanizmus spolupráce sa vytvorí medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a Komisiou.

Komisia zriaďuje Európske centrum pre transparentnosť algoritmov (ECAT), ktoré ju pri vykonávaní úlohy dohľadu podporí internými a externými multidisciplinárnymi poznatkami. Centrum bude poskytovať podporu pri posudzovaní toho, či je fungovanie algoritmických systémov v súlade s povinnosťami riadenia rizík, ktoré sa v akte o digitálnych službách stanovujú pre veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače s cieľom zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie.

Ďalšie kroky

Po nadobudnutí účinnosti aktu o digitálnych službách budú mať online platformy tri mesiace (do 17. februára 2023) na to, aby na svojich webových sídlach zverejnili počet aktívnych koncových používateľov. Komisia zároveň všetky online platformy vyzýva, aby jej tieto zverejnené počty oznámili. Komisia na základe počtu používateľov posúdi, či by sa platforma mala označiť za veľmi veľkú online platformu alebo veľmi veľký internetový vyhľadávač. Po tomto rozhodnutí Komisie o určení bude mať dotknutý subjekt štyri mesiace na to, aby splnil povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych službách – t. j., aby okrem iného vykonal prvé ročné hodnotenie rizík a výsledky hodnotenia zaslal Komisii. Členské štáty EÚ budú musieť posilniť postavenie svojich koordinátorov digitálnych služieb do 17. februára 2024, čo je všeobecný dátum začatia uplatňovania aktu o digitálnych službách, keď sa tento akt začne v plnej miere uplatňovať na všetky subjekty v jeho rozsahu pôsobnosti.

Súvislosti

Komisia 15. decembra 2020 predložila návrh aktu o digitálnych službách spolu s návrhom aktu o digitálnych trhoch ako komplexný rámec na zaistenie bezpečnejšieho a spravodlivejšieho digitálneho priestoru pre všetkých. Akt o digitálnych trhoch nadobudol účinnosť 1. novembra 2022.

Pod digitálne služby spadá veľká kategória online služieb, od jednoduchých webových sídiel až po služby internetovej infraštruktúry a online platformy. Pravidlá stanovené v akte o digitálnych službách sa týkajú predovšetkým online sprostredkovateľov a platforiem. Ide napríklad o online trhoviská, sociálne siete, platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online platformy pre cestovanie a ubytovanie.

Ďalšie informácie

Znenie z Úradného vestníka EÚ

Akt o digitálnych službách – otázky a odpovede

Akt o digitálnych službách – prehľad

Balík právnych predpisov o digitálnych službách;  

Login