Jednoduchšie energetické štítky EÚ pre osvetľovacie výrobky

Od začiatku septembra 2021 bude vo všetkých kamenných predajniach a internetových obchodoch platiť úplne nová verzia všeobecne uznávaného energetického štítku EÚ pre žiarovky a ďalšie osvetľovacie výrobky s cieľom pomôcť spotrebiteľom v EÚ znížiť ich účty za energiu a obmedziť uhlíkovú stopu. Tento krok nadväzuje na výrazné zlepšenie energetickej účinnosti, ku ktorému v tomto odvetví došlo v posledných rokoch. Vďaka nemu sa čoraz viac „svetelných zdrojov“ (ako sú žiarovky a moduly LED) na súčasnej stupnici nachádza v triede A+ alebo A++. Najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici A – G.

Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová v tejto súvislosti uviedla: „Energetická účinnosť svietidiel a ďalších osvetľovacích výrobkov sa v posledných rokoch natoľko zlepšila, že viac ako polovica LED teraz patrí do triedy A++. Z aktualizovaných štítkov spotrebitelia ľahšie zistia, ktoré výrobky sú v tomto smere najlepšie, čo im následne pomôže ušetriť energiu a peniaze. Využívaním energeticky účinnejšieho osvetlenia budeme naďalej znižovať emisie skleníkových plynov v EÚ a prispievať k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.“

Táto nová stupnica je prísnejšia a navrhnutá tak, aby len veľmi málo výrobkov bolo spočiatku schopných dosiahnuť triedu A a B, čím sa ponechá priestor pre postupné uvádzanie účinnejších výrobkov na trh. Energeticky najúčinnejšie výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, teraz budú na štítkoch zvyčajne patriť do tried „C“ alebo „D“. Na štítkoch bude uvedených niekoľko nových prvkov vrátane QR kódu s odkazom na celoúnijnú databázu, ktorá spotrebiteľom umožní nájsť viac podrobností o výrobku.

S cieľom umožniť dopredaj existujúcich zásob sa v pravidlách stanovuje 18-mesačné obdobie, počas ktorého sa výrobky označené starým štítkom môžu naďalej predávať na trhu v kamenných maloobchodných predajniach. V prípade online predaja sa však staré štítky zobrazené online budú musieť do 14 pracovných dní nahradiť novými štítkami.

Dané opatrenia nadväzujú na zmenu stupnice energetických štítkov pre štyri ďalšie kategórie výrobkov, a to chladničky a mrazničky, umývačky riadu, práčky a televízory (a ďalšie externé monitory), ktorá platí od 1. marca 2021. V súlade s pravidlami EÚ v oblasti ekodizajnu Európska komisia pracuje na aktualizácii štítkov aj pre ďalšie výrobky vrátane bubnových sušičiek, lokálnych ohrievačov priestoru, klimatizátorov, kuchynských spotrebičov, ventilačných jednotiek, profesionálnych chladiacich skríň, ohrievačov priestoru a vody a kotlov na tuhé palivo a zváži zavedenie nových energetických štítkov pre solárne panely.

Kontext

Technológie svetelných zdrojov sa neustále vyvíjajú, čím sa zlepšuje energetická účinnosť. Moduly LED, ktoré sú takmer vo všetkých oblastiach použitia energeticky najúčinnejšou osvetľovacou technológiou, sa rýchlo usadili na trhu EÚ: z 0 % predaných svietidiel v roku 2008 na 22 % v roku 2015. Priemerná energetická účinnosť LED sa v rokoch 2009 až 2015 zvýšila štvornásobne a ceny výrazne klesli: v porovnaní s rokom 2010 bolo v roku 2017 typické svietidlo LED pre domácnosť o 75 % lacnejšie a typické svietidlo LED pre kancelárie o 60 % lacnejšie.

Odhaduje sa, že v roku 2020 sa v EÚ predalo približne 1 500 miliónov svetelných zdrojov, ale toto číslo pravdepodobne klesne na 600 miliónov v roku 2030 (t. j. pokles o 60 %), hoci počet použitých svetelných zdrojov sa zvýši o viac ako 17 %. Dôvodom je vyššia energetická účinnosť a najmä dlhšia životnosť zdrojov svetla využívajúcich technológiu LED. Priemerná domácnosť v EÚ kúpila v roku 2010 sedem svetelných zdrojov ročne, v roku 2020 štyri za rok a predpokladá sa, že tento údaj klesne do roku 2030 na menej ako jeden ročne.

Z posúdenia vplyvu nových pravidiel, ktoré vypracovala Komisia, vyplýva, že v porovnaní s vývojom za nezmenených okolností bez akýchkoľvek opatrení EÚ v oblasti ekodizajnu, sa uvedenými zmenami do roku 2030 ušetrí 7 miliónov ton ekvivalentu CO2 ročne (mtCO2eq) . Tieto úspory sú nad rámec 12 miliónov ton ekvivalentu CO2, ktoré priniesli predchádzajúce nariadenia prijaté v rokoch 2009 a 2012. 

Nové kategórie na štítku so zmenenou stupnicou boli odsúhlasené po dôkladnom a plne transparentnom konzultačnom procese s úzkym zapojením zainteresovaných strán a členských štátov vo všetkých fázach, a po kontrole zo strany Rady a Európskeho parlamentu, pričom výrobcovia boli informovaní v dostatočnom predstihu, aby sa pripravili na nové pravidlá dohodnuté v roku 2019. V súlade s požiadavkami rámcového nariadenia sa v nadchádzajúcich rokoch zmenia stupnice aj pre iné skupiny výrobkov vrátane bubnových sušičiek, lokálnych ohrievačov priestoru, klimatizátorov, kuchynských spotrebičov, ventilačných jednotiek, profesionálnych chladiacich skríň, ohrievačov priestoru a vody a kotlov na tuhé palivo.

Energetický štítok EÚ je všeobecne uznávaným prvkom výrobkov pre domácnosť, akými sú žiarovky, televízory alebo práčky, a pomáha spotrebiteľom s informovaným výberom už viac ako 25 rokov. Z prieskumu v rámci celej EÚ (Eurobarometer) v roku 2019 vyplynulo, že 93 % spotrebiteľov štítok pozná a 79 % uviedlo, že štítok ovplyvnil ich rozhodnutie, ktorý výrobok kúpiť. Odhaduje sa, že pravidlá EÚ v oblasti označovania energetickej účinnosti spolu s harmonizovanými minimálnymi výkonnostnými požiadavkami („ekodizajn“) každoročne znížia výdavky spotrebiteľov o desiatky miliárd eur a zároveň budú predstavovať mnoho ďalších prínosov pre životné prostredie, výrobcov a maloobchodníkov.

Čítať ďalej...

Asertívna obchodná politika: ochranné opatrenia EÚ proti nekalým obchodným praktikám zaberali aj v roku 2020

Systém ochrany podnikov z EÚ pred dumpingovým a subvencovaným dovozom fungoval dobre aj v roku 2020 práve vďaka silným a inovatívnym spôsobom využívania nástrojov na ochranu obchodu, a to aj napriek praktickým výzvam, ktoré predstavuje pandémia ochorenia COVID-19. Ide o súčasť novej obchodnej stratégie Európskej komisie, keď EÚ zaujíma asertívnejší postoj pri ochrane svojich záujmov pred nekalými obchodnými praktikami.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Keď EÚ čelí nekalým obchodným praktikám, potrebuje účinné nástroje na svoju obranu. Ide o kľúčový pilier našej novej stratégie pre otvorenú, udržateľnú a asertívnu obchodnú politiku. Nástroje na ochranu obchodu sme účinne využívali aj počas pandémie koronavírusu, zlepšili sme ich monitorovanie a presadzovanie a riešili sme nové formy subvencovania zo strany tretích krajín. Nebudeme tolerovať zneužívanie nástrojov na ochranu obchodu zo strany našich obchodných partnerov a naďalej budeme pomáhať našim vývozcom, ktorí uviazli v takejto situácii. Je veľmi dôležité, aby sa naše spoločnosti a ich pracovníci mohli vždy spoľahnúť na mocné nástroje na ochranu obchodu, ktoré ich chránia pred nekalými obchodnými praktikami.“

Na konci roka 2020 mala EÚ zavedených 150 opatrení na ochranu obchodu, čo zodpovedá úrovni činnosti z predchádzajúcich rokov, pričom počet predložených prípadov sa ku koncu roka 2020 zvýšil. Okrem toho sa Komisia vôbec po prvýkrát zaoberala novým typom subvencie, ktorú poskytujú tretie krajiny vo forme cezhraničnej finančnej podpory. Pre spoločnosti EÚ išlo o závažný problém.

V oblasti ochrany obchodu boli v roku 2020 najdôležitejšie tieto otázky:

EÚ naďalej intenzívne pracuje na ochrane obchodu

V dôsledku pandémie COVID-19 musela Komisia rýchlo prechodne zmeniť svoje pracovné postupy, najmä pokiaľ ide o overovanie na mieste. Umožnilo jej to naďalej uplatňovať uvedené nástroje podľa najvyšších noriem bez toho, aby došlo k poklesu úrovne činnosti. Ku koncu roka 2020 EÚ uplatňovala 150 opatrení na ochranu obchodu – o 10 viac ako na konci roka 2019, pričom 128 z nich bolo antidumpingových, 19 antisubvenčných a 3 opatrenia boli ochranné.

V roku 2020 Komisia začala:

  • 15 prešetrovaní (v porovnaní so 16 v roku 2019) a uložila 17 predbežných a konečných opatrení (v porovnaní s 15 v roku 2019);
  • 28 preskúmaní (v porovnaní s 23 v predchádzajúcom roku).

Najvyšší počet opatrení EÚ na ochranu obchodu sa týka dovozu z:

  • Číny (99 opatrení),
  • Ruska (9 opatrení),
  • Indie (7 opatrení),
  • Spojených štátov amerických (6 opatrení).

Ako si poradiť s novými typmi subvencií

V roku 2020 Komisia výraznejšie zakročila proti subvenciám, ktoré poskytujú tretie krajiny. Komisia konkrétne uložila vyrovnávacie clá na cezhraničnú finančnú podporu, ktorú Čína poskytuje spoločnostiam so sídlom v Egypte, ale vo vlastníctve Číny, ktoré vyrábajú textílie zo sklenených vlákien a výrobky z nekonečného skleneného vlákna na vývoz do EÚ.

Komisia sa tak po prvýkrát zaoberala cezhraničnými subvenciami, ktoré krajina poskytuje podnikom so sídlom v inej krajine na vývoz do EÚ.

Podpora a obrana vývozcov z EÚ, ktorí čelia prešetrovaniam na ochranu obchodu na vývozných trhoch

Rok 2020 opäť ukázal význam monitorovania opatrení na ochranu obchodu, ktoré prijímajú tretie krajiny. Počet platných opatrení na ochranu obchodu, ktoré uložili tretie krajiny proti vývozcom z EÚ, dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku tejto monitorovacej činnosti Komisie. V platnosti bolo 178 opatrení. V roku 2020 sa zvýšil aj počet otvorených prípadov, ktorých bolo 43 v porovnaní s 37 v predchádzajúcom roku.

V správe sa uvádzajú činnosti, ktoré Komisia podniká s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel WTO a riešiť procesné chyby a právne nezrovnalosti, aby nedochádzalo k zneužívaniu nástrojov na ochranu obchodu tretími krajinami. Zásahy Komisie priniesli úspech v niektorých prípadoch, keď opatrenia napokon neboli uložené, čo malo vplyv na dôležité vývozné výrobky EÚ, ako sú napríklad keramické obkladačky a hnojivá.

Silný dôraz na monitorovanie a presadzovanie pravidiel

V roku 2020 sa obnovil dôraz na monitorovanie zavedených opatrení, ako aj zmien postupov dohľadu, aby nástroje na ochranu obchodu naďalej prinášali účinok. To sa týkalo aj colných orgánov, priemyslu EÚ a v určitých prípadoch Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Komisia sa naďalej snažila riešiť prípady, keď sa vývozcovia snažili vyhnúť opatreniam. V roku 2020 začala tri prešetrovania obchádzania opatrení a počas roka ukončila päť takýchto prešetrovaní, pričom v štyroch prípadoch boli opatrenia rozšírené tak, aby riešili aj dovoz z tretích krajín, v ktorých podľa zistení došlo k prekládke.

V správe sa takisto pripomínajú zistenia Európskeho dvora audítorov z júla 2020, ktoré potvrdili úspešné presadzovanie nástrojov EÚ na ochranu obchodu zo strany Komisie. V správe sa uvádza niekoľko odporúčaní, ako ďalej posilniť reakciu Komisie na výzvy, ktoré prináša nekalý obchod pri dovoze. Komisia začala tieto odporúčania vykonávať v roku 2020, napríklad zlepšila monitorovanie s cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení. 

Viac informácií

39. výročná správa o činnosti EÚ v oblasti ochrany obchodu

Dodatok k správe (pracovný dokument útvarov Komisie)

Ďalšie informácie o postupoch EÚ na ochranu obchodu a existujúce prípady

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu na zavedenie systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles‘ (Iniciatíva občanov na zavedenie celoúnijného systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš).

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby predložila návrh na:

  • zavedenie celoúnijného systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš,
  • motivovanie všetkých členských štátov EÚ k tomu, aby supermarkety (obchodné reťazce), ktoré predávajú plastové fľaše, inštalovali výkupné automaty na recykláciu plastových fliaš po ich kúpe a použití spotrebiteľom, a
  • zabezpečenie, aby spoločnosti vyrábajúce plastové fľaše platili dane z plastov za recykláciu a zálohovanie plastových fliaš (podľa zásady „znečisťovateľ platí“).

Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky. V tejto fáze neskúmala podstatu iniciatívy.

Ďalšie kroky

Po tejto registrácii môžu organizátori začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012.

Spĺňať musí tieto podmienky prípustnosti: (1) navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 107 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 82 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

Ďalšie informácie

„ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles“ (Iniciatíva občanov na zavedenie celoúnijného systému zálohovania a recyklácie plastových fliaš)

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login