Ukrajina: EÚ podporuje koordinované kroky telekomunikačných operátorov, aby utečenci mohli zostať v spojení

Na virtuálnom podujatí telekomunikační operátori so sídlom v EÚ a na Ukrajine podpísali spoločné vyhlásenie o koordinovanom úsilí zabezpečiť a stabilizovať cenovo dostupný alebo bezplatný roaming a medzinárodné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Komisia a Európsky parlament toto spoločné vyhlásenie podporili a uvítali jeho podpísanie 27 operátormi v EÚ a na Ukrajine, ku ktorým sa stále pridávajú ďalší, vrátane niekoľkých skupín z celej Únie a združenia zastupujúceho viacerých prevádzkovateľov mobilných virtuálnych sietí (MVNO Europe). Po niekoľkých spontánnych dobrovoľných iniciatívach je cieľom spoločného vyhlásenia vytvoriť stabilnejší rámec, ktorý pomôže Ukrajincom vysídleným v celej Európe zostať v kontakte s rodinou a priateľmi doma.

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine zasiahla životy miliónov Ukrajincov. Odhaduje sa, že 4,2 milióna utečencov utieklo do susedných krajín, najmä do Poľska, na Slovensko, do Maďarska a Rumunska, odkiaľ sa postupne presúvajú do iných členských štátov. Vzhľadom na túto bezprostrednú a stupňujúcu sa humanitárnu krízu je nevyhnutné, aby ukrajinskí utečenci mali prístup k cenovo dostupnému pripojeniu, aby mohli zostať v kontakte s rodinou a priateľmi, využívať internet a mať prístup k spoľahlivým informáciám. Iniciatíva viacerých telekomunikačných operátorov zrušiť alebo znížiť poplatky za medzinárodné volania na Ukrajinu a roamingové príplatky pre vysídlené osoby v Európe je preto veľmi vítaná a mala by mať širší a udržateľný základ.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Možnosť udržiavať kontakt s našimi blízkymi a prístup k informáciám sú v čase krízy životne dôležité. Preto spolu s Európskym parlamentom podporujeme iniciatívy telekomunikačných operátorov na uľahčenie cenovo dostupného mobilného pripojenia pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou. Sme zástancami aj ďalších podobných opatrení, ktoré môžu za týchto mimoriadnych okolností priniesť skutočnú zmenu.“  

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „V tejto núdzovej situácii preukázali mnohí telekomunikační operátori mimoriadnu solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú z Ukrajiny. Dnes podnikajú ďalší dôležitý krok. Vítame spoločné vyhlásenie európskych a ukrajinských operátorov, aby mohli tí, ktorí trpia vojnou Kremľa, ľahšie zostať v spojení. Táto angažovanosť umožní, aby sa dobrovoľné opatrenia uplatňovali v čo najširšej miere v celej Európe. Ľudia vysídlení v celej Európe budú môcť telefonovať domov a ľudia na Ukrajine zasa s blízkymi v zahraničí, a to za cenovo prijateľných podmienok.“

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre nové nariadenie o roamingu Angelika Winzigová (EĽS, Rakúsko) vyhlásila: „Vítam dnešný dôležitý krok k skutočnému bezplatnému roamingu pre ukrajinských utečencov. Naše spoločné úsilie sa vyplatilo a ako spravodajkyňa pre nové nariadenie o roamingu som mimoriadne vďačná, že sme mohli toto spoločné vyhlásenie sprostredkovať. Znížením veľkoobchodných cenových stropov môžu ukrajinskí operátori ľahšie ponúkať svojim zákazníkom bezplatný roaming v rámci Európskej únie, čo im uľahčí zostať v kontakte s rodinou a priateľmi doma na Ukrajine. Takto im v týchto náročných časoch nevzniká žiadna dodatočná finančná záťaž. Teším sa, že v tomto úsilí budeme pokračovať.“

Jednotná akcia operátorov v EÚ a na Ukrajine

Po rýchlej reakcii na humanitárnu krízu viacerými dobrovoľnými opatreniami v celej Európe sa telekomunikační operátori zaviazali, že budú ďalej preukazovať ochotu pomáhať Ukrajincom a podporovať ich za týchto tragických okolností. Keďže v čase krízy a za týchto výnimočných okolností je pripojenie dôležité, spoločné vyhlásenie sa zameriava na stanovenie koordinovaného prístupu s cieľom zabezpečiť, aby operátori v EÚ aj na Ukrajine mohli naďalej poskytovať cenovo dostupné pripojenie utečencom z Ukrajiny. Prevádzkovatelia sa zaväzujú vykonávať dobrovoľné opatrenia, konkrétne znížiť veľkoobchodné poplatky za roaming a iné poplatky, ktoré si navzájom účtujú, aby umožnili medzinárodné volania s Ukrajinou. Tým sa minimalizujú dodatočné náklady pre operátorov v EÚ aj na Ukrajine, vďaka čomu sa všetkým umožní pokryť vlastné náklady. Ukrajinskí signatári tohto vyhlásenia sa zároveň zaväzujú preniesť výhody dobrovoľných opatrení, ktoré uplatňujú ich partneri z EÚ, na koncových používateľov.

Spoločné vyhlásenie už podpísalo 24 operátorov so sídlom v EÚ vrátane niekoľkých skupín z celej Únie, združenia zastupujúceho viacerých prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí (MVNO Europe) a všetkých troch mobilných operátorov so sídlom na Ukrajine. Zoznam možno nájsť tu. Podpísanie sa uskutočnilo pod záštitou a s podporou Komisie a Európskeho parlamentu a nápomocný bol aj Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a ukrajinský národný regulačný orgán (NCEC). Široká podpora umožní rozšíriť dobrovoľné opatrenia na podporu cenovo dostupnej prepojenosti medzi EÚ a Ukrajinou a zvýšiť ich stabilitu a udržateľnosť na tak dlho, ako to bude potrebné.

Vyhlásenie je otvorené všetkým operátorom, ktorí ho chcú kedykoľvek podpísať, bude sa uplatňovať tri mesiace a preskúma sa s cieľom zohľadniť rýchlo sa meniacu situáciu, humanitárne ciele a to, či by iné dlhodobejšie opatrenia verejných orgánov a/alebo v rámci tohto odvetvia neboli primeranejšie. Komisia, BEREC a NCEC budú naďalej monitorovať vývoj a dobrovoľné opatrenia.

Iné opatrenia, ktoré prijali operátori

Signatári spoločného vyhlásenia prijali od prvých dní tejto krízy mnohé opatrenia na zabezpečenie celkovej prepojenosti. Telekomunikační operátori so sídlom v EÚ bezplatne rozdali utečencom z Ukrajiny milióny SIM kariet. Mnohí utečenci, a ich počet stále rastie, ktorí takéto SIM karty používajú, môžu takisto využívať bezplatné medzinárodné volania na Ukrajinu. Niektorí operátori z EÚ takisto umožnili bezplatný roaming a poskytli bezplatné pripojenie na WiFi a nabíjanie v pohraničných oblastiach alebo prístreškoch. Ukrajinskí operátori, ktorí aj napriek vojenskej agresii udržiavajú funkčné prepojenie v rámci Ukrajiny a zahraničia s Ukrajinou, zároveň od začiatku tejto krízy zabezpečujú vnútroštátny roaming v krajine a ponúkajú utečencom, ktorí utiekli pred vojnou, bezplatný medzinárodný roaming.

Fondy EÚ môžu pomôcť zlepšiť komunikáciu

Členské štáty EÚ môžu zároveň čerpať z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pri financovaní opatrení s cieľom poskytnúť utečencom prístup k základným službám, ako sú komunikačné služby. Z ESF sa môžu napríklad financovať poukazy pre utečencov, ktoré môžu použiť na nákup predplatného na mobilnú komunikáciu (SIM karty). V rámci EFRR sa môže podporovať bezpečné miestne pripojenie prostredníctvom investícií do infraštruktúry a súvisiaceho vybavenia v prospech utečencov. Komisia prostredníctvom Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) zabezpečila flexibilitu v pravidlách ESF, EFRR a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) s cieľom umožniť rýchle prerozdelenie dostupných finančných prostriedkov na núdzovú podporu v súčasnej situácii. Tieto opatrenia by prispeli k udržateľnosti dobrovoľných opatrení tým, že by zaťaženie súkromných zainteresovaných strán v EÚ aj na Ukrajine zostalo zvládnuteľné.

Ďalšie informácie

Spoločné vyhlásenie a signatári

Čítať ďalej...

Ukrajina: kvalifikovaným utečencom Komisia otvára cestu k práci v EÚ

Komisia uverejnila odporúčanie o uznávaní akademických a odborných kvalifikácií osôb utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Orgánom členských štátov poskytne usmernenia a praktické rady, aby proces uznávania bol rýchly, spravodlivý a flexibilný.

V dôsledku nevyprovokovanej ruskej vojenskej agresie a invázie prišli do EÚ už viac ako 4 milióny ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a hľadajú ochranu. Po uspokojení bezprostredných potrieb, ako sú prístrešie a zdravotná starostlivosť, je pre blaho utečencov a ich integráciu v hostiteľských krajinách nevyhnutné, aby mali okrem iných práv aj právo na prístup k pracovným miestam, na ktoré majú kvalifikáciu.

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Právo na prístup na trh práce je kľúčovým prvkom dočasnej ochrany. Toto odporúčanie je významný krok, ktorý ho zefektívni. Utečencom pred vojnou pomôže dostať sa k zmysluplnému zamestnaniu a zároveň uľahčí ich integráciu. Jednoduchý a harmonizovanejší prístup k uznávaniu kvalifikácií umožňuje využiť silu solidarity jednotného trhu a otvoriť príležitosti v celej EÚ pre ľudí, ktorí to potrebujú.“

Komisia prijala viacero opatrení na podporu členských štátov pri rýchlom, spravodlivom a flexibilnom uznávaní kvalifikácií:

  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie vytvorila na žiadosť Komisie stredisko zdrojov pre ukrajinské kvalifikácie, ktoré umožňuje zdieľanie informácií. Komplexná výmena informácií a transparentnosť medzi členskými štátmi budú kľúčom, ktorý umožní zrýchlené postupy.
  • Jazykovú bariéru pomáha prekonať nástroj eTranslation z dielne Komisie, ktorý bol prispôsobený tak, aby uspokojil dopyt po rýchlom a spoľahlivom preklade z ukrajinčiny. Možný je aj preklad z ruštiny, ktorý môže byť užitočný, keďže mnohí odborníci na Ukrajine získali diplomy v ruštine.
  • Ľudia možno museli pred ruskou inváziou na Ukrajinu utiecť bez originálnych dokladov o svojej kvalifikácii. Posudzovanie žiadostí o uznanie kvalifikácie si v takom prípade vyžaduje flexibilný prístup vrátane možnosti opätovného vydania diplomov v digitálnom formáte.

Zo skúseností vyplýva, že utečenci často pracujú na pozíciách pod úrovňou svojej kvalifikácie s rizikom zlých pracovných podmienok. Týka sa to najmä žien, ktoré predstavujú vysoký podiel utečencov. Jednoduchý a rýchly mechanizmus uznávania kvalifikácií výrazne pomôže zamedziť tomuto javu. Zabezpečí, aby osoby, ktorým sa poskytla dočasná ochrana, mohli pracovať na pracovných miestach, na ktoré majú kvalifikáciu. Odporúčanie sa týka prístupu osôb, ktoré utekajú pred vojnou, k regulovaným povolaniam, ku ktorým patria zdravotné sestry, všeobecní lekári a – v závislosti od členského štátu – aj učitelia a pedagogickí pracovníci. S prílevom ľudí utekajúcich pred vojnou sa zvyšuje potreba týchto povolaní, keďže utečenci potrebujú prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti a k vzdelávaniu – často vo svojom jazyku. Ľahšie uznávanie akademických a odborných kvalifikácií tak môže pomôcť, aby sa prichádzajúci odborníci dokázali rýchlo zamestnať a podporovať svojich krajanov. Takisto zabezpečí, aby ľudia počas obdobia dočasnej ochrany získali relevantné skúsenosti a zručnosti, ktoré budú po ich návrate do domovskej krajiny pridanou hodnotou k ich kvalifikácii.

Ďalšie kroky

Komisia bude tieto odporúčania pozorne monitorovať a sledovať. Už prebehlo prvé stretnutie osobitnej skupiny s účasťou všetkých členských štátov. Skupina sa bude ďalej pravidelne stretávať, diskutovať o vykonávaní odporúčaní a informovať sa o problémoch a najlepších postupoch s cieľom urýchliť proces a zabrániť duplicitám. Na tieto stretnutia budú prizvané aj príslušné ukrajinské orgány.

Kontext

Odporúčanie nadväzuje na prvú reakciu Komisie s cieľom zabezpečiť včasnú integráciu utečencov pred vojnou, načrtnutú v oznámení Prijímanie ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine: pripravenosť Európy na riešenie výziev. Odporúčanie vychádza aj z akčného plánu Komisie pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027, v ktorom sa konštatuje, že ľahšie uznávanie kvalifikácií je kľúčom k lepšiemu začleneniu utečencov a migrantov do trhu práce.

Ďalšie informácie

Odporúčanie o uznávaní kvalifikácií osôb utekajúcich pred inváziou Ruska na Ukrajinu

Uznávanie odborných kvalifikácií v praxi

Oznámenie o európskej solidarite s utečencami a ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine

Webová stránka – Solidarita EÚ s Ukrajinou

Webová stránka – Premiestnenie do EÚ: informácie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

Čítať ďalej...

Úvodný prejav predsedníčky EK von der Leyenovej na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej Rady Michelom a prezidentom Macronom po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 24. februára 2022

Dnešné udalosti sú pre Európu prelomovým momentom. Bomby padajú na nevinné ženy, mužov a deti. Obávajú sa o svoj život a mnohí z nich umierajú. To všetko sa deje v roku 2022 – v samotnom srdci Európy. Prezident Putin sa rozhodol, že v Európe vzkriesi vojnu. Ide o plnohodnotnú inváziu Ukrajiny. Tá vo svojej podstate spochybňuje náš mierový poriadok.

Dnes však hovorím aj toto: Európska únia je jednotná. Európski lídri dnes večer spoločne odsúdili brutálne a nevyprovokované útoky. V tejto situácii musíme správne zareagovať. Za tieto činy bude Kremeľ niesť zodpovednosť. Balík rozsiahlych a cielených sankcií, ktorý dnes večer schválili európski lídri, je toho jasným dôkazom. Tvrdo zasiahne ruské hospodárstvo a jeho politickú elitu. Pozostáva z piatich pilierov: prvým je finančný sektor, druhým sektor energetiky, tretím je doprava, štvrtým je kontrola vývozu a zákaz jeho financovania a záverečným vízová politika. Dovoľte mi zdôrazniť niektoré z najdôležitejších bodov.

Po prvé, tento balík zahŕňa finančné sankcie, ktoré obmedzujú prístup Ruska na najdôležitejšie kapitálové trhy. Zameriavame sa na 70 % ruského bankového trhu, ale aj na kľúčové štátom vlastnené spoločnosti vrátane oblasti obrany. Tieto sankcie zvýšia ruské náklady na prijaté úvery a pôžičky, zvýšia infláciu a postupne narušia priemyselnú základňu Ruska. Zameriavame sa aj na ruskú elitu – obmedzíme jej vklady, aby už nemohla skrývať svoje peniaze v bezpečných prístavoch v Európe.

Druhý hlavný pilier je zameraný na odvetvie energetiky, kľúčovú hospodársku oblasť, z ktorej má prospech najmä ruský štát. Náš zákaz vývozu zasiahne ropu, Rusko tak nebude môcť modernizovať svoje ropné rafinérie. Ruské príjmy z vývozu ropy v roku 2019 predstavovali 24 miliárd EUR.

Treťou oblasťou je zákaz predaja všetkých lietadiel, náhradných dielov a vybavenia pre ruské letecké spoločnosti. To prispeje k erózii kľúčového sektoru ruského hospodárstva a prepojenosti krajiny. Tri štvrtiny súčasnej ruskej obchodnej leteckej flotily boli vyrobené v Európskej únii, USA a Kanade. A preto sú od nej vo veľkej miere závislé.

Po štvrté, obmedzujeme prístup Ruska ku kľúčovým technológiám. Obmedzíme prístup Ruska k dôležitým technológiám, ktoré potrebuje na vybudovanie prosperujúcej budúcnosti – ako sú polovodiče alebo špičkové technológie.

A napokon – víza. Diplomati a súvisiace skupiny, ako aj podnikatelia už nebudú mať privilegovaný prístup do Európskej únie.

Tieto opatrenia ako vždy úzko koordinujeme s našimi partnermi a spojencami. Sú nimi samozrejme Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Kanada a Nórsko, ale teraz sa k nim pripája aj Južná Kórea, Japonsko alebo napríklad Austrália. Naša sila spočíva v našej jednote. Kremeľ to vie. A pokúsil sa nás, najlepšie ako vie, rozdeliť, ale úplne zlyhal. Dosiahol presný opak. Sme jednotní viac ako kedykoľvek predtým a sme odhodlaní.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že tieto udalosti skutočne predstavujú začiatok novej éry. Naša analýza musí byť veľmi jasná: Putin sa snaží podmaniť si priateľskú európsku krajinu. A usiluje sa násilím prekresliť mapu Európy. Musí zlyhať a zlyhá.

Ďakujem.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login