Program LIFE: viac ako 290 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 miliónov eur na 132 nových projektov v rámci Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Tieto finančné prostriedky EÚ prispejú k celkovej investícii vo výške 562 miliónov eur s projektmi v takmer všetkých členských štátoch. Nové projekty v rámci programu LIFE pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050,nasmerovať biodiverzitu Európy na cestu obnovy do roku 2030 a prispieť k realizácii plánu zelenej obnovy EÚ po pandémii COVID-19. 

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Krízy v oblasti klímy a biodiverzity predstavujú skutočnú existenčnú krízu a nemôžeme si už dovoliť strácať čas. Na konferencii COP26 v Glasgowe sa uznala potreba urýchliť naše opatrenia ešte v tomto desaťročí. Európska únia sa prostredníctvom Európskej zelenej dohody snaží znížiť emisie, obnoviť prírodu a zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov. Uspieť môžeme len vtedy, ak budeme spolupracovať vo všetkých sektoroch. Projekty v rámci programu LIFE sú výborným príkladom: spájajú občanov, verejné orgány, priemysel a mimovládne organizácie, aby spolupracovali v oblasti klímy a životného prostredia.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Vzájomne súvisiace krízy zapríčinené zmenou klímy, stratou biodiverzity a znečistením sú hlavnými výzvami našich čias. Na ich riešenie potrebujeme od základov transformovať naše spoločnosti a ekonomiky, dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu budúcnosť a naučiť sa akceptovať hranice našej planéty. Projekty v rámci programu LIFE ukazujú, ako to možno dosiahnuť. Majú výrazný vplyv v praxi a sú jasným príkladom pridanej hodnoty európskej spolupráce.“

V rámci tohto nového balíka Komisia vyčlenila približne 223 miliónov eur na projekty zamerané na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia. Zároveň investuje viac ako 70 miliónov eur do rôznych projektov v oblasti zmiernenia zmeny klímyprispôsobenia sa zmene klímy a správy a informovania v oblasti klímy. 

Príklady projektov z celej Európy

V rámci veľkého nadnárodného projektu sa obnovia degradované rašeliniská v Belgicku, Nemecku, Írsku, Holandsku a Poľsku. Plánované opatrenia zahŕňajú obnovenie funkcie záchytu uhlíka v rašeliniskách, a prispievajú tým k cieľu EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Projekt takisto pomôže zvýšiť hladiny podzemnej vody a zachovať druhy a biotopy chránené podľa smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch

Cieľom iného projektu, ktorého hlavnými aktérmi budú talianski šéfkuchári, bude propagácia klimaticky inteligentnej, výživnej a cenovo dostupnej stravy, znižovanie plytvania potravinami zvyšovaním povedomia komunikačnými a vzdelávacími kampaňami zameranými na zákazníkov, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany. Tento projekt prispeje okrem iného k vykonávaniu stratégie „Z farmy na stôl“akčného plánu pre obehové hospodárstvo a rámcovej smernice o odpade.

Bulharský projektový tím bude chrániť chovné, zimujúce a migrujúce populácie vtáctva tým, že zníži počet úmrtí spôsobených kontaktom s elektrickým vedením. V rámci projektu sa budú identifikovať najrizikovejšie vedenia stredného napätia a na najdôležitejších úsekoch sa nadzemné elektrické vedenia nahradia podzemnými káblami. Tento projekt prispieva k vykonávaniu smernice EÚ o vtáctve v praxi.

Poľský projekt preukáže uskutočniteľnosť využívania energie z obnoviteľných zdrojov na chladenie verejných budov a projekt z Francúzska vytvorí inovatívny systém na optimalizáciu využívania zdrojov a zhodnocovanie odpadu z miestnych stavieb a verejných prác. Oba projekty podporujú iniciatívu EÚ „Vlna obnovy“, ktorá bola spustená v októbri minulého roka. 

Viac o číslach

  • Na základe 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Celkový rozpočet týchto projektov dosahuje 249 miliónov eur, z čoho príspevok EÚ predstavuje 134 miliónov eur.
  • Prostredníctvom 45 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 162 miliónov eur, z ktorých EÚ poskytne 78 miliónov. 55 miliónov eur sa investuje do 10 projektov na zníženie množstva odpadu, čím sa prispeje k akčnému plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Ďalších 50 miliónov eur sa použije na financovanie 16 projektov v oblasti kvality vody.
  • Vďaka 8 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia sa zvýši informovanosť o environmentálnych otázkach, ako sú strata biodiverzity a znečistenie ovzdušia. Takisto sa v rámci nich poskytnú verejným orgánom nástroje na podporu, monitorovanie a presadzovanie dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Celkový rozpočet vyčlenený na tieto projekty predstavuje 19 miliónov eur, z ktorých príspevok EÚ je takmer 11 miliónov eur.
  • 17 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy dostane finančné prostriedky vo výške približne 66 miliónov eur, z ktorých EÚ poskytne približne 35 miliónov. Medzi financovanými projektmi budú napríklad projekty zamerané na podporu klimaticky neutrálneho poľnohospodárstva, ako aj na zlepšenie rekuperácie tepla pri výrobe železa a ocele.
  • Na 17 projektov v rámci programu LIFE Prispôsobenie sa zmene klímy sa zmobilizuje približne 52 miliónov eur. Z toho takmer 29 miliónov eur sa poskytne z finančných prostriedkov programu LIFE. Projekty zahŕňajú prispôsobenie lesov extrémnym vplyvom počasia a posilnenie kapacít európskej zdravotníckej infraštruktúry v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
  • Vďaka 6 projektom v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy sa zlepší správa v oblasti klímy a zvýši informovanosť verejnosti o zmene klímy. Celkový rozpočet na tieto projekty predstavuje 13 miliónov eur, z ktorých EÚ prispeje viac ako 7 miliónmi. 

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov spolufinancovalo vyše 5 500 projektov v celej EÚ i v tretích krajinách. Finančné prostriedky na program LIFE na obdobie 2021– 2027 predstavujú 5,4 miliardy EUR. Program LIFE má štyri nové podprogramy: príroda a biodiverzita, obehové hospodárstvo a kvalita života, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a prechod na čistú energiu. Predložené projekty a štyri podprogramy začnú čerpať finančné prostriedky od roku 2022.

Viac informácií

Zhrnutia projektov

Program LIFE

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Program LIFE: viac ako 290 miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Program LIFE: viac ako 290 mil…

29 november, 2021

Komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 290 miliónov eur na 132 nových projek...

Aktuality

Erasmus+: takmer 3,9 miliardy EUR v roku 2022 na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Erasmus+: takmer 3,9 miliardy …

26 november, 2021

Komisia v nadväznosti na prijatie ročného pracovného programu 2022 uverejnila výzvy na...

Aktuality

Komisia investuje takmer 2 miliardy eur z programu Digitálna Európa do podpory digitálnej transformácie

Komisia investuje takmer 2 mil…

21 november, 2021

Komisia prijala tri pracovné programy k programu Digitálna Európa, v ktorých určila ciele ...

Aktuality

Otvorenie Informačného centra Europe Direct Prešov na Prešovskej univerzite

Otvorenie Informačného centra …

22 november, 2021

Prešov, 18. 11. 2021 – V priestoroch Prešovskej univerzity bude sídliť Informačné centrum ...

Podujatia

Podujatia

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhraj skvelé ceny!!!

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhra…

11 február, 2021

Pošli nám foto na tému „Moja Európa“ a hraj o ceny ako bluetooth reproduktor, bezdrôtové s...

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

Login