Nové financovanie ďalších aliancií európskych univerzít posilní spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Komisia oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2024 pre iniciatívu „Európske univerzity“, ktorá poskytuje podporu alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Vďaka týmto výsledkom sa 14 nových aliancií európskych univerzít pripojilo k 50 predtým vybraným alianciám, ktoré dostanú v priebehu štyroch rokov až 14,4 milióna EUR.

Týchto 64 aliancií európskych univerzít zahŕňa viac ako 560 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania všetkých typov vo všetkých regiónoch Európy.

Výsledky predstavujú dôležitý míľnik, ktorým je dosiahnutie cieľa európskej stratégie pre univerzity, ktorým je do polovice roka 2024 zapojiť najmenej 60 aliancií európskych univerzít s viac ako 500 univerzitami.

Aliancie európskych univerzít spájajú novú generáciu Európanov a umožňujú im študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch a naprieč odvetviami a akademickými disciplínami. Študenti môžu získať diplom na vysokej úrovni kombináciou štúdia vo viacerých európskych krajinách, čo prispeje k medzinárodnej atraktívnosti a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Tieto aliancie takisto prinášajú inovácie do európskych regiónov tým, že študentom umožňujú spolupracovať s akademickou obcou, výskumníkmi, podnikmi, mestami, orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

64 aliancií zahŕňa 35 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj Albánska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Čiernej Hory, Severomacedónskej republiky, Nórska, Srbska a Turecka. Sú pevne zakotvené v komunitách a inovačných sieťach, združujú takmer 2200 pridružených partnerov od mimovládnych organizácií až po podniky, mestá, miestne a regionálne orgány a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín bolonského procesu. Pridruženými partnermi je napríklad takmer 35 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z Ukrajiny.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ v roku 2024 podporuje aj zriadenie komunity postupov pre európske univerzity, čím sa posilňuje partnerské učenie medzi alianciami a podporuje šírenie opätovne použiteľných výsledkov a modelov v rámci širšieho sektora vysokoškolského vzdelávania.

Na jeseň tohto roka začne svoju činnosť 14 nových aliancií európskych univerzít a spoločenstva praxe pre európske univerzity.

Komisia bude naďalej podporovať aliancie európskych univerzít a akýkoľvek iný druh partnerstva medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom jednoduchšie poskytovať spoločné študijné programy, ako sa uvádza aj v koncepcii európskeho diplomu predloženej v marci 2024.

Súvislosti

Iniciatíva „Európske univerzity“ podporuje nadnárodné aliancie v priemere deviatich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré môžu zahŕňať rôzne typy inštitúcií, ako sú komplexné a výskumné univerzity, univerzity aplikovaných vied, technologické inštitúty, umelecké školy a inštitúcie vysokoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Tieto inštitúcie vysokoškolského vzdelávania rozvíjajú dlhodobú štrukturálnu, udržateľnú a systémovú spoluprácu v oblasti vzdelávania v súčinnosti s výskumom a inováciou, a to cezhranične, a prispievajú k riešeniu spoločenských výziev. Ponúkajú učebné osnovy spoločne poskytované v medziuniverzitných kampusoch, v rámci ktorých môžu študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci zo všetkých častí Európy využívať bezproblémovú mobilitu.

Komisia navrhla iniciatívu „Európske univerzity“ vedúcim predstaviteľom EÚ pred sociálnym samitom v Göteborgu v novembri 2017 ako súčasť celkovej vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. V európskej stratégii pre univerzity, ktorá bola predstavená v roku 2022, sa stanovuje ambícia podporiť do polovice roka 2024 najmenej 60 aliancií európskych univerzít, do ktorých bude zapojených viac ako 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel sa v súčasnom programovom období 2021 – 2027 plánuje rekordná suma 1,1 miliardy EUR v rámci programu Erasmus+. Podporu výskumného rozmeru aliancií európskych univerzít možno hľadať v rámci európskej iniciatívy excelentnosti v rámci programu Horizont Európa.

Výzva na predkladanie návrhov „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ v roku 2024 bola rozdelená na dve oblasti. Ponúkla podporu pri vytváraní nových aliancií európskych univerzít v celej Európe, ktoré združujú rôzne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania okolo spoločných strategických vízií, ako aj vytvorenie spoločenstva postupov pre aliancie európskych univerzít.

Viac informácií

Výzva na predkladanie návrhovv rámci programu Erasmus+ v rámci programu Erasmus+ na rok 2024: výsledky

Iniciatíva Európske univerzity

Európska stratégia pre univerzity

Balík predpisov o európskom vysokoškolskom vzdelávaní

Prehľad

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Nové financovanie ďalších aliancií európskych univerzít posilní spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Nové financovanie ďalších alia…

14 júl, 2024

Komisia oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2024 pre iniciatívu „Európske uni...

Aktuality

EÚ a Ukrajina aktualizujú a rozširujú dohodu o cestnej doprave

EÚ a Ukrajina aktualizujú a ro…

06 júl, 2024

EÚ a Ukrajina sa rozhodli predĺžiť a aktualizovať svoju súčasnú dohodu o cestnej doprave. ...

Aktuality

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa má zvýšiť financovanie európskych priorít

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa m…

25 jún, 2024

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2025 vo výške 199,7 miliardy eur. Rozpočet bude doplnen...

Aktuality

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2024: vnímanie nezávislosti súdnictva sa zlepšilo

Porovnávací prehľad EÚ v oblas…

14 jún, 2024

Európska komisia uverejnila dvanáste vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície...

Podujatia

Podujatia

19. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

19. ročník regionálneho kola c…

24 marec, 2024

Vážení zástupcovia stredných škôl, dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačnéh...

Login