Komisia predstavila plán zaviesť európsky diplom

Komisia predstavila tri iniciatívy, ako napredovať pri nadnárodnej spolupráci medzi zariadeniami vysokoškolského vzdelávania. Konečným cieľom pritom je vytvoriť európsky diplom. Nepovinný európsky diplom by predstavoval výhody tak pre študentov, ako aj pre vysokoškolskú obec. Podporil by vzdelávaciu mobilitu a pomohol pri zlepšovaní prierezových zručností študentov. Takisto by poslúžil pri reagovaní na dopyt na pracovnom trhu, pretože by zvýšil atraktívnosť absolventov v očiach budúcich zamestnávateľov. Zároveň by pritiahol študentov z celého sveta a zvýšil konkurencieschopnosť Európy.

Tri predstavené iniciatívy prinášajú riešenie právnych a administratívnych prekážok, ktorým čelia partnerské univerzity pri zostavovaní konkurencieschopných študijných programov so spoločným diplomom na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni. Návrhy vychádzajú z inštitucionálnej autonómie univerzít a zo zásady akademickej slobody. V plnej miere zohľadňujú kompetencie členských štátov či regionálnych vlád v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Aktuálne predstavený legislatívny návrh obsahuje oznámenie o projekte európskeho diplomu a dva návrhy na odporúčanie Rady k podpore sektora vysokoškolského vzdelávania: jedno odporúčanie, ako zlepšiť postupy zabezpečovania kvality a automatického uznávania kvalifikácií vo vysokoškolskom vzdelávaní, a druhé, ako zvýšiť atraktívnosť a udržateľnosť akademickej kariéry.

Projekt európskeho diplomu

Projekt európskeho diplomu vytvára predpoklad nového typu nepovinných spoločných študijných programov na vnútroštátnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni. Jeho základom je spoločný súbor kritérií dohodnutých na európskej úrovni.

Takýto európsky diplom by prispel k zníženiu byrokracie a umožnil zariadeniam vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín bezproblémovo cezhranične spolupracovať a vytvárať spoločné študijné programy.

V oznámení sa navrhuje konkrétna cesta spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a sektorom vysokoškolského vzdelávania pri vytváraní európskeho diplomu, ktorý sa bude uznávať automaticky v celej EÚ. Vzhľadom na rozmanitosť systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe Komisia navrhuje postupné zavádzanie európskeho diplomu v členských štátoch s dvomi možnými východiskovými bodmi:

  • prípravná európska značka: značka by bola zárukou silného európskeho renomé. Udeľovala by sa študijným programom so spoločným diplomom, ktoré budú spĺňať navrhované európske kritériá. Študenti by dostávali osvedčenie o európskej značke spolu so spoločným diplomom.
  • európsky diplom: tento nový tip kvalifikácie by bol založený na spoločných kritériách a ukotvený vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Udeľovali by ho buď spoločne viaceré univerzity z rôznych krajín, alebo prípadne európsky právny subjekt, ktorý by dané univerzity vytvorili. Študenti by dostávali automaticky uznávaný európsky diplom.

Komisia členským štátom uľahčí prácu pri zavádzaní európskeho diplomu a podporí ich pomocou celého radu konkrétnych opatrení. Medzi inými plánuje s podporou programu Erasmus+ v roku 2025 vytvoriť laboratórium politiky európskeho diplomu. Jeho úlohou bude zapájať členské štáty a vysokoškolskú obec do práce na koncipovaní usmernení týkajúcich sa európskeho diplomu.

Okrem toho Komisia v roku 2025 v rámci programu Erasmus+ plánuje štart „projektov na vytvorenie európskeho diplomu“. Zámerom pritom je poskytnúť členským štátom, ako aj ich akreditačným agentúram a agentúram zabezpečovania kvality, univerzitám, študentom, hospodárskym a sociálnym partnerom finančné stimuly, aby sa zapojili do práce na zavádzaní európskeho diplomu.

Jednoduchšie a lepšie zabezpečovanie kvality a automatické uznávanie univerzitných diplomov

Komisia v návrhu na odporúčanie Rady k európskemu systému zabezpečovania kvality a uznávania kvalifikácií vo vysokoškolskom vzdelávaní podnecuje členské štáty a zariadenia vysokoškolského vzdelávania, aby zjednodušili a zlepšili svoje procesy a prax zabezpečovania kvality. Ide o nevyhnutné predpoklady pre zodpovednosť a dôveru, ako aj pre zlepšenie výsledkov univerzít. Členským štátom sa adresuje výzva, aby prijali opatrenia, ktorými zariadeniam vysokoškolského vzdelávania umožnia ponúkané študijné programy rýchlejšie prispôsobiť podľa spoločenských potrieb.

Toto odporúčanie by podporilo inovatívne pedagogické ponuky a zaručilo zariadeniam vysokoškolského vzdelávania možnosť koncipovať nadnárodné študijné programy so zaručenou kvalitou a automatickým uznaním v celej EÚ. Podmienkou zavedenia európskeho diplomu je spoľahlivé zabezpečenie kvality a jeho automatické uznanie.

Náležité ocenenie rôznych úloh akademického personálu

Účelom navrhovaného odporúčania Rady k aspektu atraktívnosti a udržateľnosti kariéry vo vysokoškolskom vzdelávaní je zaručiť personálu zapojenému do cezhraničnej činnosti vo vzdelávacom systéme a do inovačných metód vyučovania uznanie a odmenu, ktoré si zaslúžia. Odporúča sa v ňom zaručiť, aby vnútroštátne systémy vysokoškolského vzdelávania riešili problém nerovného uznania rôznych úloh, ktoré personál vykonáva dodatočne k výskumu. Ide napríklad o výučbu a úsilie o udržateľný rozvoj. Takisto podnecuje členské štáty, aby podporovali nadnárodné vzdelávacie činnosti.

Ďalšie kroky

Balík bude v nasledujúcich mesiacoch predmetom diskusií na pôde Rady EÚ a medzi kľúčovými zainteresovanými stranami vo vysokoškolskom vzdelávaní. Komisia vyzýva Radu, členské štáty, univerzity, študentov a hospodárskych a sociálnych partnerov, aby spojili svoje sily, aby sa európsky diplom stal skutočnosťou. 

Súvislosti

Komisia pri koncipovaní oznámenia o dosiahnutí európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 zo septembra 2020 zistila potrebu uľahčiť vytváranie študijných programov so spoločným diplomom, ktoré ponúkajú vysokoškolské aliancie. Rada oznámenie schválila nasledujúci rok.

Zmienený legislatívny balík oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v prejave k správe o stave Únie v roku 2023 a je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2024.

Projekt európskeho diplomu vychádza zo šiestich pilotných projektov programu Erasmus+, do ktorých je zapojených vyše 140 zariadení vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ.

Ďalšie informácie

Webová stránka venovaná európskemu diplomu

Informačný prehľad o európskom diplome

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Komisia predstavila plán zaviesť európsky diplom

Komisia predstavila plán zavie…

12 apríl, 2024

Komisia predstavila tri iniciatívy, ako napredovať pri nadnárodnej spolupráci medzi zariad...

Aktuality

Komisia odporúča opatrenia na boj proti falšovaniu a lepšiu ochranu práv duševného vlastníctva

Komisia odporúča opatrenia na …

07 apríl, 2024

Komisia prijala odporúčanie na boj proti falšovaniu offline aj online a na posilnenie pres...

Aktuality

Komisia stanovuje kľúčové kroky na riadenie klimatických rizík, aby chránila ľudí a prosperitu

Komisia stanovuje kľúčové krok…

17 marec, 2024

Európska komisia uverejnila oznámenie o riadení klimatických rizík v Európe. Stanovuje sa ...

Aktuality

Pripravenosť a bezpečnosť Európy posilní historicky prvá stratégia a nový program v oblasti obranného priemyslu

Pripravenosť a bezpečnosť Euró…

10 marec, 2024

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili vôbec prvú stratégiu v oblasti euró...

Podujatia

Podujatia

19. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

19. ročník regionálneho kola c…

24 marec, 2024

Vážení zástupcovia stredných škôl, dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačnéh...

Podujatia

Súťaž "Môj hlas pre Európu"

Súťaž "Môj hlas pre Európ…

01 február, 2024

Vážení súťažiaci/súťažiace, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Europe Di...

Login