Silnejšia a odolnejšia EÚ vďaka stratégii v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu

Komisia a vysoký predstaviteľ prvýkrát predkladajú spoločné oznámenie o európskej stratégii v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu.

Kozmické systémy a služby majú v Európskej únii zásadný význam pre fungovanie spoločnosti a hospodárstva, ako aj pre bezpečnosť a obranu. EÚ preto označuje vesmír za strategickú oblasť. V súčasnom geopolitickom kontexte, v ktorom mocnosti čoraz viac súťažia a hrozby sa zintenzívňujú, EÚ chráni svoje vesmírne prostriedky, bráni svoje záujmy, odrádza od nepriateľských činností vo vesmíre a posilňuje si strategické postavenie a autonómiu.

Stratégia predstavuje priame vykonávanie Strategického kompasu EÚ, ktorý bol prijatý takmer pred rokom. Spolu s kybernetickým a námorným priestorom sa v nej kozmický priestor definuje ako strategická oblasť, ktorá je predmetom sporov a jej bezpečnosť treba brániť. Stratégia stanovuje súbor opatrení v týchto oblastiach:

Spoločné chápanie vesmírnych hrozieb

V stratégii sú opísané vesmírne bojové kapacity, ako aj hlavné nebezpečenstvá hroziace v kozmickom priestore, ktoré sú rizikom pre kozmické systémy a ich pozemnú infraštruktúru, pričom sa vychádza zo spoločného vymedzenia kozmickej domény. Vysoký predstaviteľ vypracuje utajenú výročnú analýzu škály vesmírnych hrozieb na úrovni EÚ, ktorá bude vychádzať zo spravodajských informácií členských štátov. Jej cieľom bude zlepšiť spoločné chápanie hrozieb vo všetkých členských štátoch.

Odolnosť a ochrana kozmických systémov a služieb v EÚ

V stratégii sa navrhujú opatrenia na posilnenie odolnosti a ochrany kozmických systémov a služieb v EÚ. Komisia preto:

 • zváži navrhnutie aktu EÚ pre vesmír, ktorý vytvorí spoločný rámec pre zaistenie, bezpečnosť a udržateľnosť v kozmickom priestore s cieľom zabezpečiť konzistentný prístup na úrovni celej EÚ,
 • zriadi stredisko pre výmenu a analýzu informácií (ISAC) pre potreby lepšej informovanosti a výmeny najlepších postupov medzi komerčnými a príslušnými verejnými subjektmi, pokiaľ ide o opatrenia zvyšujúce odolnosť vesmírnych kapacít,
 • začne pripravovať dlhodobý autonómny prístup EÚ do vesmíru, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné a obranné potreby,
 • posilní technologickú suverenitu EÚ vďaka zníženiu strategických závislostí a zaisteniu bezpečnosti dodávok pre kozmický priestor a obranu v úzkej koordinácii s Európskou obrannou agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou.

Reakcia na vesmírne hrozby

V stratégii sa načrtávajú konkrétne opatrenia na mobilizáciu príslušných nástrojov EÚ s cieľom reagovať na vesmírne hrozby. Ide napríklad o tieto opatrenia:

 • rozšírenie existujúceho mechanizmu reakcie na vesmírne hrozby, ktorý sa v súčasnosti používa na ochranu systému Galileo, tak, aby pokrýval všetky kozmické systémy a služby v EÚ,
 • lepšie odhaľovanie a identifikovanie vesmírnych objektov vďaka prístupu k službám informovanosti o kozmickej doméne z príslušných národných veliteľstiev pre kozmický priestor s cieľom charakterizovať nevhodné správanie na obežnej dráhe a chrániť prostriedky EÚ,
 • vykonávanie vesmírnych cvičení, a to aj s partnermi, s cieľom testovať a ďalej rozvíjať reakciu EÚ na vesmírne hrozby a skúmať mechanizmy solidarity.

Využívanie kozmického priestoru na účely bezpečnosti a obrany

V stratégii sa navrhuje maximalizovať využívanie kozmického priestoru na bezpečnostné a obranné účely. Nakoľko vesmírne technológie prispievajú k rozvoju služieb dvojakého použitia, pri modelovaní vývoja vesmírnych programov EÚ treba zohľadniť požiadavky na obranné technológie. V stratégii sa navrhuje:

 • spustiť dva pilotné projekty: jeden na testovanie poskytovania počiatočných služieb informovanosti o kozmickej doméne s využitím kapacít členských štátov a druhý na testovanie novej vládnej služby pozorovania Zeme v rámci vývoja programu Copernicus,
 • lepšie prepojiť kozmický priestor, obranu a bezpečnosť na úrovni EÚ a zabezpečiť synergie a vzájomné obohacovanie, najmä pokiaľ ide o výskum a vývoj,
 • navrhnúť konkrétne opatrenia na podporu spolupráce medzi start-upmi pôsobiacimi v oblasti kozmického priestoru a obrany,
 • zlepšovať zručnosti súvisiace s rozvojom vesmírnych služieb pre bezpečnosť a obranu.

Partnerstvo za zodpovedné správanie vo vesmíre

EÚ sa bude viac zapájať na multilaterálnych fórach. Konkrétnymi a pragmatickými krokmi bude podporovať normy, pravidlá a zásady zodpovedného správania v kozmickom priestore. Stratégia prehĺbi existujúcu spoluprácu v oblasti vesmírnej bezpečnosti, najmä so Spojenými štátmi, a rozšíri výmeny s inými partnermi vrátane NATO, ako aj s inými podobne zmýšľajúcimi krajinami.

Ďalšie kroky

Komisia a vysoký predstaviteľ čoskoro načrtnú členským štátom prvé kroky ďalšieho postupu pri vykonávaní stratégie. Každoročne budú podávať Rade správy o dosiahnutom pokroku a možných ďalších opatreniach.

Súvislosti                                                                             

Vedúci predstavitelia EÚ vlani v Strategickom kompase označili kozmický priestor za strategickú oblasť a vyzvali na vypracovanie stratégie EÚ v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu.

Ďalšie informácie

Spoločné oznámenie k stratégii EÚ v oblasti kozmického priestoru pre bezpečnosť a obranu

Otázky a odpovede

Webové stránky venované obrannému priemyslu a vesmíru  

Login