Opičie kiahne: Komisia zakúpila bezprostredne potrebné liečebné dávky

Komisia zabezpečila viac ako 10 000 liečebných cyklov lieku tecovirimat na liečbu opičích kiahní. Toto krízové verejné obstarávanie financuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Cez sieť rescEU smeruje liek na liečbu pacientov v členských štátoch, v ktorých je okamžite potrebný. Liek tecovirimat vyrába farmaceutická spoločnosť Meridian/SIGA.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto suvislosti uviedla: „Dnes sme vďaka nášmu Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie zabezpečili vyše 10 000 liečebných cyklov na pomoc ľuďom, ktorí dostali opičie kiahne. Spolu s viac ako 330 000 dávkami vakcín, ktoré už EÚ nakúpila, pomôžeme členským štátom uspokojiť okamžité potreby v tomto ohľade a zabezpečiť starostlivosť o ďalších pacientov v Európe. Klesajúci počet prípadov opičích kiahní v EÚ je povzbudzujúci, neznamená to však, že hrozba pominula, ani že si môžeme vydýchnuť. Pripravenosť je pilierom našej európskej zdravotnej únie.“

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič dodal: „Opičie kiahne sú pokladané z hľadiska strategických rezerv rescEU za jednu z prioritných hrozieb. Tieto dávky antivirotík na liečbu opičích kiahní poskytnú našim občanom ďalší stupeň ochrany. Ich zásoby budú členským štátom k dispozícii na základe ich naliehavých potrieb.“

Týmto krízovým verejným obstarávaním sa zabezpečí naplnenie naliehavých potrieb. Zároveň však prebieha aj spoločné obstarávanie úradu HERA a členských štátov EÚ, ktoré sa v nadchádzajúcom období zameria na strednodobé a dlhodobé potreby členských štátov.

Prístup k zakúpeným 10 000 liečebným cyklom tecovirimatu môžu získať všetky zúčastnené štáty mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Súvislosti

Od vypuknutia nákazy opičími kiahňami Komisia pozorne sleduje vývoj tejto choroby v Európe a podporuje úsilie, ktoré všetky členské štáty vynakladajú v oblasti pripravenosti a reakcie. Zakúpenie a poskytnutie vyše 334 000 dávok vakcín, ktoré vyrába spoločnosť Bavarian Nordic, je len jedným príkladom podpory adresovanej členským štátom. K hlavným cieľom úradu HERA patrí zabezpečiť vývoj, výrobu, obstarávanie a spravodlivé rozdelenie kľúčových zdravotníckych protiopatrení.

rescEU  

Novovznikajúce hrozby, akými sú núdzové zdravotné situácie, ale aj incidenty v CBRN oblasti, môžu oslabiť schopnosť členských štátov EÚ navzájom si pomáhať, najmä keď viaceré európske krajiny čelia rovnakému druhu katastrofy súčasne.

Po aktivácii mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany poskytuje rescEU ďalšiu úroveň ochrany a zabezpečuje rýchlejšiu a komplexnejšiu reakciu na katastrofy. Rezerva rescEU je plne financovaná z prostriedkov EÚ a Komisia kontroluje jej fungovanie v úzkej spolupráci s krajinou, v ktorej sa rezerva nachádza.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad o rescEU

Informačný prehľad o mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany

Prehľad – Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) (europa.eu)

@EC_HERA

@eu_echo

Čítať ďalej...

Nový prieskum Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite ukazuje, že 55 % Európanov cvičí

Európska komisia uverejňuje výsledky prieskumu piateho Eurobarometra venovaného športu a fyzickej aktivite. Z prieskumu vyplýva, že 38 % Európanov športuje alebo cvičí aspoň raz za týždeň alebo častejšie a 17 % cvičí menej ako raz za týždeň. Až 45 % Európanov dnes necvičí vôbec ani sa do žiadnej fyzickej aktivity nezapája. Hoci v porovnaní s prieskumom Eurobarometra z roku 2017 sa situácia stabilizovala, jednoznačne treba v podpore športu a fyzickej aktivity pokračovať. Z prieskumu vyplýva aj to, že počas pandémie COVID-19 polovica Európanov zredukovala fyzickú aktivitu na polovicu alebo s ňou úplne prestala.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Samotný šport nevyrieši všetky naše problémy, ale okrem jeho badateľného prínosu pre naše zdravie má aj jedinečný potenciál navzájom nás spájať a dať nám pocit, že patríme ku komunite. Šport zohráva dôležitú úlohu pri budovaní súdržných spoločností, a to je jedna z najväčších výziev, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Prostredníctvom našich iniciatív sme už oslovili milióny ľudí. Dnešný Eurobarometer nám však ukazuje, že musíme aj naďalej hľadať nové spôsoby, ako motivovať Európanov k tomu, aby boli aktívni.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Zistenia, ktoré dnes predkladáme, svedčia o tom, že je mimoriadne dôležité naďalej rozvíjať a zintenzívniť naše úsilie o podporu fyzickej aktivity, zdravého životného štýlu a všeobecných hodnôt počnúc rodovou rovnosťou až po inkluzívnosť prostredníctvom športu. Spustili sme už niekoľko hodnotných iniciatív, aby sme povzbudili ľudí k aktívnejšiemu životu. Jednou z nich je Európsky týždeň športu, ktorý sa začne koncom tohto týždňa podujatiami organizovanými v každom kúte Európy. Spolupracujeme s členskými štátmi a európskymi partnermi v oblasti športu od atlétov cez trénerov až po amatérske kluby, a najmä s mladými ľuďmi v rámci Európskeho roka mládeže. Európsky týždeň športu spoločne využijeme na to, aby sme oslovili všetkých Európanov a opäť ich podnietili do fyzickej aktivity.“

U respondentov vo veku 15 – 24 rokov (54 %) prevláda pri cvičení či športovaní určitý stupeň pravidelnosti. Tento počet sa s vekom znižuje. Kým v prípade osôb vo veku 25 – 39 pravidelne cvičí 42 %, v skupine ľudí vo veku 40 – 54 rokov je to už len 32 % a pravidelne cvičiacich ľudí vo veku 55 rokov a viac je 21 %. Z prieskumu Eurobarometra celkovo vyplýva, že respondenti, ktorí pravidelne vykonávajú fyzickú aktivitu z rekreačných dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nesúvisia so športom, netvoria v žiadnom členskom štáte EÚ väčšinu.

Respondenti uvádzajú, že hlavnou prekážkou aktívneho života je nedostatok času. Za ním nasleduje nedostatočná motivácia alebo jednoducho nezáujem o šport. V reakcii na tieto odpovede bude Komisia v rámci svojej kampane HealthyLifeStyle4All (Zdravý životný štýl pre všetkých) pokračovať vo zvyšovaní povedomia o význame aktívneho zdravého životného štýlu. Osloviť chce všetky generácie a všetky sociálne skupiny.

V prieskume sa takisto uvádza, že hlavným dôvodom, prečo sa respondenti rozhodli byť fyzicky aktívni, je snaha zlepšiť si zdravie. Ďalej si chcú zlepšiť fyzickú kondíciu a nájsť spôsob uvoľnenia. Komisia každý rok propaguje prínosy športu z hľadiska fyzickej i duševnej pohody prostredníctvom Európskeho týždňa športu. Polovica respondentov takisto vyjadrila záujem rozvíjať fyzické aktivity vonku, čo Komisia podporuje svojimi snahami o zelenší a udržateľnejší šport a fyzickú aktivitu. Podľa nových trendov, ktoré môžu byť silnejšie v dôsledku pandémie COVID-19, dáva približne jedna tretina prednosť športovaniu doma.

V neposlednom rade sú výsledky Eurobarometra jasným dôkazom toho, aké dôležité sú snahy Európskej komisie o zlepšenie rodovej rovnosti v športe, keďže väčšina tých, ktorí pravidelne cvičia, sú muži. V tejto súvislosti je povzbudivé zistenie, že väčšina respondentov v 25 členských štátoch EÚ uvádza, že v médiách sleduje s rovnakým záujmom športové súťaže mužov i žien.

Súvislosti

Osobitný prieskum Eurobarometra

Komisia pravidelne spúšťa osobitný prieskum Eurobarometra o športe. Posledné prieskumy sa uskutočnili v rokoch 2013 a 2017 a ich cieľom bolo monitorovať trendy v zapájaní sa do športu a fyzickej aktivity vrátane úrovní fyzickej aktivity v EÚ27 a informácií súvisiacich s fyzickou aktivitou občanov.

Tento osobitný prieskum Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite vychádza z odpovedí na približne 20 otázok od 26 580 Európanov zo všetkých 27 členských štátov. Znázorňuje trendy týkajúce sa miery účasti, prekážok a preferencií pri športe, a je základom budúcich politík. Výsledky budú podkladom pre opatrenia Komisie na podporu športu, zdraviu prospešných pohybových aktivít a zdravého životného štýlu v celej Európe.

V pracovnom pláne EÚ pre šport na roky 2021 – 2024, ktorý prijala Rada, bol zdôraznený význam údajov týkajúcich sa športu a miery účasti v EÚ. Dostupnosť nových zistení z prieskumu Eurobarometra o trendoch v oblasti fyzickej aktivity a zapájania sa do športových aktivít podporí operačné a politické činnosti v oblasti športu na úrovni EÚ. Prieskum vychádza aj z predchádzajúcich prieskumov Eurobarometra, čo umožňuje priebežné porovnávanie a poskytuje dobrý základ pre ďalší rozvoj politiky v oblasti športu na úrovni EÚ v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe vrátane západného Balkánu a krajín Východného partnerstva. Šport a fyzická aktivita významne prispievajú k dobrému zdraviu a pohode európskych občanov. Úroveň pohybových aktivít v Európe však v súčasnosti v niektorých krajinách stagnuje, ba dokonca klesá. Európsky týždeň športu je spoločnou odpoveďou na túto situáciu. Zároveň je výzvou, aby sa prijali opatrenia na riešenie fenoménu nečinnosti, ktoré povzbudia Európanov všetkých vekových skupín, aby si osvojili zdravý a aktívny životný štýl. Je súčasťou kampane #BeActive, ktorá bola oficiálne spustená 23. júna, teda na Medzinárodný olympijský deň. Kampaň #BeActive sa v roku 2022 zameria na inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa spoločnosť dokáže stotožniť. Bude postavená na troch pilieroch: mládež, začlenenie a rovnosť a zdravý životný štýl.

HealthyLifeStyle4All (Zdravý životný štýl pre všetkých)

Iniciatíva HealthyLifestyle4All bola spustená v septembri 2021 ako dvojročná kampaň s cieľom prepojiť šport a aktívny životný štýl so zdravím, s potravinami a inými politikami. Jej cieľom je zviditeľniť záväzok Komisie, ktorým je podporovať zdravý životný štýl naprieč generáciami a sociálnymi skupinami. Zároveň sa snaží zdôrazniť, že aktivity, ktoré zlepšujú zdravie a pohodu, môžu byť pre všetkých prospešné. Iniciatíva je otvorená zástupcom športového hnutia, verejným orgánom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa môžu zapojiť do iniciatívy so svojimi vlastnými záväzkami uverejnenými online na listine záväzkov (Pledge Board).

Ďalšie informácie

Eurobarometer 525 – Šport a fyzická aktivita

Európsky týždeň športu | Sport (europa.eu)

Iniciatíva HealthyLifestyle4All | Sport (europa.eu)

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Login