Komisia víta predbežnú dohodu o boji proti znečisťovaniu mora z lodí, aby sa európske moria stali čistejšími

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú v noci medzi Európskym parlamentom a Radou o zmene a doplnení smernice 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia. Spoluzákonodarcovia sa dohodli na zosúladení smernice s Medzinárodným dohovorom o zabránení znečisťovaniu z lodí (dohovorMarpol) a na rozšírení rozsahu pôsobnosti smernice tak, aby zahŕňala viac druhov znečisťujúcich látok vypúšťaných do mora, ako sú odpadové vody a odpadky.

Novými pravidlami sa zlepší transparentnosť tým, že sa online sprístupnia informácie o trestných činoch v oblasti znečistenia v európskych moriach a uložených sankciách. Okrem toho budú online dostupné informácie o tom, ako pobrežné orgány overili potenciálne úniky po upozornení satelitným dozorom. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje uplatňovanie administratívnych sankcií s cieľom zvýšiť ich účinnosť: napríklad pri ukladaní sankcií členskými štátmi sa zváži rozsah nezákonného vypúšťania, jeho vplyv na životné prostredie alebo finančná kapacita zodpovedného subjektu. Orgány členských štátov budú mať k dispozícii silnejšie nástroje a platformy na výmenu informácií a skúseností. Zlepší sa napríklad satelitný dohľad nad znečisťovaním mora z lodí (sieťCleanSeaNet – databáza EMSA pre dohľad a výmenu informácií) a bude mať lepšie rozlíšenie.

Všetky nové opatrenia zvyšujú odstrašujúci účinok a prispievajú k prevencii znečisťovania v európskych moriach.

Ďalšie kroky

Politická dohoda dosiahnutá v noci sa teraz musí formálne prijať. Po dokončení tohto procesu Európskym parlamentom a Radou sa nové pravidlá uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr. Členské štáty budú mať 30 mesiacov na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

Súvislosti

Komisia predložila tento právny predpis v júni 2023 ako súčasť balíka opatrení v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý je konkrétnym výsledkom záväzkov Komisie v oblasti udržateľnej a inteligentnej mobility.

Smernica sa druhýkrát reviduje. V roku 2009 bola revidovaná s cieľom doplniť trestné sankcie, zatiaľ čo súčasnou revíziou sa odstránili trestnoprávne ustanovenia a presunuli sa do novej smernice o trestných činoch proti životnému prostrediu, ktorá sa teraz vzťahuje na trestný čin súvisiaci s nezákonným znečisťovaním mora z lodí a trestné sankcie za znečisťovanie mora z lodí.

Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohodestratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu a akčnom pláne nulového znečistenia, Komisia má víziu nasmerovať lodnú dopravu na cestu k nulovým emisiám, znečisťovaniu a nehodám.

Čítať ďalej...

Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu v kontexte rýchlejšieho zmierňovania inflácie

Po minuloročnom utlmenom raste vstúpilo hospodárstvo EÚ do roku 2024 oslabenejšie, ako sa očakávalo. V predbežnej zimnej hospodárskej prognóze Európskej komisie sa rast ako v EÚ, tak aj eurozóne v roku 2023 reviduje na 0,5 % (oproti úrovni 0,6 % predpokladanej v jesennej prognóze) a rast v roku v roku 2024 na 0,9 % (oproti 1,3 %) v EÚ a na 0,8 % (oproti 1,2 %) v eurozóne. Očakáva sa, že v roku 2025 hospodárska činnosť ešte vzrastie, a to o 1,7 % v EÚ a o 1,5 % v eurozóne.

Inflácia sa má spomaliť rýchlejšie, ako sa predpokladalo na jeseň. Predpokladá sa, že podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien klesne inflácia v EÚ z úrovne 6,3 % dosiahnutej v roku 2023 na 3,0 % v roku 2024 a na 2,5 % v roku 2025. V eurozóne sa očakáva jej spomalenie z úrovne 5,4 % dosiahnutej v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a na 2,2 % v roku 2025. 

Po pomalom štarte má rast v roku 2024 opäť nabrať na sile

Rast v roku 2023 brzdilo oslabenie kúpnej sily domácností, výrazné sprísnenie menovej politiky, čiastočné zrušenie fiškálnej podpory a klesajúci zahraničný dopyt. Vyhliadky hospodárstva EÚ, ktoré sa v druhej polovici minulého roka tesne vyhlo technickej recesii, zostávajú v prvom štvrťroku 2024 slabé.

Očakáva sa však, že hospodárska činnosť sa bude v tomto roku naďalej postupne zrýchľovať. Keďže inflácia naďalej klesá, oživenie spotreby by mal podporiť rast reálnych miezd a odolný trh práce. Napriek klesajúcim rozpätiam zisku by vďaka postupnému uvoľňovaniu úverových podmienok a pokračujúcej implementácii Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti mali prosperovať investície. Okrem toho sa očakáva, že po slabších minuloročných výsledkoch sa obchod so zahraničnými partnermi vráti do normálu.

Tempo rastu sa má od druhej polovice roka 2024 do konca roka 2025 stabilizovať.

Rýchlejší pokles inflácie oproti očakávaniam

Pokles celkovej inflácie v roku 2023 bol oproti očakávaniam rýchlejší, a to predovšetkým v dôsledku klesajúcich cien energií. V súvislosti so spomalením činností malo zmiernenie cenových tlakov v druhej polovici minulého roka dosah aj na ostatný tovar a služby.

Nižšie než očakávané výsledné hodnoty inflácie v posledných mesiacoch, nižšie ceny energetických komodít a slabšia hospodárska dynamika nasmerovali infláciu na strmšiu zostupnú trajektóriu, ako sa predpokladalo v jesennej prognóze. V najbližšom období sa však očakáva, že v dôsledku ukončenia energetických podporných opatrení vo všetkých členských štátoch, ako aj v dôsledku vyšších prepravných nákladov vzhľadom na narušenie obchodu v oblasti Červeného mora môžu vzniknúť určité tlaky na rast cien, no bez narušenia procesu klesajúcej inflácie. Predpokladá sa, že celková inflácia v eurozóne sa do konca prognózovaného obdobia bude pohybovať tesne nad cieľovou mierou ECB, oproti ktorej bude miera inflácie EÚ o stupeň vyššia.   

Zvýšená neistota v kontexte geopolitického napätia

Túto prognózu sprevádza neistota na pozadí dlhotrvajúceho geopolitického napätia a rizika ďalšieho rozšírenia konfliktu na Blízkom východe. Rast prepravných nákladov v dôsledku narušenia obchodu v oblasti Červeného mora má mať podľa očakávania na infláciu len okrajový vplyv. Ďalšie prípady narušenia obchodu by však mohli viesť k opätovným výpadkom dodávok, čo by sa mohlo premietnuť do spomalenia výroby a zvýšenia cien.

V domácom kontexte sú riziká základných projekcií rastu a inflácie spojené s tým, či sa v prípade spotreby, rastu miezd a rozpätí zisku podarí naplniť, resp. prekonať očakávania, ako aj s výškou úrokových sadzieb a ich trvaním. Hrozby naďalej predstavujú aj klimatické riziká a čoraz častejšie extrémne výkyvy počasia. 

Súvislosti

Zimná hospodárska prognóza 2024 je aktualizáciou jesennej hospodárskej prognózy 2023, pričom sa zameriava na vývoj HDP a inflácie vo všetkých členských štátoch EÚ.

Zimná prognóza vychádza zo súboru teoretických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 29. januára 2024. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie dostupné k 1. februáru 2024.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve predbežné prognózy (zimnú a letnú). Predbežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za súčasný a nasledujúci rok pokrývajúce všetky členské štáty spolu so súhrnnými údajmi za celú EÚ a eurozónu.

Ďalšou prognózou Európskej komisie bude jarná hospodárska prognóza 2024, ktorej uverejnenie je naplánované na máj.

Ďalšie informácie

Úplne znenie dokumentu: Zimná hospodárska prognóza 2024

Podpredseda Dombrovskis na Twitteri: @VDombrovskis

Komisár Gentiloni na Twitteri: @PaoloGentiloni

GR ECFIN na Twitteri: @ecfin

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login