Program LIFE: EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov v oblasti prírody, životného prostredia a klímy

Komisia oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE. Finančnými prostriedkami sa podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku, aby mohli napĺňať svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje aj významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromne investície.

Projekty pomôžu Európe stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete a úspešne vykonávať Európsku zelenú dohodu. Podporujú aj stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030akčný plán pre obehové hospodárstvo, akčný plán nulového znečistenia, právny predpis o obnove prírody a prispievajú k prechodu na čistú energiu.

Osem veľkých projektov v siedmich členských štátoch

Projekty sa vzťahujú na tieto oblasti:

Ochrana a obnova prírody: V Belgicku partneri v rámci programu B4B LIFE rozšíria chránené územia, zlepšia prepojenosť a vypracujú akčné plány pre kritické biotopy a druhy v celej krajine. Tím venujúci sa programu Wetlands Green LIFE v Poľsku bude pomáhať pri vykonávaní politiky EÚ týkajúcej sa chránených území a podporovaných biotopov a druhov. Dôraz sa bude klásť na močiare, rašeliniská a mokrade v rôznych lokalitách sústavy Natura 2000. Oba projekty podporujú aj vykonávanie smernice EÚ o vtákoch a o biotopoch. Smernice.

Kvalita vody a odpadové hospodárstvo: Program LIFE Living Rivers na Slovensku je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch. Tím, ktorý stojí za programom PlastLIFE, pomôže Fínsku s realizáciou plánu v oblasti plastov. Práca bude zahŕňať zníženie plastového odpadu, celkové obmedzenie odpadu a spotreby plastov a podporu recyklácie.

Adaptácia na zmenu klímy: Estónsky tím pôsobiaci v rámci projektu LIFE-SIP AdaptEs zvýši schopnosť tejto krajiny adaptovať sa na zmenu klímy tým, že pomôže pri vykonávaní jej plánu rozvoja pre adaptáciu na zmenu klímy. V Španielsku sa projektom LIFE eCOadapt50 zvýši informovanosť o adaptácii na zmenu klímy tým, že sa samosprávy a podniky zapoja do miestnych stratégií adaptácie na zmenu klímy. Partneri projektu LIFE Climax PO Taliansku budú na úrovni povodia testovať inteligentné vodné hospodárstvo so zameraním na klímu a zlepšia riadenie vodných zdrojov. Tieto tri projekty podporujú vykonávanie adaptačnej stratégie EÚ.

Zmiernenie zmeny klímy: tím programu LIFE AFTER COAL PL podporí v Poľsku realizáciu stratégie pre klimatickú neutralitu vo východnej časti Veľkopoľského vojvodstva do roku 2040 (RSCN), pričom sa osobitne zameria na sektor verejných služieb a dopravy. Tento projekt je v súlade s právnym predpisom EÚ v oblasti klímy.

Súvislosti

Strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty vychádzajú z úspechu integrovaných projektov programu LIFE, ktoré boli financované v rokoch 2014 až 2020.

Strategické projekty na ochranu prírody a strategické integrované projekty programu LIFE podporujú vykonávanie právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia a klímy na regionálnej, multiregionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. Strategické projekty a ochranu prírody pomáhajú krajinám EÚ začleniť ich ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a finančných nástrojov. Strategické integrované projekty prispievajú k národným, regionálnym alebo priemyselným/sektorovým stratégiám a zmierňovanie emisií skleníkových plynov a plánom nízkouhlíkového hospodárstva.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Od roku 1992 prináša do života zelené nápady a do dnešného dňa finančne podporil viac ako 5 500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Na obdobie 2021 – 2027 Európska komisia zvýšila financovanie programu LIFE takmer o 60 % až na 5,4 mld. eur a doplnila nový podprogram týkajúci sa prechodu na čistú energiu. Programu LIFE spravuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login