Bezpečnosť cestnej premávky: Komisia navrhuje aktualizované požiadavky na vodičské preukazy a lepšie cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky

Komisia predstavila návrhy na modernizáciu pravidiel o vodičských preukazoch. Patrí k nim aj zavedenie digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nové ustanovenia na uľahčenie cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky. Minulý rok prišlo na cestách v EÚ o život vyše 20 000 ľudí. Väčšina z nich boli chodci, cyklisti, kolobežkári a motorkári.

Nové pravidlá zlepšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Pomôžu tak EÚ zrealizovať „víziu nulovej úmrtnosti“ – teda do roku 2050 už nemať na cestách v EÚ žiadne obete na životoch.Vodičov lepšie pripravia na vozidlá s nulovými emisiami a na jazdu v meste, kde na cestách budú mať okolo seba bicykle a dvojkolesové vozidlá, ako aj veľký počet chodcov. Mladým šoférom povolia jazdu za sprievodu a umožnia im tak získavať skúsenosti: učiť sa šoférovať a získať vodičský preukaz budú môcť už od veku 17 rokov. Tí, ktorí získajú vodičský preukaz v 17 rokoch, budú môcť po dovŕšení 18. roku šoférovať bez sprievodu a pracovať ako profesionálny šofér hneď, ako to na konkrétnej pracovnej pozícii bude možné. Ide o jedno z riešení súčasného nedostatku vodičov.

Väčšia bezpečnosť na cestách a jednoduchší každodenný život vďaka modernizovaným pravidlám o vodičských preukazoch

Návrh o vodičských preukazoch mení existujúce právne predpisy EÚ. Vychádza z najlepších postupov, ktoré viaceré členské štáty už zaviedli.

Kľúčovým cieľom nových pravidiel je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, a to aj pomocou týchto opatrení:

 • Minimálne dvojročné skúšobné obdobie od zloženia skúšky v prípade nových šoférov a pravidlo nulovej tolerancie jazdy pod vplyvom alkoholu. Tieto podmienky sú dôležité preto, lebo hoci mladí vodiči tvoria len 8 % celkového počtu, na 2 z 5 smrteľných zrážok sa podieľajú vodiči alebo jazdci vo veku do 30 rokov.
 • Možnosť, aby mladí ľudia zložili vodičskú skúšku a začali jazdiť na osobných i nákladných autách so sprievodom už vo veku 17 a získavali tak šoférske skúsenosti.
 • Prispôsobiť výcvik vodičov i skúšky tak, aby ich lepšie pripravili na prítomnosť zraniteľných účastníkov premávky na cestách. Snahou je pomôcť zlepšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov, jazdcov na elektrických kolobežkách a elektrických bicykloch v čase, keď EÚ prechádza na udržateľnejšiu mestskú mobilitu.
 • Cielenejšie posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Zohľadňujú sa napríklad pokroky v liečbe chorôb ako cukrovka. Vodičom sa odporúča, aby aktualizovali svoje šoférske schopnosti a vedomosti, a držali tak krok s technologickým vývojom.

V snahe uľahčiť uznávanie vodičských preukazov medzi členskými štátmi Komisia navrhuje zaviesť svetovú novinku: digitálny vodičský preukaz. Bude sa oveľa jednoduchšie dať nahradiť, obnoviť alebo vymeniť, pretože všetky postupy budú online. Rovnako bude jednoduchšie pre občanov tretích krajín s porovnateľnými normami bezpečnosti cestnej premávky vymeniť svoj vodičský preukaz za únijný.

Aktualizované pravidlá skúšok zohľadnia prechod na vozidlá s nulovými emisiami. Posudzovať sa budú napríklad vedomosti a zručnosti potrebné pri moderných pomocných systémoch riadenia a iných automatizovaných technológiách. Súčasťou výcviku nových šoférov budú aj informácie o tom, ako štýl šoférovania ovplyvňuje množstvo ich emisií (napríklad moment preradenia). V neposlednom rade sa v prípade vozidiel na alternatívne palivo upraví prípustná celková hmotnosť vozidiel kategórie B, keďže vozidlá s nulovými emisiami poháňané batériou môžu byť ťažšie.

Účinné cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky týkajúce sa bezpečnosti 

Aktuálne pravidlá EÚ v oblasti cezhraničného presadzovania predpisov pomohli zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov, ktorí nemajú pobyt v danom členskom štáte, zostali anonymní. Napriek tomu zostalo v roku 2019 približne 40 % cezhraničných priestupkov nepotrestaných, buď preto, lebo sa páchateľa nepodarilo identifikovať alebo sa pokuta nevymohla.

V aktuálnom návrhu sa na riešenie tohto problému zavádza možnosť, aby trestné orgány získali prístup k vnútroštátnym registrom vodičských preukazov. Ďalej Komisia navrhuje posilniť úlohu zriadených vnútroštátnych kontaktných miest, aby mohli lepšie spolupracovať s trestnými orgánmi vyšetrujúcimi priestupky. Pomôžu tak riešiť aktuálne nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi pri vyšetrovaní priestupkov.

Okrem toho sa v súčasnosti predpisy vzťahujú na najčastejšie a najzrejmejšie priestupky, ako prekročená rýchlosť a jazda pod vplyvom alkoholu. Komisia navrhuje do ich rozsahu zahrnúť aj tieto dopravné priestupky:

 • nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami
 • nebezpečné predbiehanie
 • nebezpečné parkovanie
 • prejdenie jednej alebo viacerých plných bielych čiar
 • jazda v protismere
 • nedodržiavanie pravidiel využívania núdzových koridorov
 • jazda v preťaženom vozidle.

Doplnením týchto priestupkov sa pomôže predchádzať beztrestnosti a zlepšia sa možnosti členských štátov pokutovať vodičov z iných členských štátov za dopravné priestupky. Okrem toho sa tak zaručí rovnaké zaobchádzanie, bez ohľadu na to, kde má páchateľ pobyt.  

Aktualizované právne predpisy zaručia dodržiavanie práv ľudí obvinených z dopravných priestupkov. Občania s pobytom v inej krajine majú zaručené právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciu neviny a právo na obhajobu. Lepšiu záruku týchto práv budú predstavovať ustanovenia o zjednotenom obsahu a doručovaní oznámenia o pokute. Napríklad budú adresáti takýchto oznámení môcť overiť ich pravosť a poskytnutie informácií údajnému páchateľovi bude štandardnou požiadavkou.

Osobitný IT portál občanom umožní jednoduchý prístup k informáciám o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každom členskom štáte. V neskoršej fáze budú môcť prostredníctvom neho zaplatiť pokuty priamo.

Pravidlá sa zosúladia aj s novými pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR a LED).

Zákaz riadenia vozidla platný v celej EÚ, aby sa skoncovalo s beztrestnosťou pri vážnych priestupkoch

V snahe zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov zostali nepotrestaní, sa zavedie nový systémktorý umožní zákaz riadenia motorového vozidla platný v celej EÚ, keď sa členský štát rozhodne takýto zákaz vydať v prípade vodiča, ktorý sa dopustil priestupku na jeho území.

Pre bezpečnosť cestnej premávky má rozhodujúci význam, aby sa všetky osoby, ktoré sa spáchajú dopravný priestupok, sa museli zaň zodpovedať. Podľa aktuálnych pravidiel však nemožno zákaz riadenia vozidla v dôsledku vážneho dopravného priestupku presadzovať v celej EÚ, ak vodič, ktorý sa priestupku dopustil v jednom členskom štáte, má vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte.

Predmetný návrh sa vzťahuje na vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, ako aj dopravné priestupky, ktoré zapríčinia úmrtie alebo vážne zranenia. 

Ďalšie kroky 

Návrhy teraz posúdia Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Súvislosti 

Komisia v rámci EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 potvrdila svoj ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2050 na cestách v EÚ prakticky nulovú úmrtnosť a nulové vážne zranenia („vízia nulovej úmrtnosti a vážnych zranení“) a do roku 2030 znížiť počet úmrtí a vážnych zranení o 50 %. Aktuálne návrhy pomôžu tieto ciele dosiahnuť a Komisia ich oznámila v roku 2020 v stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Komisia minulý týždeň oznámila aktuálne údaje o bezpečnosti cestnej premávky. Vyplýva z nich, že počet úmrtí zostáva pod predpandemickou úrovňou, ale pokrok pri zlepšovaní situácie je pomalý.

Komisia v EÚ v oblasti šoférovania zavádza „bezpečný systém“. V rámci neho vyžaduje bezpečnú jazdu, bezpečnejšie vozidlá, bezpečnejšiu infraštruktúru, nižšie rýchlosti a lepšiu starostlivosť po nehodách.

Ďalšie informácie

Návrh revízie smernice o vodičských preukazoch

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Návrh smernice o celúnijnej platnosti určitých zákazov riadenia motorového vozidla

Otázky a odpovede: návrhy o vodičských preukazoch a cezhraničnom presadzovaní pravidiel pri dopravných priestupkoch

Prehľad: Prichádza nový vodičský preukaz EÚ – čo očakávať

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login