Bezpečnosť na cestách EÚ: počet úmrtí bol aj v roku 2021 výrazne pod úrovňou spred pandémie

Európska komisia uverejnila predbežné údaje o smrteľných dopravných nehodách za rok 2021. Odhaduje sa, že v minulom roku zahynulo pri dopravných nehodách 19 800 ľudí. Oproti roku 2020 je to nárast o 1 000 (+5 %), ale úmrtí bolo stále o takmer 3 000 (-13 %) menej než v predpandemickom roku 2019. Celkovým cieľom je znížiť počet úmrtí do roku 2030 na polovicu. V poslednom desaťročí došlo v celej EÚ k poklesu o 36 %.  

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Objem premávky sa vracia do normálu a musíme zabezpečiť, aby sa do predpandemických hodnôt nevrátil aj počet úmrtí na našich cestách. Na úrovni EÚ budeme financovaním, legislatívou a osvetou pomáhať vytvoriť systém „safe“ – systém bezpečnejšej infraštruktúry, bezpečnejších vozidiel, bezpečnejšieho využívania ciest a lepšej starostlivosti po nehode. Časť zodpovednosti je však aj na členských štátoch, odvetví a účastníkoch cestnej premávky. Každému úmrtiu a vážnemu zraneniu na našich cestách sa dá vyhnúť.“

Kontrastný obraz na cestách EÚ 

Počet úmrtí na cestách v celej EÚ v roku 2021 vzrástol oproti predošlému roku o 5 %, hoci porovnania s rokom 2020 sú vo všetkých krajinách výrazne ovplyvnené úrovňou premávky počas pandémie. Oproti roku 2019 v roku 2020 počet úmrtí na cestách klesol o 17 %.   

Celkové poradie [1] úmrtnosti v jednotlivých krajinách sa veľmi nezmenilo – najbezpečnejšie boli cesty Švédska (18 úmrtí na milión obyvateľov), zatiaľ čo Rumunsko (93/mil.) hlásilo v roku 2021 najvyššiu mieru. Priemer EÚ je 44 úmrtí na milión obyvateľov.  

Podľa predbežných údajov deväť členských štátov (Dánsko, Nemecko, Írsko, Cyprus, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko a Švédsko) zaznamenalo v roku 2021 historicky najnižší počet smrteľných nehôd na cestách.  

Oproti predpandemickému roku 2019 klesol počet úmrtí na cestách v roku 2021 o 13 %, pričom najväčší pokles (o viac ako 20 %) zaznamenali Dánsko, Belgicko, Portugalsko, Poľsko a Litva. Naopak Lotyšsko, Slovinsko a Fínsko zaznamenali za posledné dva roky v počte smrteľných nehôd na cestách nárast. 

Najviac postihnuté skupiny  

Z dostupných údajov za rok 2020 [2] možno usudzovať typ účastníkov cestnej premávky postihnutých smrteľnými nehodami (v členení podľa veku a pohlavia obetí), ako aj miesta, kde k nehodám dochádza.  

Celkovo 52 % smrteľných nehôd v cestnej doprave sa stalo na vidieckych cestách. V mestských oblastiach to bolo 40 % a na diaľniciach 8 %. Posádky automobilov (vodiči a cestujúci) predstavovali 43 % všetkých úmrtí na cestách, chodci tvorili 20 %, používatelia dvojkolesových motorových vozidiel (motorky a mopedy) 18 % a cyklisti 10 % z celkového počtu úmrtí.  

V mestských oblastiach je toto zloženie veľmi odlišné – najväčší podiel obetí tvoria chodci (37 %). Motorkári tvoria 18 % a rastie aj počet úmrtí cyklistov (14 %). Znamená to, že takmer 70 % z celkového počtu úmrtí v mestských oblastiach pripadá na zraniteľných účastníkov cestnej premávky.  

Tri zo štyroch obetí nehôd na cestách sú muži (77 %). Starší ľudia (65+) tvoria vyše štvrtinu (28 %) všetkých obetí, hoci o život na cestách prichádza v pomere viac mladých ľudí. Zatiaľ čo na vekovú kategóriu 18 až 24 rokov pripadá 12 % úmrtí na cestách EÚ, táto kategória tvorí len 7 % populácie. Štatistika teda ukazuje, že pravdepodobnosť smrteľnej dopravnej nehody je u mladých ľudí vyššia.  

Súvislosti  

EÚ si stanovila cieľ znížiť do roku 2030 počet úmrtí a po prvýkrát aj počet vážnych zranení na cestách o polovicu. Komisia tento cieľ stanovila vo svojom strategickom akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky a rámci politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2021 – 2030kde sa stanovili aj plány cestnej bezpečnosti s cieľom celkom eliminovať úmrtia na cestách do roku 2050 (vízia nulovej úmrtnosti - „Vision Zero“). Súčasťou týchto plánov bolo stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre bezpečné vozidlá, cesty a krajnice, bezpečné používanie ciest vrátane dodržiavania bezpečnej rýchlosti, jazdy bez vplyvu alkoholu, zabránenia rozptýlení za jazdy, používania bezpečnostných pásov a ochranných prostriedkov, ako aj pre rýchlu a účinnú starostlivosť po dopravných nehodách.  

Prvé výsledky týchto ukazovateľov budú predstavené na konferencii EÚ o výsledkoch v oblasti bezpečnosti cestnej premávky 18. októbra 2022. Na podujatí sa každé dva roky stretávajú tvorcovia politík, občianska spoločnosť a odborníci na cestnú bezpečnosť s cieľom posúdiť súčasný stav bezpečnosti cestnej premávky v EÚ a potrebné ďalšie kroky na naplnenie vízie nulovej úmrtnosti.  

Bezpečnosť na cestách bola tiež kľúčovým prvkom nedávnych politických iniciatív EÚ v oblasti mobility vrátane stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ako aj návrhu Komisie na revíziu nariadenia o TEN-T a rámca mestskej mobility.  

EÚ stojí na čele druhého desaťročia opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré OSN vyhlásila v auguste 2020 na roky 2021 – 2030.  

Ďalšie informácie  

Štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2021: čo znamenajú tieto čísla?  

Činnosť Komisie a štatistika v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v EÚ a súvisiaca analýza  

Čítať ďalej...

Plnou parou vpred – rok 2021 je Európskym rokom železníc!

Európska komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Naša budúca mobilita musí byť udržateľná, bezpečná, pohodlná a cenovo dostupná. Vlaky ponúkajú toto všetko a ešte oveľa viac! Európsky rok železníc nám dáva príležitosť znovu objaviť tento druh dopravy. Vďaka širokej škále činností využijeme túto príležitosť na to, aby sme pomohli železnici naplno využiť svoj potenciál. Všetkých vás srdečne pozývam, aby ste sa zapojili do Európskeho roka železníc.“

Železnice sú budúcnosť

V EÚ železničná doprava zodpovedá za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou, vďaka čomu je jednou z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy. Popri iných výhodách je železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Napriek týmto výhodám cestuje vlakom len asi 7 % cestujúcich a 11 % tovaru. Európsky rok železníc vytvorí impulz, ktorý pomôže zvýšiť podiel železníc na osobnej i nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím sa výrazne prispeje k úsiliu EÚ v rámci Európskej zelenej dohody.

Ako prvý rok úplného vykonávania štvrtého železničného balíka bude rok 2021 predstavovať aj významný krok smerom k jednotnému európskemu železničnému priestoru, teda k efektívnejšej európskej železničnej sieti s plynulou cezhraničnou mobilitou.

Železnice v centre pozornosti v roku 2021

Európska komisia 1. januára uvedie do prevádzky internetovú stránku s ďalšími informáciami o iniciatíve, ako aj s prehľadom plánovaných činností. Rôzne podujatia, projekty a činnosti v celej EÚ zdôraznia mnohé rozmery železničnej dopravy – od európskeho popredného, inovatívneho železničného priemyslu cez úlohu železničnej dopravy v európskej kultúre a európskom dedičstve, jej význam z hľadiska prepájania regiónov, ľudí a podnikov a jej podiel na udržateľnom cestovnom ruchu až po jej rolu vo vzťahoch EÚ so susednými krajinami.

Európsky rok železníc sa odrazí aj v legislatívnom programe Komisie: ten bude zahŕňať návrhy na nové železničné priemyselné partnerstvo, lepšie prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo udržateľnejšiu nákladnú dopravu, ako sa uvádza v nedávno prijatej stratégii Komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Súvislosti

Iniciatíva, ktorú navrhla Európska komisia v marci a ktorú Európsky parlament a Rada prijali v decembri 2020, je súčasťou úsilia EÚ v rámci Európskej zelenej dohody, teda plánu EÚ na zabezpečenie udržateľnosti jej hospodárstva dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050.

Jedným z kľúčových prvkov plánu je zavedenie ekologickejších a zdravších dopravných prostriedkov, keďže odvetvie dopravy v súčasnosti generuje približne 25 % emisií skleníkových plynov v Únii. Cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť emisie z dopravy do roku 2050 o 90 %.

S cieľom splniť tento cieľ a zabezpečiť, aby doprava naďalej zohrávala svoju úlohu pri prechode na čisté, digitálne a inovatívne hospodárstvo EÚ, Komisia prijala v decembri 2020 stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Tá načrtáva cestu k udržateľnejšej, inteligentnejšej a odolnejšej mobilite a obsahuje míľniky, ako je zdvojnásobenie objemu nákladnej železničnej dopravy a strojnásobenie činnosti vysokorýchlostnej železničnej dopravy do roku 2050. Komisia budúci rok predloží akčný plán na posilnenie osobnej železničnej dopravy a v stratégii sú zakotvené aj opatrenia na zlepšenie kapacity a zjednodušenie predaja cestovných lístkov umožňujúcich rôzne druhy dopravy, aby sa ešte zvýšila atraktívnosť vlakov.

Ďalšie informácie

Európsky rok železníc 2021

Konečné znenie rozhodnutia

Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility

Európska zelená dohoda

Zavŕšenie 4. železničného balíka: harmonizované postupy v celej EÚ

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login