Politika súdržnosti EÚ: Slovensko uzavrelo na roky 2021 – 2027 partnerskú dohodu s Komisiou v hodnote 12,8 miliardy eur

Slovensko dostane na obdobie 2021 – 2027 12,8 miliardy eur, aby investične podporilo hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Predmetná partnerská dohoda s Komisiou pomôže Slovensku plniť kľúčové priority EÚ, a tak dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a sociálnu spravodlivosť.

Zelená transformácia a nižšia energetická závislosť

Slovensko získa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu 4,2 miliardy eur, ktoré mu umožnia plniť klimatické ciele a znížiť svoju energetickú závislosť od Ruska. Vďaka nim Slovensko zvýši svoj podiel obnoviteľných zdrojov energie a zároveň zníži celkovú spotrebu energie a emisie skleníkových plynov z verejných budov.

Významné investície pôjdu aj do rekonštrukcie a modernizácie železničnej siete.

459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) sa využije na zmiernenie sociálno-ekonomických nákladov energetickej transformácie, a to tak, že sa podporí vytváranie nových pracovných miest, odborná príprava a investície do ekologických technológií, ako aj zatraktívňovanie zasiahnutých regiónov pre mladých ľudí.

Podpora digitálnej transformácie a hospodárskej konkurencieschopnosti

Ďalších 1,9 miliardy eur sa vyčlení na podporu digitalizácie, posilnenie výskumných a inovačných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Osobitný dôraz sa kladie aj na posilnenie spolupráce medzi akademickým, súkromným a podnikateľským sektorom.

Pracovné miesta budúcnosti: digitálne priateľský trh práce otvorený pre všetkých

Vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv podporí 3,2 miliardy eur z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Približne 680 miliónov eur bude tvoriť investície na zlepšenie životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Takisto budú predstavovať príspevok na inkluzívne vzdelávanie a sociálne služby vo všetkých komunitách.

Ďalších 203 miliónov eur je určených na pomoc pracovníkom, aby mohli prehlbovať svoje vedomosti i preškoliť sa, a teda sa vedeli lepšie orientovať podľa meniacich sa potrieb dnešného trhu práce.

Partnerská dohoda bude zameraná aj na deti a mladých ľudí: 280 miliónov eur sa využije na realizáciu záruky pre mladých ľudí a 318 miliónov eur podporí Európsku záruku pre deti.

Odvetvie udržateľnej akvakultúry

Slovensko získa 15 miliónov eur z Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu (ENRAF), ktoré mu umožnia vybudovať odolné, udržateľné a dekarbonizované odvetvie akvakultúry v súlade so strategickými usmerneniami EÚ pre udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu akvakultúru EÚ na obdobie 2021 – 2030. Zároveň môže zrýchliť digitálnu transformáciu odvetvia vrátane zberu údajov a kontrolných činností zameraných na zlepšenie vysledovateľnosti produktov akvakultúry.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Dohoda o partnerstve umožňuje Slovensku riešiť najvážnejšie problémy vrátane potreby znížiť závislosť od ruských fosílnych palív, vymaniť sa z krízy spôsobenej pandémiou a vyrovnať vnútorné regionálne rozdiely. Blahoželám, Slovensko, a teším sa na dokončenie tohto programu, aby sme v rámci politiky súdržnosti mohli začať s novými investíciami do konkurencieschopnosti, ochrany životného prostredia a spravodlivosti vašej krajiny.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit doplnil: „Vítam túto slovenskú iniciatívu, ktorá chce dosiahnuť, aby pracovníci získali tie správne zručnosti, aby sa rozvíjali sociálne služby a aby sa zlepšili životné podmienky ľudí v núdzi, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít. Takisto ma mimoriadne teší, že partnerská dohoda otvára príležitosti pre novú generáciu programov zameraných na investície pre deti a mladých ľudí v súlade s Európskou zárukou pre deti a zárukou pre mladých ľudí.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Táto dohoda o partnerstve podporí Slovensko v prechode na ekologickejšie, obehovejšie a environmentálne uvedomelejšie obchodné postupy, ktoré mu pomôžu vybudovať digitalizovanejšie a udržateľnejšie hospodárstvo. Zároveň prispeje k rozvoju odolného, udržateľného, inovatívneho a nízkouhlíkového odvetvia akvakultúry na Slovensku, ako aj k posilneniu jeho digitálnej transformácie.“

Súvislosti 

Dohoda o partnerstve sa vzťahuje na fondy politiky súdržnosti (EFRR; ESF+, Kohézny fond) vrátane fondov FST a ENRAF a pripravuje pôdu pre implementáciu týchto investícií v praxi.

Zahŕňa 2 národné programy a 11 programov INTERREG (týkajúcich sa územnej spolupráce). Takisto sa v nej stanovuje oprávnenosť a vykonávanie FST v oblastiach, ktoré najviac postihuje klimatická transformácia.

V tejto partnerskej dohode sa zároveň prejavuje silný záväzok Slovenska ku koordinovanému využívaniu fondov politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnostii.

V rámci politiky súdržnosti pripravuje každý členský štát v spolupráci s Komisiou partnerskú dohodu, ktorá slúži ako strategický dokument na programovanie investícií z fondov politiky súdržnosti a ENRAF v priebehu viacročného finančného rámca. Zameriava sa na priority EÚ, stanovuje stratégiu a investičné priority, ktoré si určí každý členský štát. Dohoda obsahuje zoznam národných a regionálnych programov, ktoré sa majú vykonať v praxi, vrátane orientačnej ročnej výšky pridelených finančných prostriedkov na každý program.

Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027 so Slovenskom je šestnásta v poradí a nasleduje po dohodách uzavretých s GréckomNemeckomRakúskomČeskom,  LitvouFínskomDánskomFrancúzskomŠvédskomHolandskomPoľskomBulharskomCypromPortugalskom a Estónskom.

Ďalšie informácie

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Otázky a odpovede týkajúce sa legislatívneho balíka v oblasti politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Rozdelenie prostriedkov pridelených na politiku súdržnosti podľa jednotlivých členských štátov

Kohesio

Partnerské dohody na roky 2021 – 2027

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@VSinkevicius

@EUinmyRegion 

@EU_Social 

@EU_MARE

Čítať ďalej...

Európska komisia a skupina EIB podpísali dohody o Programe InvestEU, ktorými sa uvoľňujú miliardy na investície v celej Európskej únii

  • Európska komisia, Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF) podpísali záručnú dohodu o rozpočtovej záruke Európskej únie vo výške 19,65 miliardy eur na podporu investičných projektov v celej Európe.
  • Investície v rámci Programu InvestEU sa zamerajú na štyri oblasti politík: udržateľná infraštruktúra, výskum, inovácie a digitalizácia, malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti.
  • Európska komisia a EIB podpísali aj dohodu o Poradenskom centre InvestEU, ktorá umožní poskytnúť podporu na rozvoj trhu, rozvoj zručností a poradenských služieb na úrovni projektov v tých istých oblastiach politík až do výšky 270 miliónov eur.
  • Tieto dohody pripravujú pôdu pre nové investície a súvisiacu poradenskú pomoc v prospech obnovy Európy po pandémii a zelenej a digitálnej transformácie.

Podpísaním dohôd o záručnom a poradenskom centre medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskym investičným fondom (EIF) Európska únia dosiahla významný míľnik vo vykonávaní Programu InvestEU. Program InvestEU je kľúčovým pilierom historicky najväčšieho stimulačného balíka Európskej únie, ktorého cieľom je zotaviť sa z pandémie COVID-19 a pomôcť vybudovať zelenšie, digitálnejšie a odolnejšie európske hospodárstvo. Môže zároveň podporiť európske hospodárstvo pri riešení nových výziev, ktoré súvisia s veľmi neistými globálnymi a bezpečnostnými vyhliadkami.

InvestEU pozostáva z troch zložiek: z fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU a portálu InvestEU. Z programu InvestEU sa poskytuje rozpočtová záruka EÚ vo výške 26,2 miliardy eur na podporu finančných a investičných operácií, ktorá priláka verejné a súkromné financovanie a do roku 2027 by mala zmobilizovať dodatočné investície vo výške najmenej 372 miliárd eur v prospech ľudí a podnikov v celej Európe. Okrem zabezpečenia významných objemov investícií chce program prilákať najmä financovanie investícií, ktoré majú najväčší vplyv na hlavné ciele politík.

Skupina EIB (zložená z EIB a EIF) bude zodpovedať za 75 % rozpočtovej záruky EÚ (19,65 miliardy eur) a rovnaký podiel rozpočtu na poradenstvo poskytované cez Poradenské centrum InvestEU. Okrem EIB a EIF ako hlavných partnerov pripadne 25 % záruky na medzinárodné finančné inštitúcie pôsobiace v Európe a národné podporné banky, ktoré môžu podporiť podporu investičné a projektové schémy.

Očakáva sa, že prvé projekty Programu InvestEU dostanú záruku InvestEU už v apríli po predložení investičnému výboru.

Program InvestEU nadväzuje na úspech Investičného plánu pre Európu a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Fond InvestEU poskytne EÚ kľúčové dlhodobé financovanie a priláka súkromné investície. V podpísanej dohode o záruke sa stanovujú pravidlá poskytovania rozpočtovej záruky EÚ, ako aj pravidlá jej vykonávania zo strany EIB a EIF. Z operácií, na ktoré sa vzťahuje rozpočtová záruka EÚ, sa budú financovať investície do štyroch oblastí politík na podporu európskych cieľov udržateľnosti, vedeckej excelentnosti a sociálneho začlenenia: udržateľná infraštruktúra, výskum, inovácie a digitalizácia, malé a stredné podniky (MSP) a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a sociálne investície a zručnosti. Aspoň 30 % všetkých investícií sa zameria na oblasti, ktoré priamo podporujú zelenú transformáciu Európy.

Program InvestEU nadväzuje na úspešný model Investičného plánu pre Európu a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Spája 13 finančných nástrojov EÚ dostupných v predchádzajúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) do jedného integrovaného nástroja a pritom zahŕňa širší rozsah oblastí politík ako EFSI. Úvery EFSI mali významný dosah. Výsledky EFSI výrazne presiahli očakávania: zmobilizovali sa investície vo výške 546,5 miliardy eur v prospech viac ako 1,4 milióna MSP. Z programu sa podarilo spolufinancovať projekty, ktoré by sa inak nemuseli uskutočniť.

Poradenské centrum InvestEU pomáha projektom dostať sa do fázy financovania

Na základe úspechu Európskeho centra investičného poradenstva a iných poradenských programov podpísali EIB a Európska komisia aj dohodu o poskytovaní technických, finančných a strategických odborných znalostí predkladateľom projektov, regionálnym a vnútroštátnym orgánom a finančným sprostredkovateľom v rámci Poradenského centra InvestEU. Toto poradenské centrum je riadené Európskou komisiou a spolupracuje s EIB ako hlavným poradenským partnerom. Tým, ktorí hľadajú finančnú a technickú pomoc, k nej efektívne sprostredkuje prístup, pričom využíva know-how celej skupiny EIB.

V rámci všetkých štyroch segmentov politík Programu InvestEU bude poradenské centrum zároveň podporovať predkladateľov projektov verejného a súkromného sektora pri hľadaní, príprave a implementácii investičných projektov a investičných platforiem so zárukou Programu InvestEU v celej Únii.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Táto dohoda prichádza v správnom čase, keď vychádzame z pandémie a čelíme rastúcej geopolitickej neistote. Program InvestEU podnieti nevyhnutné rozsiahle investície súkromného sektora na pomoc a podporu podnikov a budúcich pracovných miest. Vďaka tomu budeme lepšie pripravení čeliť neodvrátiteľným hospodárskym a sociálnym dôsledkom vojny na Ukrajine. Dnešná významná dohoda nám pomôže dosiahnuť naše strednodobé hospodárske a širšie politické ciele.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal: „V nadchádzajúcich rokoch musíme riešiť skutočne obrovské investičné potreby. A som veľmi presvedčený, že Program InvestEU sa ukáže ako neoceniteľný nástroj, ktorý nám pomôže čeliť. Dnes otvárame novú kapitolu príbehu úspešného partnerstva Európskej komisie so skupinou EIB, ktoré sa zameriava na budovanie udržateľnej infraštruktúry, stimuly in pre inovácie, rozvoj zručnosti orientovaných na budúcnosť a podporu rastu MSP.“

Viceprezidentka Európskej investičnej banky prof. Teresa Czerwińska uviedla: „V priebehu nasledujúcich šiestich rokov sa cez Program InvestEU uvoľní veľmi potrebné finančné prostriedky na podporu podnikov, inovácií, infraštruktúry a životného prostredia v celej Európe. Spojením verejných finančných prostriedkov s našimi odbornými znalosťami a schopnosťou znášať riziko môžeme úspešne mobilizovať rozsiahle verejné aj súkromné investície, ktoré podporia Európu pri jej zotavovaní sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pri prechode na udržateľné zelené hospodárstvo. Sme radi a hrdí na to, že sme sa pripojili k Európskej komisii a ďalším partnerom a stali sa vedúcou implementačnou a poradenskou zložkou Programu InvestEU.“

Výkonný riaditeľ Európskeho investičného fondu Alain Godard uviedol: „Začatie Programu InvestEU znamená pre podporu EÚ v prospech malých podnikov otvorenie dôležitej novej kapitoly. Program InvestEU spája množstvo finančných nástrojov EÚ pod jednou strechou so silným tematickým zameraním. Jeho cieľom je dostať Európu po zotavení z krízy na cestu zelenej, digitálnej a inkluzívnej transformácie. Ako hlavný partner v tomto úsilí o riešenie viacerých spoločenských a hospodárskych výziev je EIF pripravený prispieť k podpore inovácií, budovaniu nových trhov, posilňovaniu konkurencieschopnosti a zvyšovaniu zamestnanosti a rastu.“

Súvislosti

Program InvestEU: Program InvestEU zmobilizuje značné súkromné a verejné finančné prostriedky na podporu udržateľnej obnovy, čím pre EÚ zabezpečí kľúčovo dôležité dlhodobé financovanie. Zároveň pomôže prilákať súkromné investície do politických priorít EÚ, ako je Európska zelená dohoda a digitálna transformácia.

Program InvestEU zlúči viaceré finančné nástroje EÚ, ktoré sú dnes k dispozícii na podporu investícií v EÚ. Financovanie investičných projektov v Európe z prostriedkov EÚ tak bude ľahšie, efektívnejšie a flexibilnejšie.

Program pozostáva z troch zložiek: z fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU a portálu InvestEU. Fond InvestEU sa bude implementovať prostredníctvom finančných partnerov, ktorí budú investovať do projektov s využitím rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy eur. Touto rozpočtovou zárukou budú kryté investičné projekty implementujúcich partnerov, vďaka čomu budú môcť znášať väčšie riziko, a tým sa zmobilizujú dodatočné investície vo výške najmenej 372 miliárd eur.

Európska investičná banka (EIB): EIB, „banka EÚ“, je v spoločnom vlastníctve 27 členských štátov EÚ. Prostredníctvom poskytovania úverov, kombinovaného financovania a poradenstva sa snaží posilniť potenciál zamestnanosti a rastu v Európe, podporovať opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie a presadzovať politiky EÚ mimo EÚ. V rokoch 2015 až 2020 bola EIB implementujúcim partnerom Európskeho fondu pre strategické investície a správcom Európskeho centra investičného poradenstva. Ide o hlavné piliere Investičného plánu pre Európu.

Európsky investičný fond (EIF): EIF patrí do skupiny EIB. Podporuje európske MSP tým, že zlepšuje ich prístup k financovaniu prostredníctvom širokej škály vybraných finančných sprostredkovateľov. EIF navrhuje, podporuje a implementuje nástroje kapitálového a dlhového financovania zamerané na MSP. V tejto úlohe EIF podporuje ciele EÚ v oblasti podpory podnikania, rastu, inovácií, výskumu a vývoja, zelenej a digitálnej transformácie a zamestnanosti.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Program InvestEU

Webové sídlo InvestEU

Webové sídlo EIB a InvestEU

Poradenské služby EIB v rámci Programu InvestEU

Webové sídlo EIF a InvestEU

EFSI a jeho odkaz

Čítať ďalej...

Na ceste k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu: náš európsky model rastu

Európska komisia predložila oznámenie o európskom modeli rastu. Pripomína v ňom spoločné ciele, ktoré sa EÚ a jej členské štáty zaviazali plniť v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a posilnením sociálnej a hospodárskej odolnosti. V oznámení sa konštatuje, že európske hospodárstvo prechádza bezprecedentnými zmenami v kontexte veľkých neistôt spojených s globálnymi a bezpečnostnými vyhliadkami. Potvrdzuje sa v ňom, že tento vývoj podčiarkuje potrebu úzkej spolupráce s našimi medzinárodnými partnermi a posilnenia nášho dlhodobého programu udržateľného rastu.

Cieľom oznámenia je prispieť k diskusiám o európskom modeli hospodárskeho rastu na neformálnom zasadnutí Európskej rady, na ktorom sa budúci týždeň stretnú hlavy štátov alebo predsedovia vlád. Stanovujú sa v ňom kľúčové investície a reformy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie našich spoločných cieľov, a zdôrazňuje sa význam koordinovanej činnosti všetkých príslušných aktérov vrátane EÚ, členských štátov a súkromného sektora.

Investície a reformy ako základ európskeho modelu rastu

Priority európskeho modelu hospodárskeho rastu majú podporu naprieč politickým spektrom. Patria sem zelená a digitálna transformácia, potreba posilniť hospodársku a sociálnu odolnosť Únie, ako aj naša pripravenosť na otrasy. Transformácia nášho hospodárstva je potrebná na zabezpečenie prosperity a blahobytu občanov Únie, najmä v súčasnom kontexte geopolitickej nestability a rastúcich globálnych výziev. Tento vývoj poukazuje na potrebu prehĺbiť našu reformnú agendu a posilniť spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi v oblasti spoločných výziev s cieľom podporiť mier a stabilitu. Jednotný trh, hlavný zdroj odolnosti Únie a najcennejšie hospodárske aktívum, bude mať zásadný význam pre dosiahnutie týchto cieľov.

Uvedená transformácia európskeho hospodárstva sa opiera o dva rovnako dôležité piliere: o investície a reformy. Investície sú kľúčové pre trvalý a udržateľný rast a sú predpokladom zrýchlenej zelenej a digitálnej transformácie. Investície však musia byť podporené reformami, aby sa zabezpečilo, že všetky pravidlá EÚ budú v súlade s kľúčovými cieľmi EÚ, a aby sa vytvorilo správne sociálne a ekonomické prostredie a také stimuly, aby domácnosti a podniky naplno podporili plnenie týchto cieľov.

Cesta k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu

Zelená transformácia je príležitosťou na nasmerovanie Európy na novú cestu udržateľného a inkluzívneho rastu. Okrem boja proti zmene klímy pomôže znížiť účty za energiu a závislosť od dovozu fosílnych palív, čím sa zlepší energetická bezpečnosť a bezpečnosť zdrojov Únie. Na splnenie cieľov Európskej zelenej dohody musí EÚ v nadchádzajúcom desaťročí zvýšiť ročné investície o približne 520 miliárd eur ročne v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Z týchto dodatočných investícií by 390 miliárd eur ročne pripadlo na dekarbonizáciu hospodárstva, najmä v odvetví energetiky, a 130 miliárd eur ročne na ostatné environmentálne ciele. Ak má zelená transformácia uspieť, musí ľudí klásť na prvé miesto a dbať na záujmy tých, ktorí budú najviac postihnutí. Spravodlivé zaobchádzanie preto tvorí kľúčový prvok vo všetkých politikách Komisie v rámci Európskej zelenej dohody vrátane balíka Fit for 55.

Pandémia koronavírusu urýchlila digitálnu transformáciu našich spoločností a zdôraznila význam digitálnych technológií pre budúci hospodársky rast Európy. Tzv. digitálny kompas Komisie stanovuje digitálne ciele Únie do roku 2030. Na dosiahnutie týchto ambícií musí EÚ zintenzívniť investície do kľúčových digitálnych technológií vrátane kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, umelej inteligencie, dátových priestorov, blockchainu a kvantovej výpočtovej techniky a polovodičov, ako aj do príslušných zručností. Z odhadu na rok 2020 vyplýva, že na podporu digitálnej transformácie sú potrebné dodatočné investície vo výške približne 125 miliárd eur ročne. Spravodlivá digitálna transformácia má potenciál zvýšiť inovácie a produktivitu hospodárstva EÚ a ponúknuť ľuďom a podnikom nové príležitosti. Takisto prispeje k ekologickým cieľom vďaka synergiám v mnohých oblastiach inteligentného obehového hospodárstva.

Únia musí zároveň riešiť riziká a neistoty, a to osobitne v kontexte súčasnej geopolitickej nestability. Hoci väčšina spoločností a dodávateľského reťazca vykazovala počas pandémie vysoký stupeň odolnosti a prispôsobivosti, kríza a následná obnova odhalili určitých oblastiach rad zraniteľných miest. Patria medzi ne problémy v oblasti logistiky a dodávateľského reťazca, nedostatok pracovnej sily a zručností, kybernetické hrozby a obavy o bezpečnosť dodávok v kľúčových odvetviach hospodárstva, ako je to v súčasnosti v odvetví energetiky. V záujme ďalšieho zvýšenia technologického náskoku Európy a podpory jej priemyselnej základne bude EÚ musieť zvýšiť investície aj do európskeho obranného a vesmírneho priemyslu a ďalej posilňovať naše kapacity v oblasti riadenia rizík a reakcie na núdzové situácie v prípade budúcich otrasov alebo pandémií. 

Mobilizácia koordinovaných opatrení na všetkých úrovniach

Ako sa uvádza v oznámení, na to, aby investície a reformy v plnej miere prispievali k prioritným cieľom EÚ, je dôležité zabezpečiť koordinovanú činnosť všetkých príslušných aktérov: verejných orgánov na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj súkromného sektora. Takto sa opatrenia budú navzájom posilňovať, čím sa zabráni narastaniu rozdielov medzi členskými štátmi a posilní sa jednotný trh.

Investície potrebné na dokončenie dvojakej transformácie a zvýšenie odolnosti budú musieť pochádzať najmä zo súkromného sektora. Orgány EÚ a jednotlivých štátov by mali zabezpečiť priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré je pre investície atraktívne. To možno dosiahnuť posilnením jednotného trhu, dobudovaním bankovej únie a rýchlym pokrokom v oblasti únie kapitálových trhov. Aj ostatné prierezové politiky, ako sú zdaňovanie, obchod a politika hospodárskej súťaže, by naďalej mali podporovať priaznivé podnikateľské prostredie Únie a pomôcť prilákať investície, aby sa podarilo presadiť politické priority EÚ.

Hoci súkromné finančné prostriedky budú predstavovať hlavný podiel investícií, netreba zabúdať na potrebu verejnej intervencie, ako je napríklad zníženie rizika inovačných projektov alebo náprava zlyhaní trhu. Verejná podpora na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ by mala byť dobre zacielená a navrhnutá tak, aby prilákala súkromné investície. Investície EÚ sú takisto významným signálom pre investorov. Rozpočet EÚ a nástroj obnovy NextGenerationEU, ktoré spoločne presahujú objem 2 bilióny eur sú významnou hnacou silou na podporu dlhodobého rastu. Diskusie o národných plánoch, ktoré sa viedli v kontexte Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, prispeli k tomu, že priority EÚ a členských štátov v oblasti reforiem a investícií sú v súlade so súborom spoločných cieľov. V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa konkrétne vyžaduje, aby každý členský štát vyčlenil zo svojich celkových prostriedkov pridelených na plán podpory obnovy a odolnosti aspoň 37 % na ciele v oblasti klímy a 20 % na ciele v oblasti digitalizácie. Aby sme však dosiahli naše ciele, investície a reformy na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ budú musieť byť dlhodobo udržateľné.

Verejné investície a reformy môžu pozitívne prispieť k udržateľnosti dlhu v prípade, že majú vysokú kvalitu a podporujú rast. Úspešné stratégie znižovania dlhu by sa mali zamerať na fiškálnu konsolidáciu, kvalitu a štruktúru verejných financií a podporu rastu. Prebiehajúce preskúmanie európskeho rámca správy hospodárskych záležitostí poskytuje príležitosť na zlepšenie účinnosti fiškálnych pravidiel EÚ a na zabezpečenie toho, aby zohrávali primeranú úlohu pri stimulovaní investičných a reformných politík členských štátov v súlade s našimi spoločnými prioritami. Ich cieľom je súčasne zabezpečenie zdravých verejných financií. V tejto súvislosti bude dôležité zaistiť súdržnosť medzi fiškálnym dohľadom a koordináciou hospodárskych politík a zosúladiť investičné a reformné politiky v členských štátoch, ako aj vnútroštátne ciele a ciele EÚ.

Zabezpečenie spravodlivej a inkluzívnej transformácie hospodárstva

Transformácia európskeho hospodárstva bude úspešná len vtedy, ak bude spravodlivá a inkluzívna a ak bude môcť každý občan využívať výhody, ktoré ponúka súbežná zelená a digitálna transformácia. Bez prijatia sprievodných opatrení môžu byť účinky digitalizácie a dekarbonizácie na dobré životné podmienky nerovnomerne rozložené. Na to, aby sa došlo k preškoleniu pracovnej sily v rámci odvetví a medzi odvetviami, bude treba prijať reformy a rozsiahle investície do rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. Na účinné riešenie budúcich výziev týkajúcich sa sociálnej oblasti a súdržnosti bude potrebná rázna politická reakcia na všetkých úrovniach.

Európsky model rastu preto potrebuje silný sociálny rozmer, ktorý sa zameriava na pracovné miesta a zručnosti pre budúcnosť a pripravuje pôdu pre spravodlivú a inkluzívnu transformáciu. Ucelený rámec činnosti na úrovni EÚ poskytujú Európsky pilier sociálnych práv a súvisiaci akčný plánZ rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU sa bude naďalej poskytovať podpora na znižovanie regionálnych a sociálnych rozdielov, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, Mechanizmu spravodlivej transformácieMechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a, v budúcnosti, z navrhovaného Sociálno-klimatického fondu.

Dosiahnutie našich spoločných cieľov si vyžaduje dlhodobú víziu a koordinovaný prístup. Ambiciózne ekologické a digitálne ciele a ciele v oblasti odolnosti, ktoré sme si stanovili, možno dosiahnuť len trvalým úsilím zameraným na dosiahnutie spoločného cieľa vybudovať spravodlivú a inkluzívnu budúcnosť pre všetkých Európanov, do ktorého budú zapojení všetci aktéri na európskej, vnútroštátnej aj súkromnej úrovni.

Ďalšie informácie

Oznámenie o ceste k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu: Náš európsky model rastu

Informačný prehľad o cesta k zelenému, digitálnemu a odolnému hospodárstvu Náš európsky model rastu

Európska zelená dohoda

Digitálne desaťročie Európy

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv

Mechanizmus spravodlivej transformácie

Nástroj NextGenerationEU

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Sociálno-klimatický fond

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Login