Komisia začína pracovať na Európskom roku mládeže 2022

Komisia v nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie 2021 prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, digitálnejšia a inkluzívnejšia. Týmto návrhom sa Európa snaží poskytnúť mladým ľuďom viac lepších príležitostí do budúcnosti. Komisia uverejňuje aj najnovšiu správu EÚ o mládeži, ktorá poskytuje prehľad o situácii mladých Európanov, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, štúdium, zamestnanosť a ich účasť na občianskom a politickom živote.

V rámci Európskeho roku mládeže má Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a mladými ľuďmi v úmysle: 

 • vyznamenať a podporiť generáciu, ktorá toho počas pandémie obetovala najviac, a dať jej nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne nové perspektívy a príležitosti, ktoré ponúka zelená a digitálna transformácia,
 • povzbudiť všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, vidieckych alebo odľahlých oblastí alebo zo zraniteľných skupín, aby sa stali aktívnymi občanmi a aktérmi pozitívnej zmeny,
 • propagovať príležitosti, ktoré politiky EÚ poskytujú mladým ľuďom na podporu ich osobného, sociálneho a profesijného rozvoja. Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s úspešným vykonávaním programu NextGenerationEU pri zabezpečovaní kvalitných pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy, a
 • čerpať inšpiráciu z činov, vízií a poznatkov mladých ľudí s cieľom ďalej posilniť a oživiť spoločný projekt EÚ, a to na základe Konferencie o budúcnosti Európy.

Komisia v súčasnosti pripravuje svoj program činností a všetky zainteresované strany budú vyzvané, aby predložili svoje nápady a návrhy. V nadchádzajúcich dňoch sa v tejto súvislosti začne špecializovaný prieskum na portáli pre mládež. Komisia spolu s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti a mladými ľuďmi zorganizuje počas celého roka množstvo aktivít na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a posúdi nové iniciatívy. Ich rozsah sa bude vzťahovať na otázky, ktoré sa týkajú najmä mladých ľudí, v súlade s prioritami zdôraznenými v cieľoch v oblasti mládeže, akými sú rovnosť a inklúzia, udržateľnosť, duševné zdravie a pohoda a kvalitné zamestnanie. Budú sa na nich zúčastňovať aj mladí ľudia, ktorí žijú mimo EÚ. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora zodpovedného za organizáciu ich účasti na Európskom roku mládeže.

Návrh Komisie teraz prerokuje Parlament a Rada, pričom sa zohľadnia stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Podujatia a aktivity sa majú začať v januári.

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „Pandémia pripravila mladých ľudí o mnoho príležitostí – možnosť stretávať nových ľudí, získavať nových priateľov či objavovať nové kultúry. Tento čas im síce nevieme vrátiť, ale navrhujeme vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Či už ide o politiku v oblasti klímy, sociálnu politiku alebo politiku v digitálnej oblasti, chceme, aby sa mladí ľudia stali stredobodom tvorby našich politík a politických priorít. Sľubujeme, že ich budeme počúvať tak, ako to robíme na Konferencii o budúcnosti Európy, a chceme s nimi spolupracovať aj na formovaní budúcnosti Európskej únie. Únie, ktorá bude silnejšia, ak prijme za svoje ambície mladých ľudí, bude založená na hodnotách a rozhodná vo svojich činoch.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: „Naša Únia je jedinečným priestorom slobody, hodnôt, príležitostí a solidarity vo svete. Po úspešnom prekonaní pandémie Európsky rok mládeže 2022 posilní tieto zásady v prospech našich mladých generácií a v spolupráci s nimi. Sme povinní chrániť mladých ľudí a posilňovať ich postavenie, pretože ich rozmanitosť, odvaha a smelosť majú zásadný význam pre našu európsku budúcnosť.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Európsky rok mládeže by mal priniesť zmenu paradigmy, pokiaľ ide o to, ako začleňujeme mladých ľudí do politík a rozhodovania. Cieľom tohto roka je počúvať mladých ľudí, zapojiť ich a vytvárať pre nich konkrétne príležitosti. Takisto musíme preklenúť priepasť medzi generáciami. Dnešní mladí ľudia sa menej zaujímajú o tradičné formy účasti, ale vedia sa aktívne postaviť za to, čomu veria, a zapájajú sa novými spôsobmi. Tento rok chce vzdať poctu mladým ľuďom a oceniť ich angažovanosť. Týmto rozhodnutím začíname proces spoluvytvárania so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom prispieť k úspešnej organizácii európskeho roka.“ 

Súvislosti

Európsky rok mládeže pôjde ruka v ruke s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá znovu otvára vyhliadky pre mladých ľudí vrátane kvalitných pracovných miest a príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré zodpovedajú potrebám Európy v budúcnosti, a podporuje účasť mladých ľudí na živote spoločnosti.

Rok mládeže sa bude usilovať o synergie a doplnkovosť s inými programami EÚ zameranými na mládež v celom politickom spektre – od programov rozvoja vidieka zameraných na mladých poľnohospodárov až po výskumné a inovačné programy, od opatrení v oblasti súdržnosti až po opatrenia v oblasti zmeny klímy – vrátane programov EÚ, ktoré majú medzinárodný dosah alebo nadnárodný charakter.

Okrem toho sa na vytváranie príležitostí pre mladých ľudí zameriavajú aj program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (s rozpočtom 28 mld. eur a 1 mld. eur na súčasné finančné obdobie), ako aj niekoľko ďalších EÚ schém, akými sú napríklad záruka pre mladých ľudí či iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V roku 2022 sa okrem toho spustí nový program s názvom ALMA na podporu cezhraničnej profesijnej mobility znevýhodnených mladých ľudí.

Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 je rámcom pre spoluprácu zameranú na politiky EÚ v oblasti mládeže. Podporuje účasť mládeže na demokratickom živote a jej cieľom je zabezpečiť, aby sa všetci mladí ľudia mohli zapájať do života spoločnosti. Dialóg EÚ s mládežou je základným nástrojom v rámci tohto úsilia.

Konferencia o budúcnosti Európy, na ktorej sa vyvodia závery aj v roku 2022, zabezpečuje, aby boli vypočuté názory mladých ľudí na budúcnosť našej Únie. Tretina účastníkov európskych panelových diskusií občanov a zástupcov panelov na plenárnych zasadnutiach konferencie sú tiež mladí ľudia, zatiaľ čo predseda Európskeho fóra mládeže sa zúčastňuje aj na plenárnych zasadnutiach.

Viac informácií

Správa EÚ o mládeži

Európsky portál pre mládež

Čítať ďalej...

Rozpočet EÚ na rok 2022: urýchlenie obnovy Európy a ďalší pokrok pri transformácii na zelenú, digitálnu a odolnú budúcnosť

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur, ktorý má byť doplnený o približne 143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci nástroja NextGenerationEU. Synergie medzi rozpočtom a nástrojom umožnia zmobilizovať značné investície na podporu hospodárskej obnovy, zabezpečenie udržateľnosti a vytváranie pracovných miest. Rozpočet bude uprednostňovať zelené a digitálne výdavky, aby bola Európa odolnejšia a pripravená na budúcnosť.

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet EÚ, uviedol: „Dnes navrhujeme bezprecedentnú úroveň finančnej podpory, ktorá má posilniť obnovu Európy po zdravotnej a ekonomickej kríze. Pomôžeme ľuďom, podnikom a regiónom, ktoré boli touto pandémiou postihnuté najviac. Budeme investovať do odolnosti Európy a jej modernizácie prostredníctvom zelenej a digitálnej transformácie. Našou hlavnou prioritou je vrátiť Európu späť do správnych koľají, urýchliť jej obnovu a pripraviť ju na budúcnosť.

Návrh rozpočtu na rok 2022, posilnený nástrojom NextGenerationEU, usmerňuje finančné prostriedky tam, kde môžu pomôcť najviac, v súlade s najdôležitejšími potrebami na obnovu členských štátov EÚ a našich partnerov na celom svete.

Financovanie pomôže znovu vybudovať a modernizovať našu Úniu podporou zelenej a digitálnej transformácie, vytvárania pracovných miest a posilnenia úlohy Európy vo svete.

Rozpočet odráža politické priority Európy, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie udržateľnej obnovy. Na tento účel Komisia navrhuje prideliť finančné prostriedky takto:

 • 118,4 miliardy eur vo forme grantov z NextGenerationEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) s cieľom zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli hospodárstva a spoločnosti EÚ udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti zelenej a digitálnej transformácie.
 • 53 miliárd eur na spoločnú poľnohospodársku politiku a 972 miliónov eur na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj s cieľom posilniť odolnosť rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistiť potrebný priestor pre krízové riadenie. Ďalších 5,7 miliardy eur z NextGenerationEU by mohlo byť pridelených na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,
 • 36,5 miliardy eur na regionálny rozvoj a súdržnosť, navýšených o 10,8 miliardy eur z NextGenerationEU v rámci REACT-EU na podporu reakcie na krízy a zotavenie z kríz.
 • 14,8 miliardy eur na podporu našich partnerov a záujmov vo svete, z toho 12,5 miliardy eur v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI – Globálna Európa) a 1,6 miliardy eur na humanitárnu pomoc (HUMA).
 • 13,1 miliardy eur na výskum a inovácie, z toho 12,2 miliardy eur na hlavný výskumný program Únie Horizont Európa. Na tento program by z nástroja NextGenerationEU mohlo byť pridelených ďalších 1,8 miliardy eur.
 • 5,5 miliardy eur na Európske strategické investície, z toho 1,2 miliardy eur pre Program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácia, súbežná zelená a digitálna transformácia, sektor zdravotníctva a strategické technológie), 2,8 miliardy eur na Nástroj na prepájanie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a 1,2 miliardy eur na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie. Program InvestEU by mohol dostať dodatočnú sumu 1,8 miliardy eur z NextGenerationEU.
 • 17,9 miliardy eur na investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt, z toho 13,3 miliardy eur na Európsky sociálny fond plus na podporu zamestnanosti, zručností a sociálneho začlenenia, 3,4 miliardy eur na vytvorenie príležitostí na vzdelávanie a mobilitu pre ľudí, 401 miliónov eur na podporu umelcov a tvorcov v celej Európe a 253 miliónov eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt*;
 • 2,1 miliardy eur na výdavky určené na vesmír, najmä na Vesmírny program Únie, ktorý spojí jej činnosť v tejto strategickej oblasti.
 • 1,9 miliardy eur na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 708 miliónov eur na program LIFE na podporu zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene a 1,2 miliardy eur na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby prechod na zelené hospodárstvo fungoval pre všetkých. Do Fondu na spravodlivú transformáciu by z NextGenerationEU mohlo byť pridelených ďalších 4,3 miliardy eur.
 • 1,9 miliardy eur na ochranu našich hraníc, z toho 780 miliónov eur na Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a 758 miliónov eur na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
 • 1,9 miliardy eur na podporu kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín pri plnení požiadaviek prístupového procesu Únie, najmä prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA III).
 • 1,3 miliardy eur na výdavky súvisiace s migráciou, z toho 1,1 miliardy eur na podporu migrantov a žiadateľov o azyl v súlade s našimi hodnotami a prioritami.
 • 1,2 miliardy eur na riešenie výziev v oblasti obrany a spoločnej bezpečnosti, z toho 950 miliónov eur na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu (ERF), ako aj 232 miliónov eur na podporu vojenskej mobility.
 • 905 miliónov eur na zabezpečenie fungovania jednotného trhu vrátane 584 miliónov eur na Program pre jednotný trh a takmer 200 miliónov eur na prácu v oblasti boja proti podvodom, daní a ciel.
 • 789 miliónov eur na program EU4Health pre zabezpečenie celkovej zdravotnej reakcie na potreby ľudí, ako aj 95 miliónov eur na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU), aby bolo v prípade krízy možné rýchlo poskytnúť operačnú pomoc. Na kapacity RescEU by z NextGenerationEU mohlo byť pridelených ďalších 680 miliónov eur.
 • 600 miliónov eur na bezpečnosť, z toho 227 miliónov eur na Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), určený na boj proti terorizmu, radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie prijatého na konci roka 2020 a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele. Významná časť finančných prostriedkov bude preto venovaná na boj proti zmene klímy v súlade s cieľom vynaložiť 30 % dlhodobého rozpočtu a nástroja obnovy NextGenerationEU na túto politickú prioritu.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2022 sú zahrnuté výdavky v rámci nástroja NextGenerationEU, ktoré budú financované prostredníctvom pôžičiek na kapitálových trhoch a výdavkov, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové prostriedky v rámci dlhodobých rozpočtových stropov, ktoré sa financujú z vlastných zdrojov. Pri druhej kategórii výdavkov sú v návrhu rozpočtu pri každom programe uvedené dve sumy – záväzky a platby. „Záväzky“ sú prostriedky, ktoré možno dohodnúť v zmluvách v danom roku a „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa skutočne vyplatia. Rozpočet EÚ na rok 2022 predstavuje 167,8 miliardy eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a viac ako 169,4 miliardy eur vo forme platieb. Všetky sumy sú v bežných cenách.

Skutočné platby z NextGenerationEU a potreby financovania, pri ktorých sa bude Európska komisia snažiť o trhové financovanie, môžu byť nižšie a budú založené na presných odhadoch, ktoré budú časom aktualizované. Komisia bude v nadchádzajúcich mesiacoch aj naďalej uverejňovať polročné plány financovania s informáciami o plánovaných objemoch emisií.

Nástroj NextGenerationEU s rozpočtom 807 miliárd eur v bežných cenách pomôže napraviť bezprostredné hospodárske a spoločenské škody spôsobené pandémiou koronavírusu a pripraviť EÚ na budúcnosť. Po skončení pandémie COVID-19 pomôže obnoviť EÚ tak, aby bola zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená čeliť súčasných aj budúcim výzvam. Kľúčovým prvkom NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a pôžičiek na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ. Zmluvy/záväzky v rámci NextGenerationEU možno uzatvárať do konca roka 2023, platby naviazané na pôžičky budú nasledovať do konca roka 2026.

Po schválení rozhodnutia o vlastných zdrojoch všetkými členskými štátmi EÚ teraz Komisia môže v rámci nástroja NextGenerationEU začať získavať zdroje na financovanie obnovy Európy.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: návrh rozpočtu na rok 2022

Dokumenty

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU

Pôžičky EÚ na kapitálových trhoch

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login