Nové financovanie ďalších aliancií európskych univerzít posilní spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Komisia oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2024 pre iniciatívu „Európske univerzity“, ktorá poskytuje podporu alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Vďaka týmto výsledkom sa 14 nových aliancií európskych univerzít pripojilo k 50 predtým vybraným alianciám, ktoré dostanú v priebehu štyroch rokov až 14,4 milióna EUR.

Týchto 64 aliancií európskych univerzít zahŕňa viac ako 560 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania všetkých typov vo všetkých regiónoch Európy.

Výsledky predstavujú dôležitý míľnik, ktorým je dosiahnutie cieľa európskej stratégie pre univerzity, ktorým je do polovice roka 2024 zapojiť najmenej 60 aliancií európskych univerzít s viac ako 500 univerzitami.

Aliancie európskych univerzít spájajú novú generáciu Európanov a umožňujú im študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, v rôznych jazykoch a naprieč odvetviami a akademickými disciplínami. Študenti môžu získať diplom na vysokej úrovni kombináciou štúdia vo viacerých európskych krajinách, čo prispeje k medzinárodnej atraktívnosti a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Tieto aliancie takisto prinášajú inovácie do európskych regiónov tým, že študentom umožňujú spolupracovať s akademickou obcou, výskumníkmi, podnikmi, mestami, orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

64 aliancií zahŕňa 35 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj Albánska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Čiernej Hory, Severomacedónskej republiky, Nórska, Srbska a Turecka. Sú pevne zakotvené v komunitách a inovačných sieťach, združujú takmer 2200 pridružených partnerov od mimovládnych organizácií až po podniky, mestá, miestne a regionálne orgány a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín bolonského procesu. Pridruženými partnermi je napríklad takmer 35 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z Ukrajiny.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ v roku 2024 podporuje aj zriadenie komunity postupov pre európske univerzity, čím sa posilňuje partnerské učenie medzi alianciami a podporuje šírenie opätovne použiteľných výsledkov a modelov v rámci širšieho sektora vysokoškolského vzdelávania.

Na jeseň tohto roka začne svoju činnosť 14 nových aliancií európskych univerzít a spoločenstva praxe pre európske univerzity.

Komisia bude naďalej podporovať aliancie európskych univerzít a akýkoľvek iný druh partnerstva medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s cieľom jednoduchšie poskytovať spoločné študijné programy, ako sa uvádza aj v koncepcii európskeho diplomu predloženej v marci 2024.

Súvislosti

Iniciatíva „Európske univerzity“ podporuje nadnárodné aliancie v priemere deviatich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré môžu zahŕňať rôzne typy inštitúcií, ako sú komplexné a výskumné univerzity, univerzity aplikovaných vied, technologické inštitúty, umelecké školy a inštitúcie vysokoškolského odborného vzdelávania a prípravy. Tieto inštitúcie vysokoškolského vzdelávania rozvíjajú dlhodobú štrukturálnu, udržateľnú a systémovú spoluprácu v oblasti vzdelávania v súčinnosti s výskumom a inováciou, a to cezhranične, a prispievajú k riešeniu spoločenských výziev. Ponúkajú učebné osnovy spoločne poskytované v medziuniverzitných kampusoch, v rámci ktorých môžu študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci zo všetkých častí Európy využívať bezproblémovú mobilitu.

Komisia navrhla iniciatívu „Európske univerzity“ vedúcim predstaviteľom EÚ pred sociálnym samitom v Göteborgu v novembri 2017 ako súčasť celkovej vízie vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. V európskej stratégii pre univerzity, ktorá bola predstavená v roku 2022, sa stanovuje ambícia podporiť do polovice roka 2024 najmenej 60 aliancií európskych univerzít, do ktorých bude zapojených viac ako 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel sa v súčasnom programovom období 2021 – 2027 plánuje rekordná suma 1,1 miliardy EUR v rámci programu Erasmus+. Podporu výskumného rozmeru aliancií európskych univerzít možno hľadať v rámci európskej iniciatívy excelentnosti v rámci programu Horizont Európa.

Výzva na predkladanie návrhov „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ v roku 2024 bola rozdelená na dve oblasti. Ponúkla podporu pri vytváraní nových aliancií európskych univerzít v celej Európe, ktoré združujú rôzne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania okolo spoločných strategických vízií, ako aj vytvorenie spoločenstva postupov pre aliancie európskych univerzít.

Viac informácií

Výzva na predkladanie návrhovv rámci programu Erasmus+ v rámci programu Erasmus+ na rok 2024: výsledky

Iniciatíva Európske univerzity

Európska stratégia pre univerzity

Balík predpisov o európskom vysokoškolskom vzdelávaní

Prehľad

Čítať ďalej...

EÚ a Ukrajina aktualizujú a rozširujú dohodu o cestnej doprave

EÚ a Ukrajina sa rozhodli predĺžiť a aktualizovať svoju súčasnú dohodu o cestnej doprave. Cieľom dohody je pomôcť Ukrajine vstúpiť na svetové trhy uľahčením tranzitu cez krajiny EÚ a ďalším rozvojom jej prepojení s trhom EÚ. Dohoda bola prvýkrát podpísaná 29. júna 2022 po rozsiahlej invázii Ruskana Ukrajinu a výrazne zvýšila objem obchodu medzi Ukrajinou a EÚ po ceste v prospech oboch hospodárstiev.

Platnosť dohody sa preto predlžuje do 30. júna 2025 s tichým predĺžením na ďalšie obdobie šiestich mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nesúhlasí a nemá spoľahlivé a jasné dôkazy o tom, že došlo k závažnému narušeniu jej trhu cestnej dopravy alebo že ciele dohody sa zjavne neplnia. V záujme zlepšenia vykonávania dohoda teraz obsahuje tieto ustanovenia s cieľom:

  • Požadovať od prevádzkovateľov dopravy, aby mali pri sebe doklady preukazujúce oprávnenie na medzinárodnú prepravu a súlad s dohodou.
  • Požadovať doklady potvrdzujúce, že nenaložené operácie sú priamo spojené s tranzitnou alebo dvojstrannou operáciou podľa dohody.
  • Zlepšiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z dohody zo strany prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, najmä pokiaľ ide o riešenie podvodov, falšovania dokladov vodiča a porušení bezpečnosti cestnej premávky, ktoré by mohli viesť k strate práv na poskytovanie dopravných služieb uvedených v dohode.
  • Zaviesť ochrannú doložku umožňujúcu pozastavenie platnosti dohody v konkrétnych zemepisných oblastiach, ak trh cestnej dopravy v tejto oblasti čelí závažným narušeniam, ktoré možno pripísať dohode.

Súvislosti

Od prijatia dohody, ktorou sa dočasne uľahčuje cestná nákladná doprava medzi Európskou úniou a Ukrajinou, sa ukrajinský cestný vývoz do EÚ výrazne zvýšil. Konkrétne sa objem vývozu zvýšil približne o dve tretiny, zatiaľ čo vývozná hodnota sa zvýšila o jednu tretinu. To predstavuje viac ako 300,000 dodatočných ton tovaru vyvážaného mesačne. Zároveň sa zvýšil aj ukrajinský dovoz z EÚ, pričom objem dovozu sa zvýšil približne o 300.000 ton za mesiac. Dovozná hodnota sa zvýšila takmer trikrát rýchlejšie ako hodnota vývozu a dosiahla viac ako 700 miliónov EUR mesačne v porovnaní s 250 miliónmi EUR mesačne.  Dohoda, ktorá sa vykonáva v dôsledku straty dopravných trás a vývozných trhov východne od Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie, podporuje koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Uľahčila prepravu životne dôležitého tovaru, ako je palivo a humanitárna pomoc, na Ukrajinu a umožnila ukrajinskému vývozu, ako sú obilie, rudy a oceľ, dostať sa do EÚ aj mimo nej.

Predchádzajúci dátum ukončenia platnosti dohody bol 30. júna 2024. Aktualizovanú a rozšírenú dohodu podpísali v Bruseli komisárka Adina Vălean a námestníčka ministra pre komunity, územia a rozvoj infraštruktúry Ukrajiny Serhiy Derkach. 

Podobná dohoda existuje medzi EÚ a Moldavskom.

Viac informácií

Zachovanie pohybu ukrajinského tovaru – Európska komisia (europa.eu).

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login