Politika súdržnosti EÚ: vďaka jej programom na roky 2021 – 2027 by malo v EÚ vzniknúť 1,3 milióna pracovných miest

Očakáva sa, že vďaka financovaniu politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027 dôjde k vzniku 1,3 milióna pracovných miest a HDP EÚ sa do konca desaťročia zvýši v priemere o 0,5 %, pričom v niektorých členských štátoch sa zvýši až o 4 %. Toto financovanie pomôže aj pri zabezpečovaní mnohých spoločných verejných statkov a prinesie hmatateľné a konkrétne výhody európskym občanom, regiónom a mestám. Toto sú niektoré zo záverov správy o výsledku programovania politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorá bola nedávno uverejnená.

Na tento účel sa v rámci politiky súdržnosti počas uvedeného obdobia uvoľní celkový objem investícií vo výške 545 miliárd eur, pričom 378 miliárd eur poskytne EÚ. Tieto investície podporia trvalú sociálno-ekonomickú konvergenciu, územnú súdržnosť, sociálnu a inkluzívnu Európu a hladkú a spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu.

Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa

V rámci politiky súdržnosti sa dôrazne podporuje výskum a inovácie a rieši sa digitálna priepasť. Napríklad 83 000 výskumných pracovníkov bude mať prístup k lepším výskumným zariadeniam a 725 000 podnikov získa podporu v záujme rozvoja inovácií a inteligentného rastu.

Cieľom politiky je podporiť modernizáciu a digitalizáciu verejných služieb (týka sa to 22 500 orgánov verejnej správy) a digitálnu transformáciu podnikov. V rámci tejto politiky sa podporuje aj rozvoj digitálnych zručností a infraštruktúry, a to aj vďaka pripojeniu 3,1 milióna domácností k vysokorýchlostným mobilným sieťam a pevnej digitálnej infraštruktúre.

Prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a posilnenie odolnosti Európy

Zelené investície do zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu pomáhajú plniť ciele Európskej zelenej dohody, a to znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.

Na tento účel sa v rámci politiky súdržnosti podporujú projekty v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska vykonávania kľúčových opatrení v rámci plánu REPowerEU. Očakáva sa napríklad, že dôjde k zlepšeniu energetickej hospodárnosti v prípade 32 miliónov m2 verejných budov a 723 000 domácností a že sa nainštaluje 9 555 MW dodatočnej kapacity na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

V záujme podpory adaptácie na zmenu klímy a zlepšenia riadenia rizika katastrof sa v rámci tejto politiky podporí výstavba novej zelenej infraštruktúry s rozlohou 229 000 hektárov.

Podporí sa aj udržateľná mestská mobilita, a to zahrnutím 1 230 km nových a modernizovaných električkových tratí a liniek metra a 12 200 km cyklistickej infraštruktúry.

Vďaka investíciám do oblasti súdržnosti bude mať 16,4 milióna ľudí úžitok z čistej vody a lepšej infraštruktúry odpadových vôd.

Podpora spravodlivej transformácie

Cieľom politiky súdržnosti je pomáhať ľuďom a územiam najviac postihnutým prechodom na klimatickú neutralitu a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Na účely úspešného zvládnutia tejto transformácie sa preto sa poskytne podpora takmer 39 000 podnikom. Konkrétne viac ako 5 000 malých a stredných podnikov (MSP) bude mať prospech z investícií do nových zručností potrebných pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie. Z opatrení na podporu trhu práce bude mať úžitok až 120 000 nezamestnaných ľudí a takmer 200 000 ľudí získa nové kvalifikácie.

Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

V záujme zabezpečenia sociálneho a inkluzívneho rastu a v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je podpora z kohéznych fondov zameraná na ľudí a ich profesijný život. To zahŕňa rozvoj zručností a celoživotného vzdelávania, ktoré sú kľúčovými prioritami tohto Európskeho roka zručností, z čoho bude mať prospech najmenej 6,5 milióna nezamestnaných ľudí. Vďaka tomu bude možné dosiahnuť cieľ EÚ, aby sa do roku 2030 zúčastňovalo na odbornej príprave každoročne aspoň 60 % všetkých dospelých.

Osobitný dôraz sa kladie na zlepšovanie integrácie a začleňovania viac ako 3 miliónov ľudí vrátane 600 000 ľudí z marginalizovaných skupín, ako sú Rómovia. Z týchto fondov sa podporí aj 1,7 milióna žiakov na základných a stredných školách a očakáva sa, že takmer 3,5 milióna ľudí bude študovať v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach.

K významným zlepšeniam dôjde aj v oblasti zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane súvisiacej infraštruktúry a vybavenia. Vďaka tomu by sa malo v nových alebo modernizovaných zdravotníckych zariadeniach poskytovať lekárske poradenstvo alebo liečba 60 miliónom pacientov.

Prepojenejšia Európa

V rámci politiky súdržnosti sa budú podporovať efektívne dopravné systémy na všetkých územných úrovniach. Príkladom je železničná doprava, ktorá je jedným z najbezpečnejších a najčistejších druhov dopravy: plánuje sa vybudovať alebo zmodernizovať 3 900 km železničných tratí transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

V neposlednom rade sa vďaka programom realizovaným v rámci európskej územnej spolupráce v celej EÚ a jej susedných krajinách budú investovať finančné prostriedky do spoločných projektov, z ktorých budú mať prospech viac ako 2 milióny osôb, 40 299 organizácií a 25 456 MSP.

Súvislosti

Politika súdržnosti je hlavným dlhodobým investičným nástrojom v EÚ. Prispieva k posilňovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, odstraňuje nerovnosti medzi krajinami a regiónmi a plní politické priority Únie.

Vykonáva sa prostredníctvom viacerých fondov:

Cieľmi tejto politiky sú:

  • konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa,
  • zelenší, nízkouhlíkový prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a podpora odolnosti Európy,
  • prepojenejšia Európa vďaka lepšej mobilite,
  • sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa,
  • Európa, ktorá je bližšie k občanom na základe miestne orientovaného prístupu zdola nahor, ktorý umožňuje menším územným jednotkám a miestnym komunitám, aby si integrovaným a participatívnym spôsobom určili svoje vlastné priority a projekty,
  • spravodlivá transformácia smerujúca k naplneniu cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a vytvoreniu klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody.

Ďalšie informácie

Správa a prílohy vrátane prehľadov o jednotlivých krajinách zahŕňajúcich hlavné priority a výsledky podľa jednotlivých členských štátov

Platforma otvorených údajov o EŠIF – Prehľad vývoja investícií

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Kohesio

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@EUinmyRegion

@EU_Social

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login