Štátna pomoc: Komisia prijíma nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky

Kolégium komisárov prijalo nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky. Usmernenia budú formálne schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začnú ihneď po tom. Nové pravidlá rátajú so zosúladením dôležitých cieľov a úloh, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode, ako aj ďalších nedávno prijatých regulačných zmien v oblasti energetiky a životného prostredia tak, aby sa väčší dôraz kládol na ochranu klímy. Novými pravidlami sa vytvára vhodný použiteľný rámec, ktorý má pomôcť členským štátom s poskytovaním podpory nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody adresným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Európa bude potrebovať značné množstvo udržateľných investícií na podporu svojej zelenej transformácie. Podstatná časť týchto prostriedkov síce bude pochádzať zo súkromného sektora, no pri zabezpečovaní rýchlej zelenej transformácie bude významnú úlohu zohrávať aj verejná podpora. Dnes prijaté nové usmernenia zlepšia všetko to, čo robíme pre dekarbonizáciu našej spoločnosti. Okrem iného uľahčia členským štátom investície, vrátane tých do obnoviteľných zdrojov, aby sme mohli rýchlejšie a nákladovo efektívne dosiahnuť ciele Zelenej dohody. Ide o významný krok, ktorým chceme zaručiť, že naše pravidlá štátnej pomoci budú v plnej miere zohrávať svoju úlohu pri podpore Európskej zelenej dohody.“

V aktuálne prijatých pravidlách štátnej pomoci sa podporujú environmentálne projekty vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie. Obsahujú kapitoly podporujúcu celoplošnú a flexibilnú dekarbonizáciu hospodárstva, ktorá víta všetky technológie uľahčujúce naplnenie Európskej zelenej dohody vrátane obnoviteľných zdrojov energie, opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, pomoc pri dosahovaní čistej mobility, opatrení týkajúcich sa infraštruktúry, obehového hospodárstva, znižovania znečistenia, ochrany a obnovy biodiverzity, ako aj zaistenia bezpečnosti dodávok energie. Cieľom pravidiel je pomôcť členským štátom pri plnení ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy pri čo najnižších nákladoch pre daňovníkov a bez neprimeraných narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Účelom usmernení je aj uľahčiť zapojenie komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a MSP ako dôležitých súčastí zelenej transformácie.

Revidované usmernenia obsahujú dôležité úpravy na zosúladenie pravidiel so strategickými prioritami Komisie, najmä tými v Európskej zelenej dohode, ale aj s inými nedávnymi regulačnými zmenami a návrhmi Komisie v oblasti energetiky a životného prostredia vrátane balíka Fit for 55.

Zmyslom nových usmernení je najmä:

  • Rozšíriť kategórie investícií a technológií, ktoré môžu členské štáty podporiť tak, aby sa vzťahovali na všetky technológie umožňujúce splnenie cieľov Európskej zelenej dohody. Celkom nová všeobecná kapitola sa týka znižovania emisií skleníkových plynov či ich zabraňovaniu zjednodušením posudzovania opatrení na podporu dekarbonizácie v rôznych hospodárskych odvetviach, a to aj formou investícií do energií z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti vo výrobných procesoch a dekarbonizácie priemyslu v súlade s európskym právnym predpisom v oblasti klímy. Revidované pravidlá vo všeobecnosti umožňujú pomoc až do výšky 100 % likvidnej medzery, najmä ak je pomoc poskytovaná na základe súťažného ponukového konania, a zároveň zavádzajú nové nástroje pomoci, ako sú tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku, ktoré majú členským štátom pomôcť zvládnuť rastúce potreby ekologizácie priemyslu,
  • Pokryť potreby pomoci v mnohých oblastiach súvisiacich so Zelenou dohodou. Tomu sa venujú nové alebo aktualizované kapitoly o pomoci pri prevencii alebo znižovaní iného znečistenia ako skleníkovými plynmi, vrátane hluku, pomoci pri efektívnom využívaní zdrojov a obehovom hospodárstve či pomoci pri zachovávaní biodiverzity a náprave environmentálnych škôd. Usmernenia okrem toho obsahujú osobitné kapitoly týkajúce sa pomoci na stimulovanie investícií v kľúčových oblastiach, akými sú energetická hospodárnosť budov a čistá mobilita súvisiaca so všetkými spôsobmi dopravy,
  • Zaviesť zmeny v súčasných pravidlách zníženia niektorých poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných odberateľov. Cieľom pravidiel je obmedziť riziko, že sa z dôvodu takýchto poplatkov presunú činnosti v určitých odvetviach na miesta, ktorým chýba environmentálna disciplína alebo majú menej ambiciózne ciele ako EÚ. V záujme podpory zvýšeného úsilia o dekarbonizáciu, ktoré EÚ potrebuje na dosiahnutie svojich klimatických cieľov, sa usmernenia týkajú znižovania všetkých poplatkov súvisiacich s financovaním dekarbonizácie a sociálnych politík. Navyše v snahe umožniť členským štátom zachovať si rovnaké podmienky je na základe objektívnych ukazovateľov na úrovni jednotlivých odvetví v usmerneniach optimalizovaný počet oprávnených odvetví. Pravidlá sa menia aj preto, aby bolo možné lepšie udržať postupnú dekarbonizáciu podnikov, okrem iného aj viazaním zníženia poplatkov na odhodlanie prijímateľov pomoci znížiť svoju uhlíkovú stopu,
  • Zaviesť záruky, ktorých cieľom je zabezpečiť efektívne nasmerovanie pomoci tam, kde ju treba na zlepšenie ochrany klímy a životného prostredia a zároveň zabezpečiť, aby sa táto pomoc obmedzila na potreby súvisiace s dosahovaním stanovených environmentálnych cieľov bez narušenia hospodárskej súťaže alebo integrity vnútorného trhu. V tomto ohľade sa napríklad v usmerneniach zvyšuje miera zapojenia zainteresovaných strán do navrhovania veľkých opatrení pomoci, aby členské štáty museli ich hlavné prvky prediskutovať so zainteresovanými stranami,
  • Zaručiť súlad predpisov s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ v oblastiach životného prostredia a energetiky, okrem iného aj zastavením dotácií na najmenej ekologické fosílne palivá, v prípade ktorých je pozitívny posudok zo strany Komisie v zmysle pravidiel štátnej pomoci nepravdepodobný pre ich výrazne negatívne vplyvy na životné prostredie. Opatrenia zahŕňajúce nové investície do zemného plynu budú schválené iba vtedy, ak sa preukáže ich zlučiteľnosť s klimatickými cieľmi Únie na roky 2030 a 2050 a ak uľahčia prechod z menej ekologických palív bez odkázanosti na určitého dodávateľa technológie, ktorá môže brániť vo voľnejšom vývoji „čistejších“ riešení. Usmernenia obsahujú aj novú kapitolu o pomoci so zatváraním elektrární na uhlie, rašelinu a roponosnú bridlicu v snahe uľahčiť dekarbonizáciu v odvetví energetiky,
  • Zvýšiť flexibilitu a zefektívniť predchádzajúce pravidlá napríklad aj odstránením požiadavky na oznamovanie každého jedného veľkého ekologického projektu v rámci schém pomoci, ktoré už Komisia vopred schválila.

Postup

Nové usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky vychádzajú z hodnotenia existujúcich pravidiel, usmernení o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia vykonaného v rámci kontroly vhodnosti štátnej pomoci a zo štúdie vypracovanej externými konzultantmi. Komisia tiež uskutočnila rozsiahle konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami o navrhovaných revidovaných pravidlách, ktoré priniesli viac ako 700 príspevkov. Do tohto procesu boli zapojené členské štáty, podnikateľské združenia, záujmové skupiny, jednotlivé podniky, mimovládne organizácie i samotní občania. V preskúmaní sú zohľadnené aj skúsenosti Komisie vyplývajúce z jej rozhodovacej praxe v posledných rokoch.

V záujme dosiahnutia čo najlepšieho vzájomného fungovania pravidiel hospodárskej súťaže a politiky udržateľnosti Komisia navyše spustila na jeseň roku 2020 európsku diskusiu o tom, ako možno pomocou politiky hospodárskej súťaže ďalej podporovať ciele vytýčené v Európskej zelenej dohode. Tento proces sa začal výzvou na predkladanie príspevkov, po ktorej nasledovala konferencia usporiadaná vo februári 2021 výkonnou podpredsedníčkou Komisie Margrethe Vestagerovou. Všetky pripomienky sú v nových usmerneniach zohľadnené.

Ďalšie kroky

Revidované usmernenia sa formálne prijmú hneď, ako budú k dispozícii všetky jazykové verzie. Začnú sa uplatňovať ihneď.

Súvislosti

Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky nahradia po svojom formálnom prijatí existujúce usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia a po ich schválení sa budú vzťahovať na každé rozhodnutie prijaté Komisiou. Členské štáty budú musieť od roku 2024 zosúladiť existujúce systémy s novými pravidlami. V usmerneniach sa stanovujú podmienky, za ktorých možno štátnu pomoc poskytnutú členskými štátmi v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky považovať za zlučiteľnú s jednotným trhom, ako aj s kritériami, ktoré Komisia uplatňuje pri posudzovaní podpory členských štátov v týchto oblastiach.

Ustanovenia uvedené v usmerneniach sú doplnené všeobecným nariadením o skupinových výnimkách, v ktorom sa stanovujú podmienky zlučiteľnosti ex ante, na základe ktorých môžu členské štáty realizovať opatrenia štátnej pomoci bez ich predchádzajúceho oznámenia Komisii.

Ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách o pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky sú v súčasnosti predmetom cielenej revízie. Účelom revízie je ešte viac uľahčiť zelené investície rozšírením rozsahu opatrení, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka tak, aby pokrývali pomoc na investície do nových technológií, ako sú vodík a zachytávanie a ukladanie alebo využívanie uhlíka, ako aj do oblastí, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody (napr. efektívne využívanie zdrojov a biodiverzita). Revízia sa sústreďuje aj na ďalšie zlepšenie ustanovení o pomoci na investície v kľúčových oblastiach, ako sú energetická hospodárnosť budov a infraštruktúra nabíjacích a čerpacích staníc pre čistú mobilitu, ktoré sa už prijali po cielenej revízii všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v júli 2021. Výsledkom budú pružnejšie pravidlá rozhodovania o oprávnených nákladoch a intenzite pomoci. Verejná konzultácia o navrhovaných zmenách príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách prebiehala od 6. októbra do 8. decembra 2021.

Login