Štátna pomoc: Komisia vyzýva na predloženie pripomienok k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci železničným podnikom

Európska komisia v nástroji EU Survey začala verejnú konzultáciu, v rámci ktorej vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci železničným podnikom z roku 2008 („usmernenia pre železničnú dopravu“). Zainteresované strany sa môžu v rámci konzultácie vyjadriť do 16. marca 2022.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, ktorá zodpovedá za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Vyzývame všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoje názory na navrhované cielené zmeny usmernení pre železničnú dopravu. Chceme členským štátom uľahčiť podporu dopravných riešení, ako sú železničná doprava, vnútrozemská vodná doprava, ale aj intermodálna doprava, ktoré znečisťujú životné prostredie menej než výlučné využívanie cestnej dopravy a zároveň sú udržateľnejšie. Pretože spotrebitelia majú mať možnosť vybrať si druh dopravy a rozhodnúť sa pre nízkoemisnú mobilitu. V roku 2021, ktorý je Európskym rokom železníc, ide o veľký krok vpred smerom k dekarbonizácii európskeho odvetvia dopravy a k zatraktívneniu železníc, čo zároveň prispeje k obmedzeniu narúšania hospodárskej súťaže.

V usmerneniach pre železničnú dopravu sa stanovujú podmienky, za ktorých sa pomoc železničným podnikom môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s pravidlami o štátnej pomoci, najmä na základe článku 93 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“).

Rozvoj plynulých cezhraničných železničných služieb brzdí dlhodobo nedostatočná interoperabilita spolu s naliehavou potrebou ďalšej digitalizácie. Štátna pomoc môže pomôcť riešiť tieto zlyhania trhu a zlepšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy, a tým uľahčiť prechod na iné druhy dopravy, znížiť emisie z dopravy a obmedziť preťaženie ciest.

Komisia uskutočnila hodnotenie platných usmernení pre železničnú dopravu, ktoré bolo súčasťou kontroly vhodnosti štátnej pomoci. Z hodnotenia vyplynulo, že usmernenia, ktoré platia v súčasnosti, významne prispeli k podpore prechodu na železničnú dopravu, ktorá vytvára nižšie externé náklady než iné druhy dopravy (napr. cestná doprava), a k podpore interoperability, ktorá má zabezpečiť spoločné fungovanie rôznych technických systémov železníc v EÚ. Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že sú potrebné úpravy súčasných pravidiel, aby sa zohľadnil najnovší vývoj na trhu a v oblasti regulácie a aby sa odvetvie železničnej dopravy v súlade s prioritami Komisie, a najmä s prioritami Európskej zelenej dohody, mohlo zapojiť do zelenej a digitálnej transformácie.

Revízia usmernení pre železničnú dopravu sa začína v Európskom roku železníc a prirodzenie nadväzuje na prijatie Európskej zelenej dohody a stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

V tomto kontexte začína Komisia proces revízie usmernení pre železničnú dopravu. Aktuálne uverejnená verejná konzultácia má podobu dotazníka, ktorý Komisii pomôže identifikovať potrebné zmeny a lepšie navrhnúť nové pravidlá.

Konkrétnejšie sa v navrhovanej revízii zvažujú tieto aspekty:

  • Zjednodušenie pravidiel pomoci na koordináciu dopravy, ktorá podporuje prechod na udržateľnejšie dopravné riešenia.
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti usmernení pre železničnú dopravu, najmä s cieľom zahrnúť všetkých relevantných prevádzkovateľov dopravy v intermodálnom reťazci, ktorí prispievajú k presunu nákladnej dopravy z ciest na menej znečisťujúce a udržateľnejšie dopravné riešenia.
  • Odstránenie prekážok, ktoré bránia novým účastníkom vstúpiť na trh alebo na ňom expandovať, najmä pokiaľ ide o prístup k vhodným železničným koľajovým vozidlám a plavidlám.
  • Zabezpečenie modernizácie vozových parkov, ako aj interoperability sietí.
  • Prispievanie k predchádzaniu krížovým dotáciám medzi komerčnými činnosťami a činnosťami, na ktoré sa vzťahujú záväzky vertikálne integrovaných železničných spoločností vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme.
  • Posúdenie potreby pravidiel týkajúcich sa služieb verejnej dopravy vo všetkých oblastiach železničnej dopravy, na ktoré sa doteraz nevzťahovali súčasné usmernenia, najmä pokiaľ ide o služby nákladnej dopravy.
  • Posúdenie potreby úpravy pravidiel záchrany a reštrukturalizácie vzťahujúcich sa na železničné podniky.

Svoje odpovede na dotazník môžu zainteresované strany predkladať do 16. marca 2022 na portáli Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

Ďalšie kroky

V súlade s politickými prioritami vymedzenými v stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu sa uskutoční revízia usmernení pre železničnú dopravu.

S prijatím nových usmernení sa ráta koncom roka 2023.

Kontext

Komisia 1. októbra 2021 uverejnila úvodné posúdenie vplyvu týkajúce sa revízie usmernení pre železničnú dopravu. Zainteresované strany mohli svoju spätnú väzbu poskytnúť do 29. októbra 2021.

V ten istý deň Komisia uverejnila plán týkajúci sa iniciatívy, ktorá má Komisii umožniť prijať nové nariadenie o skupinových výnimkách pre železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu a intermodálnu dopravu a uľahčiť poskytovanie pomoci na podporu menej znečisťujúcich dopravných riešení. Táto iniciatíva úzko súvisí s revíziou usmernení pre železničnú dopravu, pretože pripravuje pôdu pre ďalšie procedurálne zjednodušenia, ktoré členským štátom umožnia vykonávať určité opatrenia pomoci v prospech železničných a udržateľných dopravných riešení bez predchádzajúcej kontroly zo strany Komisie. Začiatkom roka 2022 predloží Komisia návrh Rade.

Login