Značka Spoločný európsky študijný program a právny štatút pre aliancie európskych univerzít: 10 projektov v rámci Erasmus+ na ich realizáciu

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež odštartovala desať projektov v rámci Erasmus+. Majú slúžiť na testovanie nových foriem nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ako si Komisia pred rokom vytýčila v európskej stratégii pre univerzity. Ide o kľúčový míľnik v snahe vybudovať európsky vzdelávací priestor.

Náplňou šiestich z vybratých projektov bude skúmať, testovať a uľahčovať udeľovanie značky Spoločný európsky študijný program. Ide o doplňujúci certifikát, ktorí môžu získať absolventi spoločných programov poskytovaných v rámci nadnárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania na základe spoločne vytvorených európskych kritérií. Zvyšné štyri projekty majú umožniť alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (napr. „Európske univerzity“) testovať nové formy spolupráce, ako napríklad možný európsky právny štatút týchto aliancií.

Značka Európsky študijný program má pomôcť zaviesť spoločný študijný program vo viacerých členských štátoch EÚ, aby sa podporila mobilita študentov a spolupráca. Značka má odrážať nadobudnuté zručnosti a vzdelávacie výstupy študentov, ktorí absolvovali spoločný program vo viacerých inštitúciách, viacerých krajinách a viacerých jazykoch a ktorí v rámci programu využili možnosti mobility a interdisciplinárne pedagogické prístupy. Okrem toho má značka doplniť kvalifikáciu, ktorú študenti získali zo spoločných programov založených na nadnárodnej spolupráci medzi viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (ako sú napr. Európske univerzity).

Značka by sa udeľovala na dobrovoľnom základe ako záruka vzdelávacích výstupov založených na spoločnom súbore kritérií a dosiahnutých v rámci nadnárodnej spolupráce medzi viacerými inštitúciami. Za realizáciu vybratých projektov, ktoré majú pomôcť zaviesť značku Európsky študijný program, budú zodpovedné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, vnútroštátne a regionálne orgány a iné zainteresované strany.

Štyri z desiatich vybratých projektov umožnia alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania testovať nové formy spolupráce EÚ, napríklad možný európsky právny štatút týchto aliancií. Jeho účelom je poskytnúť alianciám univerzít na dobrovoľnom základe voľnosť konať spoločne, prijímať spoločné strategické rozhodnutia, experimentovať so spoločným náborom, koncipovať spoločné učebné osnovy alebo združovať zdroje a ľudské, technické, dátové, vzdelávacie, výskumné a inovačné kapacity.

Na každý vybratý pilotný projekt možno podľa očakávaní od jari 2023 vyčleniť z rozpočtu programu Erasmus+ prostriedky vo výške do 200 000 eur na jeden rok. Projekty sa budú realizovať v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a/alebo inštitucionálnymi orgánmi. Majú pomôcť dospieť k poznatkom, ktoré pomôžu pri ďalších krokoch, ako aj vypracovať návrhy k zavedeniu možného spoločného Európskeho študijného programu a právneho štatútu pre aliancie koordinovaných spolu so sektorom vysokoškolského vzdelávania a s členskými štátmi.

Budúce kroky pritom nemajú nahradiť existujúce vnútroštátne riešenia. Majú fungovať ako doplňujúce riešenia a na dobrovoľnom základe uľahčovať hlbšiu nadnárodnú spoluprácu pri úplnom dodržiavaní zásady subsidiarity a inštitucionálnej autonómie.

Súvislosti

Európska stratégia pre univerzity, ktorú Európska komisia predstavila 18. januára 2022, má pomôcť na základe spoločných hodnôt rozvinúť skutočný európsky rozmer v sektore vysokoškolského vzdelávania. Na tomto základe Rada vo svojich záveroch o európskej stratégii na posilnenie postavenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pre budúcnosť Európy, ktoré prijala 5. apríla 2022, vyzvala členské štáty a Komisiu, aby podporili aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, akou je napríklad aj aliancia „Európske univerzity“:

  • v snahe preskúmať spoločné kritériá, ktoré by mohli viesť k potenciálnej európskej značke pre spoločné programy. Neskôr by sa v súlade s existujúcimi nástrojmi bolonského procesu mohlo uvažovať o možnom návrhu spoločných študijných programov na všetkých úrovniach a ich poskytovaní na vnútroštátnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni, a to na dobrovoľnom základe a na základe týchto spoločne vytvorených európskych kritérií, a 
  • v snahe prijať kroky na prekonanie prekážok hlbšej, dlhodobej a pružnej nadnárodnej spolupráce a na skoncipovanie inštitucionalizovaných nástrojov spolupráce na základe predbežného dôkladného preskúmania ich potreby, výhod a realizovateľnosti.

Rada vo svojom odporúčaní o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe, ktoré prijala 5. apríla 2022, odporučila, aby členské štáty preskúmali a uľahčili zavedenie značky Spoločný európsky študijný program. Mala by uľahčiť inštitúciám vysokoškolského vzdelávania zapojeným do nadnárodnej spolupráce ponúkať spoločné študijné programy a udeľovať spoločné diplomy. Takisto by značka mala pomôcť pri skúmaní potreby a realizovateľnosti inštitucionalizovaných nástrojov spolupráce, napríklad možného právneho štatútu pre aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

V duchu tohto odporúčania sa uverejnila otvorená výzva na predkladanie návrhov na experimentálne európske politické opatrenia vo vysokoškolskom vzdelávaní s rozpočtom 2 milióny eur. Výzva prebiehala od 15. júna 2022, konečným dátumom na predloženie projektov bol 6. október 2022. Dňa 28. júna 2022 sa uskutočnilo online informačné stretnutie pre uchádzačov.

Ďalšie informácie

Príloha: prehľad vybratých pilotných projektov

Oznámenie Komisie o európskej stratégii pre univerzity

Návrh Komisie na odporúčanie Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Login