Európska rada pre inovácie poskytne európskym špičkovým technologickým spoločnostiam kapitál vo výške 331 miliónov eur

Fond Európskej rady pre inovácie (fond EIC) od posledného oznámenia z novembra 2022 prijal 42 nových investičných rozhodnutí v prospech špičkových technologických spoločností. Celková suma investícií bude predstavovať 331 miliónov eur. Medzičasom svoje investičné dohody už podpísalo 13 spoločností. Ide o priekopnícke startupy pripravené priniesť prelomové inovácie občanom a podnikom. Medzi nimi je nový typ softvéru pre počítačové videnie a robotické technológií pre ortopedických chirurgov, vizuálne vyhľadávacie technológie pre podniky a priemyselné aplikácie, rekonštrukcia prsníka s použitím vlastného tkaniva, inovačná fotonika, zlepšená výroba potravín so zníženými emisiami, ako aj prvý miniatúrny univerzálny analyzátor plynu pre všetky obnoviteľné plyny.

Znamená to výrazný pokrok a je to dôkaz, že fond už funguje naplno. V septembri 2022 bol vymenovaný externý správca fondu EIC. Odvtedy fond prijal spolu 77 investičných rozhodnutí v prospech špičkových technologických podnikov v celkovej hodnote vyše 521 miliónov eur. Podpora je určená pre vysokorizikové startupy, aby mohli uviesť svoje inovačné technológie na trh a rozšíriť sa v oblastiach strategických pre Európu.

Fond EIC je investičnou zložkou EIC Akcelerátora a je významným zdrojom financovania pre startupy a malé podniky v Európe. Kapitálové investície vo výške 500 000 až 15 miliónov eur na spoločnosť (v opodstatnených prípadoch aj viac) dopĺňajú grantové financovanie z EIC Akcelerátora o až 2,5 milióna eur. Doteraz v rámci programu Horizont Európa svoju dohodu o grante podpísalo 269 z 378 vybratých spoločností. EIC si teraz plní cieľ, ktorý jej stanovila rada EIC: podpísať dohody o grante s vybratými spoločnosťami do 4 – 5 mesiacov.

Súvislosti

Externý správca fondu, ktorým je spoločnosť Alter Domus Management Company S.A., je zodpovedný za prijímanie investičných rozhodnutí, a to v nadväznosti na prísny proces výberu na účely EIC Akcelerátora a na základe hĺbkovej analýzy, ktorú vykonala Európska investičná banka (EIB). Keď fond EIC investíciu schváli, EIB z pozície investičného poradcu usmerňuje prácu právnikov pri každej konkrétnej transakcii. Výsledkom je potom investičná dohoda, ktorú podpisuje fond EIC aj daná spoločnosť. Správca fondu sa riadi investičnými usmerneniami fondu EIC.

V roku 2023 Akcelerátor ponúka financovanie vo výške 1,13 miliardy eur. Granty pritom môžu dosiahnuť výšku 2,5 milióna eur a kapitálové investície od 500 000 až do 15 miliónov eur. Na budúce generácie technológií v oblastiach strategických pre Európu je vyčlenených 525 miliónov eur. Medzi tieto oblasti patrí: uskladňovanie energie, kvantové alebo polovodičové komponenty, odolné poľnohospodárstvo, biomarkery rakoviny, ako aj vesmírne technológie a služby.

Startupy a MSP môžu o financovanie z fondu EIC požiadať kedykoľvek pomocou platformy EIC. Žiadosť musí obsahovať propagačné video, prezentáciu a odpovede na stručný súbor otázok o ich inovácii a tíme. Odpoveď dostanú do štyroch týždňov. Ak sa dostanú do výberu, úplnú žiadosť môžu zaslať do jednej z pravidelných uzávierok: 22. marec, 7. jún, 4. október 2023.

Ďalšie informácie

Príjemcovia kapitálových investícií z fondu EIC

Fond EIC – prvé kapitálové investície

Investičné usmernenia EIC

EIC Akcelerátor – príležitosti financovania v roku 2023

Login