Eurobarometer: Európania vítajú podporu EÚ pre reformy v členských štátoch

Európania oceňujú, že EÚ poskytuje odborné znalosti a pomáha členským štátom pri koncipovaní a vykonávaní reforiem v širokej škále oblastí politiky. Ide o jeden z kľúčových záverov rýchleho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v apríli 2023 a v ktorom sa potvrdzuje význam a potreba podpory, ktorú ponúka Nástroj technickej podpory Komisie.

Pomocou Nástroja technickej podpory Komisia poskytuje na žiadosť vnútroštátnych orgánov technickú podporu pri realizácii reforiem v EÚ. Nástroj technickej podpory môže takisto pomôcť členským štátom pri koncipovaní, zmene, vykonávaní a revízii transformačných reforiem zahrnutých do ich plánov obnovy a odolnosti.

Ako môže EÚ pomôcť členským štátom?

V prieskume mali Európania odpovedať na otázku, v ktorých oblastiach môžu mať členské štáty najväčší prospech z podpory EÚ na koncipovanie a vykonávanie reforiem.  Odpovedali takto:

  • 42 % Európanov si myslí, že EÚ by mohla posilniť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi;
  • 42 % občanov potvrdilo významnú úlohu EÚ pri podpore členských štátov pri zvládaní kríz, ako sú pandémie, prírodné katastrofy alebo konflikty.
  • 34 % sa domnieva, že EÚ by mohla členským štátom poskytnúť poznatky a odborné znalosti pri koncipovaní a vykonávaní reforiem;
  • 34 % respondentov tvrdí, že EÚ by mohla poskytnúť finančnú podporu na reformy členských štátov;
  • 31 % si myslí, že EÚ by mohla pomôcť zlepšiť zručnosti a kompetencie vo verejnej správe členských štátov.

Európania chcú efektívnejšiu verejnú správu

Podľa prieskumu by verejná správa v členských štátoch mohla byť účinnejšia a efektívnejšia. Napríklad viac ako 45 % občanov si myslí, že verejná správa v ich krajine je zložitá, zaťažujúca a pomalá.

Európania sa domnievajú, že na zvýšenie dôvery vo verejnú správu v ich krajine by verejná správa mala byť menej byrokratická (52 %) a transparentnejšia (44 %), pokiaľ ide o rozhodnutia o verejných finančných prostriedkoch a ich využívaní. Približne tretina respondentov si myslí, že intenzívnejšia komunikácia a efektívnejšia interakcia s občanmi a kvalifikovanejší zamestnanci verejnej správy by pomohli zlepšiť dôveru vo verejnú správu.

Takmer polovica Európanov sa domnieva, že verejná správa by mala byť bližšie k ľuďom, využívať rôzne priame komunikačné kanály vrátane osobných interakcií a mala by poskytovať jasnejšie informácie o postupoch a službách. Európania tiež žiadali viac digitálnych služieb (31 %) a používateľsky ústretových služieb elektronickej verejnej správy (35 %).

Reformy sú najviac potrebné v sektore zdravotníctva a vzdelávania 

Európania si myslia, že reformy sú najviac potrebné v sektoroch verejného zdravotníctva (56 %) a vzdelávania (50 %). V 11 členských štátoch viac ako 60 % občanov naliehavo vyzýva na reformy verejného zdravotníctva.

Prieskum potvrdzuje, že Nástroj technickej podpory poskytuje cennú pomoc

Výsledok tohto prieskumu Eurobarometra potvrdzuje význam Nástroja technickej podpory. Nástroj technickej podpory skutočne reaguje na žiadosti členských štátov o podporu v súvislosti s potrebami reforiem, ktoré identifikovali. EÚ prostredníctvom neho poskytuje odborné znalosti a technickú podporu, umožňuje a uľahčuje výmeny informácií medzi krajinami a rozvíja kapacitu verejných správ. Všetko sú to činnosti, ktoré občania považujú za úlohu, ktorú má EÚ vykonávať.

K príprave alebo vykonávaniu plánov obnovy a odolnosti členských štátov vrátane reforiem na podporu budovania kapacít verejných správ prispieva, resp. prispeje viac ako 400 projektov podporených z Nástroja technickej podpory. Medzi nimi je viacero nových projektov vybraných na rok 2023.

Ďalšie kroky

Výsledky tohto prieskumu budú podkladom pri vykonávaní projektov reformy Nástroja technickej podpory. Napríklad v rámci hlavnej iniciatívy kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) sa už v roku 2023 podporí viac ako 300 štátnych zamestnancov z 18 členských štátov. Zámerom je sprostredkovať im osvedčené postupy v iných správnych orgánoch, odovzdávať zručnosti a budovať odborné znalosti. Ďalšie príležitosti na výmenu sa ponúknu v roku 2024.

Súvislosti

Rýchly prieskum Eurobarometra (526) sa uskutočnil od 3. apríla do 18. apríla 2023 prostredníctvom telefonických rozhovorov. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 25 631 respondentov z 27 členských štátov EÚ. Pri odpovediach na otázky boli respondenti požiadaní, aby vybrali najviac tri odpovede zo zoznamu.

Komisia 21. marca 2023 schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, koncipovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023.

Podporované projekty sú reakciou na potreby reforiem, ktoré vyjadrili členské štáty a ktoré sú zosúladené s prioritami EÚ v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev. Mnohé reformné projekty sú spojené aj s plánom REPowerEU a ich vykonávaním prostredníctvom kapitoly plánu REPowerEU v pláne obnovy a odolnosti.

Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nadväzuje na úspech svojho predchodcu, ktorým bol program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Od roku 2017 sa vo všetkých členských štátoch realizovalo s podporou Nástroja technickej podpory a programu na podporu štrukturálnych reforiem viac ako 1 500 projektov technickej podpory.

Ďalšie informácie

Správa Eurobarometra

Webové sídlo venované podpore reforiem

Nástroj technickej podpory

Prehľad reformných projektov členských štátov

Nástroj technickej podpory – ročný pracovný program 2023

Otázky a odpovede týkajúce sa Nástroja technickej podpory na rok 2023

Login