Vlky v Európe: Komisia vyzýva miestne orgány, aby v plnej miere využívali existujúce výnimky a zbierali údaje na preskúmanie stavu ochrany

Návrat vlka do regiónov EÚ, v ktorých už dlho chýba, vedie čoraz viac ku konfliktom s miestnymi poľnohospodárskymi a poľovníckymi komunitami, najmä tam, kde sa opatrenia na predchádzanie útokom na hospodárske zvieratá nevykonávajú vo veľkej miere.

Predsedníčka von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Koncentrácia vlkov v niektorých európskych regiónoch sa stala skutočným nebezpečenstvom pre hospodárske zvieratá a potenciálne aj pre ľudí. Vyzývam miestne a vnútroštátne orgány, aby v prípade potreby prijali opatrenia. Súčasné právne predpisy EÚ im to umožňujú.“

Komisia začína novú fázu svojej práce na riešení výziev súvisiacich s návratom vlkov.

Komisia vyzýva miestne komunity, vedcov a všetky zainteresované strany, aby do 22. septembra 2023 predložili aktuálne údaje o populácii vlkov a ich vplyvoch. Žiadame ich, aby použili túto e-mailovú adresu (aktívnu od tohto popoludnia): Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Na základe zhromaždených údajov Komisia rozhodne o návrhu na prípadnú úpravu stavu ochrany vlka v rámci EÚ a na aktualizáciu právneho rámca s cieľom zaviesť v prípade potreby ďalšiu flexibilitu vzhľadom na vývoj tohto druhu.

Tým sa doplnia súčasné možnosti miestnych a vnútroštátnych orgánov podľa právnych predpisov EÚ, aby mohli v prípade potreby konať, a značné finančné prostriedky EÚ poskytnuté na tieto opatrenia, ako sa podrobne uvádza v spoločnom liste, ktorý v novembri 2021 zaslali komisár Sinkevičius a komisár Wojciechowski všetkým ministrom poľnohospodárstva a životného prostredia EÚ. Niektoré opatrenia sa ukázali ako účinné pri predchádzaní rizikám predátorstva alebo pri ich výraznom znižovaní, ak sa riadne vykonávajú a sú prispôsobené osobitnému kontextu, v ktorom sa uplatňujú.

Preskúmanie vedeckých údajov o vlkoch v EÚ Komisiou tvorí neoddeliteľnú súčasť hĺbkovej analýzy, ktorú Komisia vykonáva v reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2022. V apríli 2023 začala Komisia zhromažďovať údaje od expertných skupín a kľúčových zainteresovaných strán, ako aj údaje nahlásené vnútroštátnymi orgánmi podľa existujúcich právnych predpisov EÚ a medzinárodných právnych predpisov. Tieto údaje však stále neposkytujú úplný obraz, ktorý by Komisii postačoval na navrhnutie ďalších opatrení, a Komisia aktuálne túto konzultáciu rozširuje.

Súvislosti

Komisia si uvedomuje, že návrat vlka do regiónov EÚ, v ktorých dlho chýba, môže viesť ku konfliktom s miestnymi poľnohospodárskymi a poľovníckymi komunitami, najmä tam, kde sa opatrenia na predchádzanie útokom na hospodárske zvieratá nevykonávajú vo veľkej miere.

Ako pôvodný druh je vlk neoddeliteľnou súčasťou európskeho prírodného dedičstva a zohráva dôležitú úlohu v jeho ekosystémoch. Podľa smernice o biotopoch má väčšina populácií vlka v Európe prísnu ochranu s možnosťou výnimky. Týmto režimom sa vykonávajú požiadavky podľa Medzinárodného Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ a členské štáty.

Platformy EÚ a regionálne platformy pre koexistenciu umožňujú zainteresovaným stranám podporovať spôsoby minimalizácie konfliktov medzi ľudskými záujmami a prítomnosťou veľkých mäsožravcov výmenou poznatkov a spoluprácou otvoreným, konštruktívnym a vzájomne úctivým spôsobom. Okrem toho podľa smernice o biotopoch sa členské štáty môžu za určitých podmienok odchýliť od zákazov prísneho režimu ochrany, a to aj s cieľom chrániť sociálno-ekonomické záujmy.

Viac informácií

Webová stránka o veľkých mäsožravcoch

 

Login