Podporujúca Európa: na ceste k modernej a efektívnej verejnej správe

Komisia prijala nové oznámenie o posilnení európskeho administratívneho priestoru[1] (ComPAct), v ktorom sa navrhujú konkrétne opatrenia na pomoc orgánom verejnej správy, aby napĺňali potreby ľudí a podnikov v celej Európe.

ComPAct je vôbec prvým komplexným súborom opatrení Komisie na podporu modernizácie vnútroštátnych správnych orgánov a na posilnenie ich cezhraničnej spolupráce tak, aby mohli riešiť spoločné výzvy spoločnými silami.

Efektívne vnútroštátne, regionálne a miestne orgány verejnej správy majú zásadný význam pre plnenie priorít EÚ a jednotlivých štátov v praxi, pre vykonávanie politík a reforiem, ktoré sú prospešné pre ľudí aj podniky, a pre nasmerovanie strategických investícií do zelenej a digitálnej transformácie. Sú dôležitým faktorom umožňujúcim väčšiu konkurencieschopnosť v celej EÚ.

Lepšie vykonávanie politík EÚ a vnútroštátnych politík a účinnejšia administratívna výkonnosť naplnia očakávania Európanov, pokiaľ ide o menšiu byrokraciu a väčšiu transparentnosť, a mohli by ľuďom a podnikom v EÚ ušetriť miliardy eur ročne.

V tomto oznámení sa takisto uznáva tlak, ktorému čelia orgány verejnej správy v dôsledku vonkajších otrasov, ťažkostí pri nábore a prilákaní talentov, ako aj pri budovaní odborných znalostí o čoraz zložitejších témach, ako je napríklad zelená a digitálna transformácia. Realizácia takéhoto náročného politického programu sa opiera o odolné a adaptabilné orgány verejnej správy na všetkých úrovniach členských štátov.

Navrhované kľúčové opatrenia

V reakcii na výzvy členských štátovEurópskeho parlamentu a Výboru regiónov na podporu spolupráce a politického dialógu a na zlepšenie kapacity a kvality orgánov verejnej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni navrhuje Komisia 25 opatrení s cieľom:

  • podporiť spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy s cieľom pripraviť ich na súčasné a budúce výzvy (pilier 1 – program v oblasti zručností pre verejnú správu). Napríklad kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) umožňuje mobilitu európskych štátnych zamestnancov naprieč členskými štátmi na účely výmeny poznatkov a osvedčených postupov,
  • posilniť kapacitu orgánov verejnej správy na ich digitálnu transformáciu (pilier 2 – kapacita pre európske digitálne desaťročie). ComPAct napríklad zvýši pripravenosť orgánov verejnej správy na začlenenie technológií umelej inteligencie do ich činností (napr. do auditu či verejného obstarávania), a to bezpečným a dôveryhodným spôsobom,
  • posilniť schopnosť orgánov verejnej správy podnecovať zelenú transformáciu a budovať odolnosť (pilier 3 – schopnosť byť na čele zelenej transformácie). ComPAct bude napríklad podporovať orgány verejnej správy pri posudzovaní a znižovaní ich organizačnej uhlíkovej stopy.

V oznámení sa okrem toho predkladá spoločný súbor všeobecných zásad[2] pre vysokovýkonné orgány verejnej správy.

Komisia bude vykonávať opatrenia predovšetkým prostredníctvom Nástroja technickej podpory (TSI) a iných dostupných finančných prostriedkov EÚ, ako je napríklad program Digitálna Európa, a bude spolupracovať so všetkými členskými štátmi a zainteresovanými stranami v snahe zabezpečiť ich čerpanie. Komisia podá správu o vykonávaní iniciatívy ComPAct podľa požiadaviek na podávanie správ v rámci Nástroja technickej podpory.

Členské štáty sa môžu zapojiť do iniciatívy ComPAct vlastným tempom a podľa vlastných potrieb a inštitucionálnej štruktúry. Predložené nástroje, metodiky, partnerská podpora a výmena osvedčených postupov pomôžu členským štátom učiť sa jeden od druhého, inovovať a zlepšovať efektívnosť ich verejnej správy.

Súvislosti

Orgány verejnej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni sú zodpovedné za zabezpečenie riadneho a udržateľného riadenia rozpočtu EÚ a štátnych rozpočtov. Majú zásadný význam pri navrhovaní a vykonávaní reforiem a investícií, a to aj v rámci národných plánov obnovy a odolnosti a stratégií regionálneho rozvoja.

Komisia 29. apríla 2021 prijala pracovný dokument útvarov Komisie na podporu orgánov verejnej správy v členských štátoch pri realizácii reforiem. Rozvádza sa v ňom význam orgánov verejnej správy pri plnení cieľov EÚ, ako aj skúsenosti Komisie, pokiaľ ide o pomoc pri posilňovaní ich spôsobilostí.

Dňa 17. decembra 2021 bola zriadená expertná skupina pre verejnú správu a riadenie. Táto expertná skupina je platformou pre dialóg medzi Komisiou a zástupcami z členských štátov, ktorej hlavným cieľom je identifikovať spoločné výzvy a navrhnúť inovatívne prístupy ako jednotná správa.

Ďalšie informácie:

Oznámenie o posilnení európskeho administratívneho priestoru (ComPAct)

ComPAct – Otázky a odpovede

Eurobarometer – Pochopenie názorov Európanov na potreby reforiem

Nástroj technickej podpory (TSI)

Generálne riaditeľstvo pre podporu štrukturálnych reforiem

Tvorba politík verejnej správy a riadenia

@ElisaFerreiraEC

Login