EÚ investuje viac ako 65 miliónov EUR do rozšírenia inovačných projektov v oblasti čistých technológií

Komisia vybrala 17 malých inovačných projektov v oblasti čistých technológií, ktoré získali viac ako 65 miliónov EUR na projektovú podporu v rámci Inovačného fondu EÚ. Tieto finančné prostriedky pomôžu spoločnostiam v Európe vrátane malých podnikov uviesť na trh prelomové technológie v energeticky náročných priemyselných odvetviach, v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj v oblasti uskladňovania energie. Vybrané projekty zahŕňajú širokú škálu odvetví s osobitným zameraním na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov a skla, keramiky a stavebných materiálov. Sú medzi nimi aj projekty v oblastiach uskladňovania energie, solárnej energie, obnoviteľných zdrojov energie, železa a ocele, rafinérií, chemických látok, cementu a vápna a vodíka.

Očakáva sa, že vybrané projekty zabránia vzniku viac ako 1,8 milióna ton emisií ekvivalentu CO2 počas prvých desiatich rokov ich prevádzky, čo prispeje k dekarbonizácii Európy a jej prechodu na čistú energiu. Vďaka týmto novým projektom Inovačný fond rozširuje svoj geografický dosah, a teda celkovo zahŕňa projekty v 24 krajinách, pričom lotyšské a maďarské projekty získali podporu po prvýkrát.

Vybrané projekty sú:

Energeticky náročné priemyselné odvetvia: 8 projektov, ktoré získali 32,6 milióna EUR z Inovačného fondu

3 projekty v oblasti skla, keramiky a stavebných materiálov v Taliansku;

1 projekt v odvetví rafinérií a 1 projekt v oblasti cementu a vápna v Španielsku;

1 projekt v oblasti vodíka v Chorvátsku;

1 projekt v oblasti železa a ocele a 1 v chemickom odvetví, oba v Taliansku.

Uskladňovanie energie: 2 projekty, ktoré získali 8,4 milióna EUR z Inovačného fondu

1 vo Francúzsku týkajúci sa inteligentnej siete s viacerými zdrojmi energie a 1 v Dánsku v oblasti uskladňovanie tepelnej energie.

Energia z obnoviteľných zdrojov: 7 projektov, ktoré získali 24,4 milióna EUR z Inovačného fondu

3 projekty v oblasti výroby komponentov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vo Francúzsku, v Maďarsku a Lotyšsku;

2 projekty v oblasti solárnej energie vo Francúzsku a v Grécku;

2 projekty v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov v námornom priemysle a v odvetví flexotlače – jeden v Holandsku a druhý na viacerých miestach: Švédsko, Fínsko a Nórsko.

Každý zo 17 projektov dostane granty z Inovačného fondu vo výške od 1,6 do 4,5 milióna EUR financované z príjmov vytvorených systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (EU ETS). Presné sumy grantu budú známe po ukončení procesu vypracovania dohody o grante. Tretinu prijímateľov tvoria malé a stredné podniky. Okrem 17 vybraných projektov sa zvažujú ďalšie štyri sľubné projekty na pomoc pri vypracúvaní projektov zo strany Európskej investičnej banky, ktorá môže poskytnúť individualizovanú podporu a pomôcť projektom dosiahnuť finančné uzavretie a začať s prevádzkou.

Celkovo bolo v rámci výzvy predložených 72 návrhov, z ktorých 48 bolo uznaných za oprávnené a prípustné. Oprávnené projekty boli predmetom ďalšieho hodnotenia nezávislými odborníkmi na základe piatich kritérií Inovačného fondu: stupeň inovácie, potenciál znížiť emisie skleníkových plynov, vyspelosť projektu, škálovateľnosť a nákladová efektívnosť.

Súvislosti

Cieľom Inovačného fondu je vytvoriť vďaka príjmom zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii, ktoré sa v rokoch 2020 až 2030 odhadujú na 40 miliárd EUR[1], finančné stimuly pre spoločnosti a verejné orgány, aby investovali do špičkových nízkouhlíkových technológií a podporili prechod Európy ku klimatickej neutralite. Z Inovačného fondu sa už prostredníctvom predchádzajúcich výziev na predkladanie návrhov poskytlo približne 6,5 miliardy EUR viac než 100 inovačným projektom.

Úspešné projekty z tejto tretej výzvy pre malé projekty teraz začnú s prípravami svojich individuálnych dohôd o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), ktorá je zodpovedná za vykonávanie fondu. Tieto grantové dohody by mali byť dokončené v druhom štvrťroku 2024. Následne bude môcť Komisia prijať príslušné rozhodnutia o udelení grantov a začať ich vyplácať. Išlo o poslednú výzvu na predkladanie návrhov malých projektov vymedzených ako projekty s celkovými investičnými nákladmi do 7,5 milióna EUR.

Komisia 23. novembra 2023 vyhlásila dve nové výzvy na predkladanie projektov. Prvá pilotná aukcia v rámci Európskej vodíkovej banky s rozpočtom 800 miliónov EUR pre predkladateľov projektov v EHP a ďalšia výzva s rozpočtom 4 miliardy EUR na emisne neutrálne technológie v rôznych odvetviach. Táto nová výzva zahŕňa malé projekty, ktoré sa však teraz vymedzujú ako projekty s celkovými investičnými nákladmi nižšími ako 20 miliónov EUR.

Ďalšie informácie

Opis vybraných malých projektov

Webová stránka Inovačného fondu

Prehľad portfólia projektov Inovačného fondu

Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (ETS)

Plníme prísľub Európskej zelenej dohody

Login