Európska iniciatíva občanov: Komisia sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu zameranú na zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry a dedičstva

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry, vzdelávania, jazyka a tradícií v krajinách EÚ“.

Organizátori iniciatívy naliehavo vyzývajú Komisiu, aby zintenzívnila svoje opatrenia na podporu integrácie ukrajinských utečencov v EÚ. Takisto ju vyzývajú, aby navrhla nové právne predpisy na zachovanie ukrajinskej kultúry, jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva, ako aj na vytvorenie celoeurópskej štruktúry integračných centier.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce Komisia prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Ďalší postup

Po zmienenej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou podnikne opatrenia alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 128 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 103 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

Ďalšie informácie

Zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry, vzdelávania, jazyka a tradícií v štátoch EÚ

Štatistika EIO

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

Mládež a šport: Európska komisia a ukrajinské ministerstvo mládeže a športu zintenzívnia spoluprácu

Podpredseda Európskej komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas sa v Kyjeve stretol s ukrajinským ministrom mládeže a športu Vadymom Guttsaitom. Zhodli sa na význame pokračujúcej úzkej spolupráce v oblasti mládeže a športu, ktorej význam je vo svetle nevyprovokovanej a neoprávnenej agresie Ruska voči Ukrajine a jej ničivého dosahu na životy miliónov mladých Ukrajincov a na odvetvie športu v krajine čoraz markantnejší. Dohodli sa tiež, že zintenzívnia spoločné politické úsilie na programe EÚ a Ukrajiny v oblasti mládeže a športu.

Toto sú konkrétne výsledky predmetného zasadnutia:

  • Komisia sa rozhodla otvoriť od roku 2024 akcie na rozvoj kapacít pre mládež a šport v rámci programu Erasmus+ aj krajinám Východného partnerstva. Ukrajinské zväzy sa tak budú môcť zapojiť do projektov medzinárodnej spolupráce s krajinami z programu Erasmus+ v oblasti mládeže a športu. Vďaka tomu budú môcť požiadať o podporu príslušných činností a politických opatrení v rámci projektov, ktoré presadzujú spoločné hodnoty, blaho jednotlivcov a rozvoj súdržnejších komunít.
  • V záujme užšej spolupráce v rámci programu Erasmus+ medzi športovými zväzmi z Ukrajiny a z členských štátoch EÚ by sa mohli organizovať každoročné webináre. Pilotný webinár už Európska komisia v spolupráci s ukrajinským ministerstvom mládeže a športu zorganizovala 7. apríla 2023.
  • Európsky zbor solidarity ponúka dobrovoľnícke aktivity mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú legálny pobyt v EÚ a v partnerských krajinách vrátane Ukrajiny. Program už dnes obsahuje projekty poskytujúce pomoc a poradenstvo tým, ktorých život ovplyvnila ruská vojna. Komisia sa rozhodla pokračovať v týchto dobrovoľníckych činnostiach aj v roku 2024.
  • V rámci regionálneho programu EU4Youth EÚ podporuje mladých ľudí, ako aj celé ukrajinské odvetvie mládeže v oblasti zamestnanosti a podnikania. V apríli 2023 bola spustená nová fáza tohto programu zameraná na angažovanosť a posilnenie postavenia mládeže.

Deje sa tak v kontexte návštevy podpredsedu Schinasa v Kyjeve, kde s ukrajinským ministerstvom školstva a vedy podpísal dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania.   

Súvislosti 

Európska únia a Ukrajina úzko spolupracujú v oblasti mládeže a športu už od podpisu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou 21. marca 2014.

Od začiatku ruskej agresie Európska komisia pomáha Ukrajine a posilňuje podporu a spoluprácu, a to aj prostredníctvom programu Erasmus+. Rozpočet na ročný pracovný program na rok 2023 sa zvýšil o 100 miliónov eur s úmyslom podporiť ľudí postihnutých vojnou s tým, že EÚ zabezpečí, aby boli mladým ľuďom, ale aj pracovníkom s mládežou a zamestnancom ukrajinských organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže, vzdelávania a odbornej prípravy ponúkané flexibilné príležitosti.

Informácie o právach a možnostiach podpory v EÚ pre mladých ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny sú k dispozícii online na Európskom portáli pre mládež.

V oblasti športu zaviedla Európska komisia v roku 2022 cenu „Šport za mier“ v rámci športových ocenení EÚ BeInclusive (začleňuj sa), ktoré sa udeľujú projektom používajúcim šport ako prostriedok na presadzovanie mieru a európskych hodnôt. V roku 2023 bola cena „Šport za mier“ udelená námestníkom Ministerstva mládeže a športu Ukrajiny Andrijom Chesnokovom mládežníckemu projektu Youth Line z Portugalska za európsku integráciu. Ide o projekt, ktorý pomáha ľuďom utekajúcim pred ruskou vojnou, začať nový život budovaním komunít a športovými aktivitami.

Čítať ďalej...

Ročný pracovný program Erasmus+ 2023: Komisia zvyšuje ročný rozpočet a zameriava sa na študentov a pracovníkov z Ukrajiny

Komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok bol revidovaný smerom nahor a nová celková suma predstavuje 4,43 miliardy eur. Ide o najvyšší ročný finančný balík, aký program Erasmus+ za svojej existencie dosiahol.

Zvýšený rozpočet celkovo posilní priority programu Erasmus+ týkajúce sa začlenenia, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Revidovaný pracovný program zahŕňa prostriedky vo výške 100 miliónov eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na podporu projektov, ktoré propagujú vzdelávacie činnosti a uľahčujú integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do ich nového vzdelávacieho prostredia, ako aj na činnosti na podporu organizácií, študentov a pracovníkov na Ukrajine. Vďaka predpokladaným finančným prostriedkom sa posilnia aktivity, ktoré sa začali realizovať pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, prostredníctvom dodatočnej podpory pre organizácie prijímajúce pomoc z programu Erasmus+. Financované aktivity môžu zahŕňať kurzy jazykovej a kultúrnej integrácie, nástroje na učenie sa jazykov určené pedagógom alebo študentom, či štipendiá alebo všeobecnú finančnú podporu vo všetkých sektoroch programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ sa posilnil najmä zvýšením rozpočtu o 31 miliónov eur, ktoré sa použijú na podporu projektov mobility a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v rámci podpory projektov medzinárodnej spolupráce. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie podporí aj projekt štrukturálnej reformy zameraný na vytvorenie otvoreného digitálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré by študentom zapísaným na ukrajinských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania ponúklo kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, a to najmä tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, alebo vnútorne vysídleným študentom. Na základe spolupráce medzi ukrajinskými univerzitami a inými európskymi univerzitami by sa poskytli aj príležitosti na vzdelávanie pre širšiu ukrajinskú komunitu v zahraničí. 

V roku 2023 bude program Erasmus+ v nadväznosti na Európsky rok mládeže 2022 naďalej zabezpečovať, aby mládež v Európskej únii i za jej hranicami mohla vyjadriť svoj názor. Na tento účel sa zvýši počet aktivít financovaných z jeho zdrojov, ktoré budú zamerané na mladých ľudí. Zároveň budú činnosti podporované v rámci programu Erasmus+ naďalej pomáhať pri napĺňaní záväzku EÚ týkajúcom sa zvyšovania zručností a rekvalifikácie, a tak významne prispejú k Európskemu roku zručností 2023.

Na základe otvorených výziev na predkladanie projektových žiadostí môže o financovanie požiadať každý verejný či súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pomoc pritom môžu poskytnúť národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

V rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov prebieha v rámci programu Erasmus+ niekoľko kôl žiadostí. Ďalšie kolo, ktoré bude zamerané na partnerstvá v oblasti spolupráce a v ktorom dodatočnou prioritou budú študenti, pedagógovia a pracovníci z Ukrajiny, sa otvorí 22. marca 2023.

Súvislosti

Program Erasmus+ vznikol pred viac ako 35 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo vyše13 miliónov ľudí. V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac účastníkov a nápadov v Európe i za jej hranicami.

Celý program Erasmus+ sa zameriava na štyri kľúčové priority: začlenenie a rozmanitosť, digitálna transformácia, životné prostredie a boj proti zmene klímy a účasť na demokratickom živote. Stredobodom programu Erasmus+ sú organizácie a účastníci s nedostatkom príležitostí. Program teda naďalej podporuje mechanizmy začleňovania účastníkov a vyčleňuje osobitné zdroje na odstraňovanie prekážok ich účasti.

Ďalšie informácie

Ročný pracovný program na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov Erasmus+ na rok 2023

Sprievodca programom Erasmus+ na rok 2023

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login