Ročný pracovný program Erasmus+ 2023: Komisia zvyšuje ročný rozpočet a zameriava sa na študentov a pracovníkov z Ukrajiny

Komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok bol revidovaný smerom nahor a nová celková suma predstavuje 4,43 miliardy eur. Ide o najvyšší ročný finančný balík, aký program Erasmus+ za svojej existencie dosiahol.

Zvýšený rozpočet celkovo posilní priority programu Erasmus+ týkajúce sa začlenenia, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Revidovaný pracovný program zahŕňa prostriedky vo výške 100 miliónov eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na podporu projektov, ktoré propagujú vzdelávacie činnosti a uľahčujú integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do ich nového vzdelávacieho prostredia, ako aj na činnosti na podporu organizácií, študentov a pracovníkov na Ukrajine. Vďaka predpokladaným finančným prostriedkom sa posilnia aktivity, ktoré sa začali realizovať pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, prostredníctvom dodatočnej podpory pre organizácie prijímajúce pomoc z programu Erasmus+. Financované aktivity môžu zahŕňať kurzy jazykovej a kultúrnej integrácie, nástroje na učenie sa jazykov určené pedagógom alebo študentom, či štipendiá alebo všeobecnú finančnú podporu vo všetkých sektoroch programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ sa posilnil najmä zvýšením rozpočtu o 31 miliónov eur, ktoré sa použijú na podporu projektov mobility a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v rámci podpory projektov medzinárodnej spolupráce. V roku 2023 sa v rámci tejto akcie podporí aj projekt štrukturálnej reformy zameraný na vytvorenie otvoreného digitálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré by študentom zapísaným na ukrajinských inštitúciách vysokoškolského vzdelávania ponúklo kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, a to najmä tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, alebo vnútorne vysídleným študentom. Na základe spolupráce medzi ukrajinskými univerzitami a inými európskymi univerzitami by sa poskytli aj príležitosti na vzdelávanie pre širšiu ukrajinskú komunitu v zahraničí. 

V roku 2023 bude program Erasmus+ v nadväznosti na Európsky rok mládeže 2022 naďalej zabezpečovať, aby mládež v Európskej únii i za jej hranicami mohla vyjadriť svoj názor. Na tento účel sa zvýši počet aktivít financovaných z jeho zdrojov, ktoré budú zamerané na mladých ľudí. Zároveň budú činnosti podporované v rámci programu Erasmus+ naďalej pomáhať pri napĺňaní záväzku EÚ týkajúcom sa zvyšovania zručností a rekvalifikácie, a tak významne prispejú k Európskemu roku zručností 2023.

Na základe otvorených výziev na predkladanie projektových žiadostí môže o financovanie požiadať každý verejný či súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Pomoc pritom môžu poskytnúť národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu, ako aj Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

V rámci všeobecnej výzvy na predkladanie návrhov prebieha v rámci programu Erasmus+ niekoľko kôl žiadostí. Ďalšie kolo, ktoré bude zamerané na partnerstvá v oblasti spolupráce a v ktorom dodatočnou prioritou budú študenti, pedagógovia a pracovníci z Ukrajiny, sa otvorí 22. marca 2023.

Súvislosti

Program Erasmus+ vznikol pred viac ako 35 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo vyše13 miliónov ľudí. V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ celkovým rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac účastníkov a nápadov v Európe i za jej hranicami.

Celý program Erasmus+ sa zameriava na štyri kľúčové priority: začlenenie a rozmanitosť, digitálna transformácia, životné prostredie a boj proti zmene klímy a účasť na demokratickom živote. Stredobodom programu Erasmus+ sú organizácie a účastníci s nedostatkom príležitostí. Program teda naďalej podporuje mechanizmy začleňovania účastníkov a vyčleňuje osobitné zdroje na odstraňovanie prekážok ich účasti.

Ďalšie informácie

Ročný pracovný program na rok 2023

Výzva na predkladanie návrhov Erasmus+ na rok 2023

Sprievodca programom Erasmus+ na rok 2023

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Čítať ďalej...

O krok bližšie k dohode o roamingu za domáce ceny s Ukrajinou

Ukrajina je o krok bližšie k priestoru bezplatného roamingu EÚ, keďže Komisia navrhla zahrnúť roaming do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Po zavedení opatrenia už ukrajinskí návštevníci nebudú platiť žiadne príplatky pri používaní svojich mobilných telefónov, keď sa pohybujú v EÚ. Cestovatelia z Únie zas budú mať rovnakú výhodu, keď navštívia Ukrajinu.

Začlenenie Ukrajiny do priestoru bezplatného roamingu EÚ je jedným z kľúčových opatrení revidovaného prioritného akčného plánu. Ide o plán na úplné vykonávanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou a na ďalšiu integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ. Je to vôbec prvýkrát, čo sa režim vnútorného trhu EÚ rozširuje na Ukrajinu.

Predmetný krok nadväzuje na prejav o stave Únie z roku 2022, v ktorom predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová avizovala začlenenie Ukrajiny do priestoru bezplatného roamingu. Nadväzuje aj na spoluprácu Komisie s úniovými a ukrajinskými operátormi, ktorej cieľom bolo zaviesť dobrovoľné opatrenia umožňujúce cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Práve tieto opatrenia sa teraz rozširujú.

Ďalšie kroky

Návrh bude teraz posudzovať Rada Európskej únie. Po dohode v Rade bude potrebné spoločné rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Ukrajina, ktorým si obe strany vzájomne priznajú režim vnútorného trhu pre roaming.

To, kedy sa podarí začleniť Ukrajinu do vnútorného trhu EÚ s roamingovými službami, bude závisieť od tempa aproximácie a zavedenia príslušných právnych predpisov EÚ na Ukrajine.

Súvislosti

Telekomunikační operátori v EÚ a na Ukrajine v súčasnosti ponúkajú na báze dobrovoľnosti cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Približne 4 milióny utečencov, ktorí sa do EÚ uchýlili pred vojnou, tak môžu využívať výhodné pripojenie. Tieto dobrovoľné opatrenia boli nedávno predĺžené o šesť mesiacov, pričom po novom zahŕňajú aj volania na pevné linky na Ukrajine a aj nové typy operátorov.

Dohodu o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou podpísali strany 21. marca, resp. 27. júna 2014. Prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode sa predbežne vykonáva od 1. januára 2016. Dohoda o pridružení nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

S cieľom naštartovať proces implementácie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode sa stanovil prioritný akčný plán na roky 2021 – 2022. Keď Európska rada 23. júna 2022 udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny, znamenalo to pre EÚ a Ukrajinu novú etapu vzájomných vzťahov. Na zasadnutí Výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina v zložení pre otázky obchodu, ktoré sa konalo 25. a 26. októbra 2022, sa obe strany dohodli, že zrevidujú a rozšíria prioritný akčný plán, aby zohľadňoval tieto nové priority na roky 2023 a 2024.

Predložený návrh je návrhom rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, pokiaľ ide o zmenu dodatku XVII-3 (Pravidlá uplatniteľné na telekomunikačné služby) k dohode o pridružení.

Ďalšie informácie

Návrh Komisie na začlenenie roamingu do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ – Ukrajina: Držíme spolu

Revidovaný prioritný akčný plán na roky 2023 – 2024 pre vykonávanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou

Revidovaný prioritný akčný plán – infografika

Viac o roamingu v EÚ

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou

Čítať ďalej...

EÚ a Ukrajina podpísali 100-miliónovú pomoc na obnovu vojnou poškodených škôl

Európska komisia a ukrajinská vláda presne tri mesiace po vyhlásení predsedníčky von der Leyenovej v prejave o stave Únie v roku 2022 podpísali 100-miliónový balík na rekonštrukciu a obnovu školských zariadení, ktoré boli poškodené počas celoplošnej vojny Ruska proti Ukrajine. Táto podpora sa dostane na Ukrajinu prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ a čiastočne aj ako rozpočtová podpora pre ukrajinskú vládu.

Európska komisia vyčlenila približne 14 miliónov eur z aktuálnej zákazky s poľskou rozvojovou bankou „Bank Gospodarstwa Krajowego“ na nákup školských autobusov a bezpečnú prepravu ukrajinských detí do školy. Komisia zároveň vyhlásila celoúnijnú kampaň solidarity s cieľom získať cez mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany do daru školské autobusy pre Ukrajinu. Z EÚ a jej členských štátov je už pripravených na odovzdanie celkovo asi 240 autobusov. A prídu ďalšie.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Rusko sa cielenými útokmi na civilnú infraštruktúru, najmä teraz, v krutej zime, dopúšťa úkladného zločinu proti miliónom nevinných ľudí. Zároveň hrubým spôsobom porušuje medzinárodné právo. Hlavnou prioritou EÚ je čo najskôr vrátiť ukrajinské deti do školských lavíc. Dnes plníme sľub, že podporíme obnovu brutálnou vojnou poškodených a zničených škôl. A do začiatku roka 2023 zabezpečíme pre ukrajinské deti autobusy, aby sa mohli dostať do školy za čo najlepších podmienok. Budúcnosť Ukrajiny sa začína jej deťmi v školách.

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenska povedala: „Som vďačná Európskej komisii a zvlášť jej predsedníčke Ursule von der Leyenovej za podporu obnovy ukrajinských škôl.  Dnes má možnosť pravidelne chodiť do školy menej ako tretina ukrajinských deti.  Ostatné musia zvládať online alebo hybridné vyučovanie. Pri neustálom bombardovaní a výpadkoch elektriny to je čoraz náročnejšie.  Pre moju nadáciu je obnova vyučovacieho procesu prioritou. Dnešným vzdelávaním našich detí prispievame k spoločnej európskej budúcnosti.

Balík pomoci vo výške 100 miliónov eur zahŕňa:

  • 34 miliónov eur na humanitárnu pomoc, z čoho sa 20 miliónov eur poskytne prostredníctvom Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS) a 14 miliónov eur prostredníctvom Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP). Táto podpora sa zameria na ľahké a stredne náročné opravy, napr. okien, striech, dverí, sanitárnych a vykurovacích zariadení, ako aj na vybavenie do tried vo vzdelávacích priestoroch aj v protibombových úkrytoch. 
  •  66 miliónov eur sa má poskytnúť priamo ako rozpočtová podpora ukrajinskej vláde.

Komisia bude spolupracovať s ukrajinskou vládou a nadáciou Oleny Zelenskej. Komisia očakáva, že rozpočtovú podporu vo výške 66 miliónov eur vyplatí v najbližších týždňoch. UNOPS a UNDP začali inventúru škôd priamo v zariadeniach, ktoré potrebujú obnovu. Väčšina vzdelávacích zariadení, ktoré dostanú podporu z tohto grantu, sa stihne opraviť od decembra 2022 do septembra 2023, teda včas do začiatku nového školského roka.

Vďaka grantu EÚ vo výške 14 miliónov eur sa o nákup školských autobusov na mieste postará Bank Gospodarstwa Krajowego s partnerským Fondom solidarity Poľska začiatkom roka 2023.

Súvislosti

Ruské útoky doteraz poškodili alebo zničili viac ako 2 800 vzdelávacích inštitúcií, čím zasiahli do života 5,7 milióna školopovinných detí. Mnohé už jednoducho nemajú triedu. S obmedzeným zásobovaním elektrinou a prístupom k vhodnému IT vybaveniu online vyučovanie nie vždy funguje. Zabezpečenie kontinuity vzdelávania cez obnovu školských budov a poskytnutie školských autobusov sa stalo najvyššou prioritou EÚ. Komisia konala veľmi rýchlo, aby získala finančné prostriedky, vďaka ktorým by sa mohli tieto deti čo najskôr a za čo najlepších podmienok vrátiť k prezenčnému vzdelávaniu.

Podpora vzdelávania v núdzových situáciách

EÚ poskytuje Ukrajine od začiatku vojny humanitárnu pomoc na núdzové vzdelávanie. Cieľom tejto pomoci je podporiť prístup k bezpečnému a kvalitnému vzdelávaniu detí v kríze prevenciou a minimalizovaním jeho narušení. Prostredníctvom našich humanitárnych partnerov poskytujeme potrebné materiály, zásoby a budujeme učiteľské kapacity, pričom deťom a pedagogickým pracovníkom ponúkame psychosociálnu podporu a informácie dôležité na prežitie. Cez humanitárnu pomoc EÚ sa podporuje aj obnova ľahko a stredne ťažko zasiahnutých vzdelávacích zariadení a zriaďovanie centier digitálneho vzdelávania. EÚ svojimi krízovými opatreniami podporuje využívanie ukrajinskej vládnej „online platformy všetkých ukrajinských škôl“ ukrajinskými deťmi, ako aj bezpečné fyzické vzdelávacie priestory a materiály pre deti.  

Podpora Ukrajiny v oblasti vzdelávania

Európska komisia mobilizuje svoje nástroje na podporu vzdelávacích systémov členských štátov EÚ, ktoré prijímajú ľudí na úteku z Ukrajiny. Komisia zároveň podporuje vysídlených študentov a zamestnancovi, ako aj tých, čo ostali na Ukrajine. Sústreďuje sa pritom na poskytovanie informácií, koordináciu činností jednotlivých štátov, využívanie súčasných európskych nástrojov financovania na bezprostredné potreby a nových nástrojov financovania a politík na strednodobú podporu. Komisia takisto zriadila skupinu EÚ pre solidaritu v oblasti vzdelávania pre Ukrajinu s cieľom podporiť krajiny, ktoré prijímajú ukrajinské školopovinné deti. Skupina v členských štátoch zhromažďuje dostupné odborné kapacity a zároveň nástrojmi a mechanizmami usmerňuje ich činnosť.

Súčasťou vzdelávania a odbornej prípravy určenej vysídleným rodičom, žiakom, školám a učiteľom, ako aj tým, ktorí sa chcú podieľať na solidárnom úsilí v členských štátoch EÚ, sú odkazy na online vzdelávacie zdroje v ukrajinčine, poradenstvo o integrácii vysídlených detí do vnútroštátnych vzdelávacích systémov, výučbe a jazykovej podpore, zrýchlených postupoch integrácie učiteľov, ktorí utiekli z Ukrajiny, do vnútroštátnych vzdelávacích systémov a usmernenia o psychosociálnej podpore.  

Na podporu študentov a zamestnancov z Ukrajiny umožnila Komisia flexibilitu programu Erasmus+ na rok 2022. Vo výzvach programu Erasmus+ na rok 2023, ktoré boli vyhlásené v novembri 2022, budú naďalej pre študentov, zamestnancov a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z Ukrajiny otvorené medzinárodné akcie programu Erasmus+, a to najmä medzinárodná kreditová mobilita, projekty budovania kapacít a spoločné magisterské programy Erasmus Mundus. Okrem toho bola vyhlásená osobitná súťažná výzva vo výške 5 miliónov eur na podporu vývoja otvoreného digitálneho vzdelávacieho prostredia pre Ukrajinu.

Ďalšie informácie

Európska únia a Ukrajina – prehľad

Prehľad – Utečenci z Ukrajiny: Podpora školopovinných detí a učiteľov        

Portál európskeho vzdelávacieho priestoru

Webové sídlo delegácie EÚ na Ukrajine

Humanitárna pomoc EÚ na Ukrajine

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login