Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje cieľ nulových emisií do roku 2030 pre nové mestské autobusy a 90 % zníženie emisií do roku 2040 pre nové nákladné vozidlá

Európska komisia navrhla nové ambiciózne ciele v oblasti emisií CO2 od roku 2030 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. Uvedené ciele pomôžu znížiť emisie CO2 v odvetví dopravy – na nákladné automobily, mestské autobusy a diaľkové autobusy pripadá viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy. Vďaka uvedeným prísnejším emisným normám by mohol tento segment odvetvia cestnej dopravy prispieť k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k cieľom EÚ v oblasti klímy a nulového znečistenia.

Komisia navrhuje postupné zavádzanie prísnejších emisných noriem CO2 oproti roku 2019 pre takmer všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s certifikovanými emisiami CO2, a to konkrétne:

  • 45 % zníženie emisií od roku 2030;
  • 65 % zníženie emisií od roku 2035;
  • 90 % zníženie emisií od roku 2040.

Komisia s cieľom stimulovať rýchlejšie zavádzanie autobusov s nulovými emisiami v mestách takisto navrhuje, aby mali do roku 2030 všetky nové mestské autobusy nulové emisie.

V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU bude mať tento návrh pozitívny vplyv aj na energetickú transformáciu, a to vďaka zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách a zvýšeniu úspor energie a energetickej účinnosti v odvetví dopravy EÚ. Vďaka zníženiu nákladov na pohonné hmoty a celkových nákladov na obstaranie a prevádzku z toho budú mať úžitok aj európski prevádzkovatelia dopravy a jej používatelia a okrem toho sa návrhom zabezpečí, že sa budú vo väčšom rozsahu využívať energeticky účinnejšie vozidlá. Návrh okrem toho prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia najmä v mestách, ako aj zdravia Európanov.

Okrem toho ide o kľúčový sektor, pokiaľ ide o podporu európskeho odvetvia čistých technológií a posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti. EÚ má vedúce postavenie na trhu v oblasti výroby nákladných automobilov a autobusov a spoločný právny rámec pomáha túto pozíciu zabezpečiť do budúcnosti. Revidované normy predovšetkým poskytujú jasný a dlhodobý signál na nasmerovanie investícií priemyslu EÚ do inovačných technológií s nulovými emisiami a zavádzania infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc.

Súvislosti

Emisie v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel sa od roku 2014 (s výnimkou roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19) medziročne zvyšujú. Emisie sa rýchlo zvyšujú najmä v odvetví nákladnej dopravy Je to najmä v dôsledku rastúceho dopytu po cestnej doprave, ktorý by sa mal podľa očakávaní v budúcnosti ďalej zvyšovať. V roku 2019 boli emisie z nákladnej dopravy o 44 % vyššie ako emisie z odvetvia leteckej dopravy a o 37 % vyššie ako emisie z námornej dopravy.

Prevažná väčšina ťažkých úžitkových vozidiel vo vozovom parku EÚ (99 %) v súčasnosti používa spaľovacie motory, ktoré sú prevažne poháňané dovážanými fosílnymi palivami, ako je napríklad nafta. To zvyšuje energetickú závislosť EÚ a súčasnú volatilitu trhu s energiou.

Súčasné emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá pochádzajú z roku 2019, ale už nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy. Existujúce právne predpisy neposkytujú dostatočne jasný a dlhodobý signál pre investorov ani nezodpovedajú novej realite energetického sektora a rýchlemu vývoju v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel na globálnej úrovni. Navrhované nové normy CO2 sú v súlade s vyššími ambíciami EÚ v oblasti klímy, balíkom návrhov Fit for 55 a Parížskou dohodou.

V záujme podpory tohto návrhu treba nasmerovať investície do vozidiel s nulovými emisiami a nabíjacej a čerpacej infraštruktúry; Komisia už navrhla nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá, aby sa vybudovala potrebná nabíjacia infraštruktúra, a tak sa podporila ekologická transformácia v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel. Komisia predovšetkým navrhla, aby sa na hlavných diaľniciach v pravidelných rozstupoch nainštalovali nabíjacie body a čerpacie miesta, a síce každých 60 km na nabíjanie elektrických vozidiel a každých 150 km na čerpanie vodíka. Komisia intenzívne spolupracuje so spoluzákonodarcami s cieľom dokončiť rokovania o týchto návrhoch.

Ďalšie informácie

Návrh

Prílohy k návrhu

Posúdenie vplyvu návrhu

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Webová stránka o ťažkých úžitkových vozidlách

Login