Komisia predkladá nové iniciatívy, ktorými kladie základy pre transformáciu odvetvia pripojiteľnosti v EÚ

Komisia predstavila súbor opatrení, ktorých cieľom je sprístupniť do roku 2030 gigabitové pripojenie všetkým občanom a podnikom v celej EÚ v súlade s cieľmi Európskeho digitálneho desaťročia a umožniť transformáciu odvetvia pripojiteľnosti v EÚ.

Komisia podnikla v oblasti pripojiteľnosti konkrétne tieto kroky:

  • V prvom rade prijala návrh aktu o gigabitovej infraštruktúre. V tomto nariadení sa stanovia nové pravidlá umožňujúce rýchlejšie, lacnejšie a účinnejšie zavádzanie gigabitových sietí v celej EÚ.
  • Uverejnila takisto návrh odporúčania o gigabitovom pripojení s cieľom poskytnúť národným regulačným orgánom usmernenia týkajúce sa podmienok prístupu k telekomunikačným sieťam operátorov s významným vplyvom na trhu. Účelom tohoto odporúčania je motivovať operátorov k rýchlejšiemu upúšťaniu od starších technológií a urýchlenému zavádzaniu gigabitových sietí.
  • Zároveň začala prieskumnú konzultáciu o budúcnosti odvetvia pripojiteľnosti a jeho infraštruktúry s cieľom zhromaždiť názory na to, aký vplyv môže mať narastajúci dopyt po pripojiteľnosti a technologický pokrok na budúci vývoj a potreby v tomto odvetví.

Akt o gigabitovej infraštruktúre

Vzhľadom na čoraz rozšírenejšie využívanie pokročilých digitálnych technológií je naliehavo potrebná väčšia šírka pásma s vyššími rýchlosťami. To občanom, podnikom a kľúčovým verejným sektorom umožní využívať inteligentnejšie, pružnejšie a inovatívnejšie služby založené na vývoji a využívaní technológií, ako sú cloud, umelá inteligencia (UI), dátové priestory, virtuálna realita a metaverzum, a uplatňovať si pri ich využívaní digitálne práva. V tejto súvislosti je akt o gigabitovej infraštruktúre reakciou na rastúci dopyt po rýchlejšom a spoľahlivejšom pripojení, ktoré umožňuje prenos veľkého objemu dát. Nahradí smernicu o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie (2014).

Cieľom aktu o gigabitovej infraštruktúre je vyriešiť problém pomalého a nákladného zavádzania základnej fyzickej infraštruktúry potrebnej pre pokročilé gigabitové siete. To obmedzí byrokraciu, náklady a administratívne zaťaženie spojené so zavádzaním gigabitových sietí. Tým sa okrem iného zjednodušia a digitalizujú postupy udeľovania povolení. Vďaka tomuto novému nariadeniu sa takisto zlepší koordinácia stavebných prác medzi prevádzkovateľmi sietí pri zavádzaní základnej fyzickej infraštruktúry, ako sú káblovody a stožiare, a zabezpečí sa, aby k nej mali prístup príslušní aktéri. Takéto práce predstavujú až 70 % nákladov na zavedenie siete. Zároveň musia byť všetky nové alebo výrazne renovované budovy (s výnimkou odôvodnených prípadov) byť vybavené optickými vláknami, aby občania mali prístup k najrýchlejšiemu pripojeniu. Tieto nové pravidlá umožnia prevádzkovateľom rýchlo zavádzať siete prostredníctvom zjednodušených, digitalizovaných a menej nákladných postupov.

Návrh nariadenia teraz preskúma Európsky parlament a Rada. Po prijatí návrhu Komisie spoluzákonodarcami budú nové pravidlá priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Návrh odporúčania o gigabitovom pripojení sa zameriava na poskytovanie usmernení národným regulačným orgánom v súvislosti s podmienkami prístupu k sieťam operátorov, ktorí majú významný vplyv na trhu. Cieľom návrhu odporúčania je zabezpečiť, aby všetci operátori mali v prípade potreby prístup k takejto existujúcej sieťovej infraštruktúre. Týmto spôsobom možno zabezpečiť vhodné regulačné prostredie, motivovať k upúšťaniu od starších technológií bez zbytočného odkladu, t. j. do dvoch až troch rokov, podporiť rýchle zavádzanie gigabitových sietí, napríklad podporou flexibility pri stanovovaní cien za prístup k regulovaným sieťam, a zároveň umožniť udržateľnú hospodársku súťaž. Tieto opatrenia okrem toho umožnia spotrebiteľom využívať výhody jednotného trhu s elektronickými komunikáciami v Európe vo forme lepších služieb poskytovaných prostredníctvom kvalitných sietí za dostupné ceny.

Návrh odporúčania bol zaslaný Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) na dvojmesačnú konzultáciu. Komisia zohľadní stanovisko orgánu BEREC a následne prijme konečné odporúčanie. Odporúčaním o gigabitovom pripojení sa nahradia odporúčania o prístupe, konkrétne odporúčanie o prístupe k sieťam novej generácie (2010) a odporúčanie o nediskriminácii a metodikách výpočtu nákladov (2013).

Konzultácia o budúcnosti telekomunikačného odvetvia

Komisia začala rozsiahlu prieskumnú konzultáciu o budúcnosti odvetvia pripojiteľnosti a jeho infraštruktúry. Cieľom je zhromaždiť názory na meniace sa technologické a trhové prostredie a na to, aký vplyv to môže mať na odvetvie elektronických komunikácií.

V konzultácii by sa mali predovšetkým identifikovať typy infraštruktúry, ktoré Európa potrebuje na to, aby mohla držať krok s vývojom v oblasti transformačných technológií a úspešne realizovať svoju digitálnu transformáciu v nadchádzajúcich rokoch. Jej účelom je aj získať názory zainteresovaných strán na to, ako zabezpečiť včasnú mobilizáciu investícií potrebných na zavedenie takejto infraštruktúry v celej Únii. V tejto súvislosti je prieskumná konzultácia súčasťou otvoreného dialógu so všetkými zainteresovanými stranami o tom, či a do akej miery by mali všetci aktéri, ktorí majú z digitálnej transformácie prospech, spravodlivo prispievať k investíciám do infraštruktúry pripojiteľnosti. Ide o zložitú otázku, ktorá si pred rozhodnutím o potrebe ďalších opatrení vyžaduje komplexnú analýzu základných faktov a údajov. Komisia je pevne odhodlaná chrániť neutrálny a otvorený internet.

Konzultácia sa v neposlednom rade zaoberá otázkou, ako zabezpečiť cenovú dostupnosť pripojiteľnosti pre spotrebiteľov a ako napredovať smerom k integrovanejšiemu jednotnému trhu pre odvetvie pripojiteľnosti.

Všetky zainteresované organizácie a občania majú 12 týždňov na to, aby dotazník vyplnili. Príspevky možno zasielať do 19. mája 2023. Komisia bude o výsledkoch konzultácie informovať a na ich základe zváži najvhodnejšie opatrenia pre budúcnosť odvetvia elektronických komunikácií.

Súvislosti

EÚ prijíma opatrenia na zlepšenie pripojiteľnosti v mnohých oblastiach, čo prináša významné sociálno-ekonomické výhody a stimuluje zamestnanosť a rast, ako aj vývoj inovačných produktov, služieb a aplikácií pre občanov a podniky v celej EÚ. V tejto súvislosti zrušila roamingové poplatky v celej EÚ a spustila iniciatívu WiFi4EU, z ktorej sa financovalo zavádzanie bezplatných hotspotov WiFi v miestnych komunitách.

EÚ okrem toho poskytuje finančné prostriedky, vypracúva technické usmernenia a združuje odborníkov, aby podporila verejnú správu a podniky, ktoré sa usilujú o zlepšenie sieťového pokrytia a zavedenie sietí 5G v celej Európe. Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete.  Spustila významnú výskumnú iniciatívu zameranú na rozvoj sietí 6G, tzv. spoločný podnik pre inteligentné siete a služby, ktorej cieľom je vytýčiť stratégiu a určiť nástroje na rozvoj technologických kapacít pre systémy 6G.

Ambíciou digitálneho desaťročia je, aby mali do roku 2030 všetky európske domácnosti prístup ku gigabitovým sieťam a aby boli všetky obývané oblasti pokryté sieťami s výkonnosťou aspoň 5G.

Regulačný rámec EÚ na podporu investícií pre telekomunikačné trhy je vymedzený najmä európskom kódexe elektronických komunikáciíodporúčaní o relevantných trhoch z roku 2020 a súbore nástrojov v oblasti pripojiteľnosti.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Komisia predkladá nové iniciatívy, ktorými kladie základy pre transformáciu odvetvia pripojiteľnosti v EÚ

Prehľad: Gigabitové pripojenie  

Akt o gigabitovej infraštruktúre

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Konzultácia

Gigabitové pripojenie

Login