O krok bližšie k dohode o roamingu za domáce ceny s Ukrajinou

Ukrajina je o krok bližšie k priestoru bezplatného roamingu EÚ, keďže Komisia navrhla zahrnúť roaming do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. Po zavedení opatrenia už ukrajinskí návštevníci nebudú platiť žiadne príplatky pri používaní svojich mobilných telefónov, keď sa pohybujú v EÚ. Cestovatelia z Únie zas budú mať rovnakú výhodu, keď navštívia Ukrajinu.

Začlenenie Ukrajiny do priestoru bezplatného roamingu EÚ je jedným z kľúčových opatrení revidovaného prioritného akčného plánu. Ide o plán na úplné vykonávanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou a na ďalšiu integráciu Ukrajiny do jednotného trhu EÚ. Je to vôbec prvýkrát, čo sa režim vnútorného trhu EÚ rozširuje na Ukrajinu.

Predmetný krok nadväzuje na prejav o stave Únie z roku 2022, v ktorom predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová avizovala začlenenie Ukrajiny do priestoru bezplatného roamingu. Nadväzuje aj na spoluprácu Komisie s úniovými a ukrajinskými operátormi, ktorej cieľom bolo zaviesť dobrovoľné opatrenia umožňujúce cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Práve tieto opatrenia sa teraz rozširujú.

Ďalšie kroky

Návrh bude teraz posudzovať Rada Európskej únie. Po dohode v Rade bude potrebné spoločné rozhodnutie Výboru pre obchod EÚ – Ukrajina, ktorým si obe strany vzájomne priznajú režim vnútorného trhu pre roaming.

To, kedy sa podarí začleniť Ukrajinu do vnútorného trhu EÚ s roamingovými službami, bude závisieť od tempa aproximácie a zavedenia príslušných právnych predpisov EÚ na Ukrajine.

Súvislosti

Telekomunikační operátori v EÚ a na Ukrajine v súčasnosti ponúkajú na báze dobrovoľnosti cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Približne 4 milióny utečencov, ktorí sa do EÚ uchýlili pred vojnou, tak môžu využívať výhodné pripojenie. Tieto dobrovoľné opatrenia boli nedávno predĺžené o šesť mesiacov, pričom po novom zahŕňajú aj volania na pevné linky na Ukrajine a aj nové typy operátorov.

Dohodu o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou podpísali strany 21. marca, resp. 27. júna 2014. Prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode sa predbežne vykonáva od 1. januára 2016. Dohoda o pridružení nadobudla platnosť 1. septembra 2017.

S cieľom naštartovať proces implementácie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode sa stanovil prioritný akčný plán na roky 2021 – 2022. Keď Európska rada 23. júna 2022 udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny, znamenalo to pre EÚ a Ukrajinu novú etapu vzájomných vzťahov. Na zasadnutí Výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina v zložení pre otázky obchodu, ktoré sa konalo 25. a 26. októbra 2022, sa obe strany dohodli, že zrevidujú a rozšíria prioritný akčný plán, aby zohľadňoval tieto nové priority na roky 2023 a 2024.

Predložený návrh je návrhom rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, pokiaľ ide o zmenu dodatku XVII-3 (Pravidlá uplatniteľné na telekomunikačné služby) k dohode o pridružení.

Ďalšie informácie

Návrh Komisie na začlenenie roamingu do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

EÚ – Ukrajina: Držíme spolu

Revidovaný prioritný akčný plán na roky 2023 – 2024 pre vykonávanie prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou

Revidovaný prioritný akčný plán – infografika

Viac o roamingu v EÚ

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou

Login