Komisia víta politickú dohodu o nariadení, ktoré upravuje transparentnosť politickej reklamy

Európska komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, ktoré upravuje transparentnosť politickej reklamy. Je súčasťou opatrení, ktorými Komisia chráni integritu volieb a podporuje otvorenú demokratickú diskusiu. Podľa týchto nových pravidiel bude politická reklama jasne označená ako reklama. Bude potrebné uviesť, kto a koľko za ňu zaplatil, ktorých volieb, referenda alebo regulačného procesu sa týka a či cieli na nejakú skupinu. Občania tak budú vedieť rozlíšiť posolstvá, ktoré sa snažia formovať ich politické názory a rozhodnutia.

Techniky cielenia a zosilňovania vplyvu budú dostupné len pre takú politickú reklamu na internete, ktorá vychádza z osobných údajov zhromaždených od dotknutej osoby a pod podmienkou súhlasu. Používanie citlivých osobných údajov bude zakázané. Obmedzí sa tým zneužívanie osobných údajov na možnú manipuláciu voličov. Všetky online politické reklamy budú dostupné v internetovom archíve reklám. Sponzorovanie reklamy z krajín mimo EÚ bude zakázané tri mesiace pred voľbami.

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, teraz musia títo spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Komisia sa bude snažiť, aby sa tieto predpisy začali dodržiavať čo najskôr, napríklad aj v rámci Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

Súvislosti

Predsedníčka von der Leyenová oznámila legislatívne návrhy, ktoré majú zabezpečiť väčšiu transparentnosť platenej politickej reklamy. Tieto návrhy sú súčasťou jej politických usmernení. Komisia uverejnila svoj návrh 25. novembra 2021.

akčnom pláne pre európsku demokraciu prijatom v decembri 2020 Komisia predstavila posúdenie výziev spojených s politickou reklamou a otázok súvisiacich s novými technikami, ktoré sa používajú na zacielenie reklamy na základe osobných údajov používateľov. Pomocou týchto techník sa dajú zneužívať zraniteľné miesta občanov, a to bez ohľadu na to, či boli údaje získané oprávnene alebo nie. Občania EÚ majú právo dostávať objektívne, otvorené a pluralitné informácie.

Nariadenie vychádza z príslušných právnych predpisov EÚ a dopĺňa ich. Ide napríklad o všeobecné nariadenie o ochrane údajov a akt o digitálnych službách. Pri kontrole dodržiavania požiadaviek zacielenia reklamy sa vychádza z existujúceho rámca ochrany údajov. Pokiaľ ide o poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, v nariadení sa výslovne využíva rámec presadzovania stanovený v akte o digitálnych službách. V nariadení sa stanovujú komplexné pravidlá týkajúce sa transparentnosti, zodpovednosti a návrhu systémov reklamy na online platformách vrátane politickej reklamy. Aktualizovaný samoregulačný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, vychádzajúci z usmernení Komisie, dopĺňa toto nariadenie o problematiku transparentnosti politickej reklamy.

Ďalšie informácie

Webová stránka o volebných právach – všetky právne súbory a prílohy

Akčný plán pre európsku demokraciu

Návrh nariadenia o transparentnosti politickej reklamy

Login