Komisia víta dohodu o vôbec prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu v Únii aj vo svete

Komisia víta predbežnú dohodu o novom nariadení EÚ na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky v Európe a v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada. Metán je silný skleníkový plyn, ktorého vplyv na zmenu klímy prekonáva len oxid uhličitý (CO2). Výrazne tiež znečisťuje ovzdušie. Predmetná dohoda má preto zásadný význam pri plnení Európskej zelenej dohody a znižovaní čistých emisií skleníkových plynov v Únii do roku 2030 aspoň o 55 %. Priemyselné odvetvie fosílneho plynu, ropy a uhlia bude podľa nej povinné riadne merať, monitorovať, vykazovať a overovať svoje emisie metánu v súlade s najprísnejšími normami monitorovania a prijať opatrenia na ich zníženie. Táto dohoda sa dosiahla len niekoľko týždňov pred konferenciou COP28, na ktorej bude EÚ pokračovať v spolupráci s medzinárodnými partnermi na znižovaní emisií metánu.

Znižovanie emisií metánu v EÚ

Cieľom nariadenia, ktoré sa aktuálne dohodlo, je zastaviť uvoľňovanie metánu do atmosféry, ktoré sa dá odvrátiť, a minimalizovať úniky metánu, za ktoré zodpovedajú podniky pôsobiace v EÚ v oblasti energie z fosílnych zdrojov.

  • Vyžaduje sa v ňom, aby prevádzkovatelia pravidelne podávali príslušným orgánom správy o kvantifikácii a meraniach emisií metánu na úrovni zdroja, a to aj v prípade neprevádzkovaných zariadení.
  • Ropné a plynárenské spoločnosti sú podľa nariadenia povinné vykonávať pravidelné prieskumy svojich zariadení s cieľom zisťovať a opraviť úniky metánu na území EÚ v rámci konkrétnych lehôt.
  • Zakazuje sa ním bežné odplyňovanie a spaľovanie v ropnom a plynárenskom odvetví a obmedzuje sa nerutinné odplyňovanie a spaľovanie za nevyhnutných okolností, napríklad z bezpečnostných dôvodov alebo v prípade poruchy zariadenia.
  • Od roku 2027 sa ním obmedzí odplyňovanie z baní na energetické uhlie, pričom tieto podmienky sa po roku 2031 ešte sprísnia.
  • Od podnikov v ropnom, plynárenskom a uhoľnom priemysle sa v nariadení vyžaduje, aby vykonali súpis uzavretých, neaktívnych, zrušených a opustených zariadení, ako sú vrty a bane, monitorovali svoje emisie a čo najskôr prijali plán na zmiernenie týchto emisií. 

Zvýšenie transparentnosti a opatrení v oblasti emisií z dovážanej ropy, plynu a uhlia

EÚ pre svoju spotrebu veľkú časť ropy, plynu a uhlia dováža. Týmto nariadením sa budú riešiť aj emisie metánu súvisiace s týmito dovozmi.

  • Zriaďuje sa ním databáza transparentnosti metánu, pričom údaje o emisiách metánu nahlasované dovozcami a prevádzkovateľmi z EÚ sa sprístupnia verejnosti.
  • V nariadení sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila výkonnostné profily krajín a podnikov týkajúce sa metánu a umožnila tak dovozcom prijímať informované rozhodnutia o svojom dovoze energií.  
  • Komisia zavedie aj nástroj na monitorovanie globálnych zdrojov emisií metánu a mechanizmus rýchleho varovania v prípade udalostí s nepomerne vysokými emisiami, pričom sa poskytnú informácie o množstve, výskyte a polohe zdrojov veľkého množstva emisií metánu, či už v rámci EÚ alebo mimo nej. V rámci tohto nástroja bude môcť Komisia požadovať rýchle informácie o opatreniach dotknutých krajín na riešenie týchto únikov
  • V nariadení sa vyžaduje, aby sa od januára 2027 mohli nové zmluvy na dovoz ropy, plynu a uhlia uzatvárať len vtedy, ak si vývozcovia plnia rovnaké povinnosti týkajúce sa monitorovania, vykazovania a overovania ako výrobcovia z EÚ. V nariadení sa stanoví metodika intenzity metánu a určia sa aj maximálne úrovne, ktoré majú spĺňať nové zmluvy na ropu, plyn a uhlie.

Tieto nové povinnosti medzinárodných partnerov v oblasti transparentnosti budú podkladom pre dvojstranné a viacstranné dialógy EÚ s globálnymi partnermi v oblasti energetiky. Znížiť emisie metánu sa zaviazalo viac než 150 krajín prihlásením sa ku globálnemu záväzku o metáne s cieľom znížiť emisie metánu do roku 2030 o 30 %, pričom tento nástroj nám pomôže v spolupráci s partnermi dosiahnuť tieto dôležité ciele.

Ďalšie kroky

Aktuálnu predbežnú dohodu teraz musí oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada. Po dokončení tohto postupu sa nový právny predpis uverejní v Úradnom vestníku Únie a nadobudne účinnosť.

Kontext

Nariadenie EÚ o metáne v odvetví energetiky bolo navrhnuté v decembri 2021 ako súčasť návrhov na plnenie Európskej zelenej dohody. Ide o vôbec prvý právny predpis EÚ na obmedzenie škodlivých emisií metánu v odvetví energetiky. Legislatívny návrh nadväzuje na stratégiu EÚ pre metán prijatú v roku 2020.

Metán je silný skleníkový plyn, ktorého celkový vplyv na zmenu klímy prekonáva len oxid uhličitý a ktorý je zodpovedný približne za jednu tretinu súčasného otepľovania klímy. V najnovšej správe IPCC sa uvádza, že úrovne metánu sú na historicky najvyššej úrovni a výrazne nad úrovňami emisií zlučiteľnými s obmedzením otepľovania na cieľ 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode. Znižovanie emisií metánu je jedným z najrýchlejších a najúčinnejších spôsobov, ako spomaliť globálne otepľovanie. Na dosiahnutie zmysluplného pokroku sú však potrebné presné údaje o emisiách metánu na úrovni zdroja z jednotlivých krajín a priemyselných odvetví na celom svete.

EÚ je na čele medzinárodného úsilia o zníženie emisií metánu. EÚ spolu s USA iniciovala globálny záväzok o metáne na konferencii OSN o zmene klímy COP26 v Glasgowe v roku 2021. Na vlaňajšej konferencii COP27 EÚ, ako aj Spojené štáty, Japonsko, Kanada, Nórsko, Singapur a Spojené kráľovstvo prijali spoločné vyhlásenie dovozcov a vývozcov energie o znižovaní emisií skleníkových plynov z fosílnych palív, v ktorom sa zaviazali prijať rýchle opatrenia na zníženie emisií metánu.

Ďalšie informácie 

Návrh Komisie

Emisie metánu 

Login