Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné na úrovni EÚ. Fondy a programy EÚ, ktoré môžu podporiť udržateľný rast a blahobyt vo vidieckych oblastiach. Určenie najvhodnejšej možnosti však nie je pre potenciálnych príjemcov vždy jednoduché. V súbore nástrojov pre vidiek sa zhromažďujú možnosti financovania z 26 rôznych fondov EÚ, od spoločnej poľnohospodárskej politiky až po fondy súdržnosti, Horizont Európa a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Len niekoľkými kliknutiami môžu vidiecki podnikatelia a miestne orgány zistiť najlepšie dostupné finančné prostriedky, ktoré im pomôžu pri rozvoji ich projektu.

Cieľom tejto novovytvorenej komplexnej brány k financovaniu a podporným iniciatívam EÚ, ktoré sú k dispozícii pre vidiecke oblasti v EÚ, je vybaviť žiadateľov vedomosťami a nástrojmi potrebnými na riešenie miestnych potrieb. Príjemcami môžu byť miestne orgány, inštitúcie, podniky, združenia a jednotlivci.

FINANCOVANIE A PODPORA VIDIECKYCH OBLASTÍ VO VŠETKÝCH JAZYKOCH EÚ

Nový nástroj ponúka automatické preklady do všetkých jazykov EÚ. Interaktívny vyhľadávač financovania umožňuje používateľom filtrovať existujúce systémy na základe viacerých kritérií:

  • ich úlohu alebo organizáciu;
  • činnosť, ktorú chcú vykonávať (napríklad zlepšenie infraštruktúry, riešenie spoločenských výziev, posilnenie miestneho hospodárstva, zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy a udržateľnosti);
  • druh podpory, ktorú hľadajú: granty, finančné nástroje (ako sú úvery a záruky) alebo technická pomoc, ako sú poradenské služby, odborná príprava, mentorské programy, podporné siete atď.

Po zúžení výberu na najrelevantnejšie možnosti sú kľúčové informácie o súčasných programoch a iniciatívach ľahko dostupné v informačných prehľadoch, ktoré sa dajú vytlačiť. Vysvetľujú, ako je každá možnosť relevantná pre vidiecke oblasti, a obsahujú praktické podrobnosti, odkazy na výzvy a príslušné kontaktné miesta.

TIPY, USMERNENIA A INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY

Súbor nástrojov pre vidiek poskytuje aj rozsiahle usmernenia o tom, ako čo najlepšie využiť dostupné príležitosti. Používatelia môžu získať inšpiráciu a preskúmať širokú škálu príkladov a prípadových štúdií a zistiť, ako sa finančné prostriedky EÚ a podporné mechanizmy už úspešne implementovali vo vidieckych oblastiach v celej EÚ. Na kliknuteľnej mape sú zobrazené mnohé inšpiratívne príbehy – napríklad družstvo Biovilla v Portugalsku sa stalo hlavným aktérom v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia tým, že vďaka kombinácii súkromných fondov a fondov EÚ podporuje prírodný cestovný ruch, vzdelávacie programy a činnosti zamerané na obnovu krajiny. Organizácia Meridaunia v Taliansku na základe podobného prístupu podporuje popri miestnych poľnohospodárskych výrobkoch aj skúsenosti s vidieckym, environmentálnym a kultúrnym cestovným ruchom, čím posilnila konkurencieschopnosť a povesť oblasti Monti Dauni. V Rumunsku sa z fondov EÚ spolufinancovalo založenie výroby drevených hračiek, ktoré v súčasnosti vyvážajú po celom svete a vytvárajú niekoľko pracovných miest.

V oddiele o zdrojoch sa uvádzajú usmerňovacie dokumenty, správy a príručky o možnostiach financovania EÚ pre konkrétne odvetvia vrátane širokopásmového pripojenia, kultúry, vzdelávania, energetiky, životného prostredia a cestovného ruchu. Ďalšie podkladové materiály sú k dispozícii na stránkach Najčastejšie otázky a informácie o nich.

Súvislosti

Súbor nástrojov pre vidiek je súčasťou dlhodobej vízie Komisie pre silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti v EÚ.

Vidiecke oblasti EÚ pokrývajú 83 % územia EÚ a sú domovom 30 % obyvateľstva EÚ. V roku 2021 Európska komisia predstavila svoju dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikovala výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj mnohé príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Okrem všetkých fondov EÚ, ktoré prispievajú k podpore prosperujúcich vidieckych oblastí, sa vízia opiera o dva piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú: akčný plán pre vidiek a vidiecky pakt. V akčnom pláne sa navrhujú štyri oblasti činnosti Európskej komisie s cieľom podnietiť silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Vidiecky pakt je rámcom pre spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktoré sú ochotné konať v záujme rozvoja vidieka na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Podrobné štatistiky a analýzy o vidieckych oblastiach EÚ týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov sú k dispozícii v monitorovacom stredisku pre vidiek.

Pre viac informácií

Vízia pre vidiecke oblasti

Stredisko pre monitorovanie vidieka

Vidiecky pakt

Startup Village Forum (Fórum pre začínajúce obce)

Login